fbpx Dyskryminujący Plan równości płci na Politechnice Krakowskiej | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Dyskryminujący Plan równości płci na Politechnice Krakowskiej

Data publikacji: 16.06.2021

Adobe Stock

Wzorem Uniwersytetu Warszawskiego, kolejna uczelnia zapowiada przyjęcie Planu równości płci. Takie działanie podejmuje Politechnika Krakowska. Wdrożenie Planu doprowadzi do bezprawnego faworyzowania osób określonej płci na kierunkach, zwłaszcza w przypadku rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz zatrudnienia pracowników. Instytut Ordo Iuris przygotował opinię na ten temat. Podkreśla w niej, że plan – opierając się na błędnych założeniach – może stanowić zagrożenie dla wartości, które powinien chronić.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

„Sama idea wdrażania rozwiązań, które ułatwią kobietom łączenie kariery akademickiej z życiem rodzinnym jest jak najbardziej zasadna. Trzeba jednak oddzielić tę kwestię od dążenia do wprowadzenia swoistych parytetów w zakresie zatrudnienia czy rekrutacji doktorantów. Działanie takie nie jest uzasadnione w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i ma niewiele wspólnego ze wsparciem dla kobiet” - skomentował dr Bartosz Zalewski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Deklarowanym celem Planu równości płci dla Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2024 jest dążenie do tego, by „Politechnika Krakowska była miejscem bezpiecznym, umożliwiającym wszystkim wolny od przeszkód rozwój naukowy i osobisty”. Jak wskazuje w opinii Ordo Iuris, cel ten nie budzi kontrowersji i w pełni zasługuje na aprobatę. Wątpliwości wywoływać mogą natomiast niektóre środki, które mają przyczynić się do jego realizacji, nie będąc jednak właściwymi ku temu instrumentami.

Mimo, iż na Politechnice Krakowskiej nie odnotowano znaczących dysproporcji kobiet i mężczyzn na poszczególnych kierunkach studiów, to autorzy Planu wysnuli tezę o stereotypowym postrzeganiu zawodu inżyniera jako bardziej właściwego dla mężczyzn. Stąd też postulują podjęcie działań mających na celu zapewnienie równowagi płci, która nieodzownie wiąże się z preferowaniem płci uznanej za niedoreprezentowaną i dyskryminacją płci przeciwnej w przypadku wystąpienia jej nadreprezentacji.

W opracowanej przez Ordo Iuris opinii znajdują się liczne zastrzeżenia dotyczące sprzecznych z prawem postulatów znajdujących się w planie równości płci dla Politechniki Krakowskiej. Zostanie ona przekazana rektorowi uczelni oraz ministrowi edukacji i nauki.

Jak wskazano w treści opinii, „Plan równości płci, mimo iż nie jest dokumentem prawnie wiążącym, to jednak stanowi podstawę do opracowania stosownych aktów wdrażających w życie postulaty w nim zawarte. Plan ten już teraz, zachęcając do nierównego traktowania pracowników naukowych ze względu na płeć poprzez faworyzowanie płci uznanej za niedoreprezentowaną, stanowi przejaw dyskryminacji w rozumieniu Kodeksu pracy”.

Dlatego też, zdaniem Instytutu, Plan powinien zostać uchylony i zastąpiony dokumentem, który w sposób prawidłowy realizowałby zasady określone w Konstytucji RP – w tym w szczególności zasadę opieki i ochrony nad macierzyństwem i rodzicielstwem, równości kobiet i mężczyzn oraz wolności prowadzenia badań naukowych.

Wspieram
Edukacja

01.07.2022

Ordo Iuris złoży apelację od wyroku w sprawie z powództwa prof. Wojciecha Popiołka

· Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych z powództwa prof. Wojciecha Popiołka - Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego, przeciwko Instytutowi Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

23.06.2022

Ordo Iuris składa apelację w sprawie kierowniczki z IKEA

· Sąd Rejonowy w Krakowie przekazał do Sądu Okręgowego w Krakowie złożoną przez Ordo Iuris apelację w sprawie kierowniczki ds. zarządzano zasobami ludzkimi sieci IKEA, uniewinnionej w pierwszej instancji.

Czytaj Więcej
Edukacja

21.06.2022

Polskie Uczelnie łączą siły. Nowe porozumienie z udziałem Collegium Intermarium

Rektorzy Collegium Intermarium i Akademii Zamojskiej podpisali w poniedziałek porozumienie o współpracy programowej.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.06.2022

Collegium Intermarium nagrodzi młodych mówców 

· Już po raz drugi Collegium Intermarium organizuje dla licealistów Konkurs Krasomówczy „Obrońca i Prokurator” na najlepszą mowę końcową.

· Organizatorzy liczą przede wszystkim na udział tegorocznych maturzystów, dla których nagrodą główną jest bezpłatny indeks na studiowanie. 

· Wydarzenie odbędzie się 15 czerwca w siedzibie Uczelni.

Czytaj Więcej