fbpx Problemy organów do spraw równości mogą być rozwiązane przez suwerenne państwa. Opinia Ordo Iuris dla Komisji Europejskiej | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Problemy organów do spraw równości mogą być rozwiązane przez suwerenne państwa. Opinia Ordo Iuris dla Komisji Europejskiej

Data publikacji: 01.02.2023

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris przekazał Komisji Europejskiej opinię dotyczącą projektu dyrektywy wprowadzającej wiążące normy związane z organizacją i uprawnieniami organów ds. równości. 

· Inicjatywa Komisji jest odpowiedzią na zgłaszane przez organy ds. równości problemy z brakiem zasobów i kompetencji, które uniemożliwiają im wypełnianie ich misji. 

· W Polsce zadania te powierzone zostały Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnikowi Rządu ds. Równego Traktowania. 

· Ordo Iuris w swojej opinii wskazuje na brak konieczności wprowadzania rygorystycznych norm minimalnych dotyczących organów ds. równości.

· Instytut przekonuje też, że regulacje związane z organami ds. równości powinny uwzględniać różnorodność tradycji prawnych w państwach członkowskich, a problemy na jakie napotykają te organy, mogą byś skutecznie rozwiązane na poziomie krajowym.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

 

W październiku ubiegłego roku Instytut Ordo Iuris informował, że Komisja Europejska pracuje nad projektem dyrektywy, która miałaby wprowadzić wiążące państwa członkowskie UE normy w zakresie sposobu funkcjonowania, organizacji oraz kompetencji tzw. organów ds. równości. W grudniu KE opublikowała projekt dyrektywy, który po zakończeniu okresu opiniowania zostanie przyjęty i przekazany do dalszych prac Radzie. Instytut Ordo Iuris, który monitoruje proces legislacyjny tej inicjatywy również przekazał Komisji swoje stanowisko na temat regulacji zawartych w projekcie.

 

Dyrektywy unijne już teraz wymagają od wszystkich państw członkowskich UE, aby posiadały wyznaczone organy ds. równości, których zadaniem jest promocja równego traktowania. Organy ds. równości mają za zadanie propagowanie równego traktowania poprzez pomoc ofiarom dyskryminacji, przeprowadzanie niezależnych badań, publikowanie niezależnych sprawozdań, czy formułowanie zaleceń. W Polsce zadania te powierzone zostały Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnikowi Rządu ds. Równego Traktowania.

 

To, co martwi KE to wyzwania związane z funkcjonowaniem tych organów, jako że ich mandat, uprawnienia, status, niezależność, zasoby i skuteczność są różne w różnych krajach UE. Deklarowanym celem KE jest wzmocnienie organów ds. równości poprzez ustanowienie minimalnych norm dotyczących sposobu ich działania w odniesieniu do wszystkich aspektów dyskryminacji i obszarów objętych przepisami UE dotyczącymi równości. Inicjatywa w znacznej mierze stanowi odpowiedź na apele formułowane przez same organy ds. równości, które alarmują o braku zasobów finansowych i ludzkich, co uniemożliwia im realizację powierzonych zadań.

 

Ordo Iuris wskazuje w opinii, że kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania tego typu organów są rzeczywiście odpowiednie zasoby (ludzkie i finansowe) oraz uprawnienia (dostęp do danych). Jednakże na poziomie unijnym wystarczające wydaje się zobligowanie państw członkowskich do uregulowania istotnych dla możliwości prawidłowego funkcjonowania organów ds. równości kwestii w przepisach na poziomie krajowym

 

„Kwestie te uregulowane na poziomie unijnym rzeczywiście gwarantowałyby pewne minimalne standardy, można jednak wątpić, czy takie centralne unijne regulacje są faktycznie konieczne. To, że dziś różne państwa członkowskie UE mają różnorodne i specyficzne przepisy, a co za tym idzie dostosowane do panującej w danym państwie kultury, zwyczajów i potrzeb, nie musi oznaczać, że jest to niewłaściwe. Można raczej przyjąć wręcz przeciwnie – tak zindywidualizowane podejście w regulacjach prawnych jest co do zasady korzystne. Problemy praktyczne na jakie napotykają w swojej działalności organy ds. równości mogą być z powodzeniem rozwiązane na gruncie prawa krajowego. Ewentualne regulacje unijne powinny ograniczać się do minimum, pełniąc wobec państwa jedynie rolę motywującą do wprowadzenia stosownych regulacji” – skomentowała Anna Kubacka z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

Wspieram

Ochrona życia, wolności religii i symboli narodowych – Ordo Iuris interweniuje przed Trybunałem w Strasburgu

· Instytut Ordo Iuris nieustannie monitoruje działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris postuluje zwiększenie transparentności finansowania organizacji pozarządowych – konsultacje Komisji Europejskiej

· Komisja Europejska zorganizowała coroczny przegląd stanu praworządności we wszystkich państwach UE.

· Instytut Ordo Iuris ponownie został zaproszony do wzięcia udziału w konsultacjach raportu.

· Rezultatem konsultacji będzie przygotowanie sprawozdania Komisji Europejskiej na temat stanu praworządności w Polsce.

Czytaj Więcej

Deklaracja troski o wychowanie młodzieży i ochronę rodziny – stanowisko rządu na temat uchwał sprzeciwiających się postulatom organizacji LGBT

· Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało Instytutowi Ordo Iuris stanowisko Rządu RP dotyczące uchwał samorządów wyrażających sprzeciw wobec ideologicznych postulatów organizacji LGBT.

· Podkreślono w nim, że „Rząd RP podtrzymuje pogląd”, że uchwały stanowią „deklarację przywiązania samorządowców do tradycyjnych wartości oraz troski o wychowanie młodzieży i ochronę rodziny”.

Czytaj Więcej

Czy UE przystąpi do genderowej Konwencji stambulskiej? Dziś debata w PE

· Parlament Europejski będzie dziś debatował na temat przystąpienia Unii Europejskiej do tzw. Konwencji stambulskiej.

Czytaj Więcej