fbpx Legalność obostrzeń wprowadzanych w szkołach. Ordo Iuris odpowiada na wątpliwości | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Legalność obostrzeń wprowadzanych w szkołach. Ordo Iuris odpowiada na wątpliwości

Data publikacji: 22.11.2021

Adobe Stock

· Do Instytutu Ordo Iuris napływają liczne zgłoszenia w związku z wątpliwościami dotyczącymi legalności kształtowania przepisów wewnętrznych w szkole, na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspekcji Sanitarnej.

· Wątpliwości wynikają z braku podania na stronach rządowych podstaw prawnych wprowadzanych restrykcji.

· Prawnicy Instytutu przypominają o konstytucyjnie zagwarantowanym prawie ucznia do nauki oraz o obowiązku nauczyciela, aby ten w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierował się dobrem uczniów.

· Instytut wskazuje, że obowiązek odbycia kwarantanny powstaje z dniem otrzymania decyzji administracyjnej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, która może zostać doręczona odbiorcy pisemnie lub ustnie (np. telefonicznie). 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Analiza stanowi odpowiedź na liczne pytania ze strony rodziców uczniów, dotyczące prawa dyrektora szkoły do wprowadzenia regulacji wewnętrznych na podstawie wytycznych ministerialnych. Prawnicy Ordo Iuris wyjaśniają także, jakie procedury towarzyszą po potwierdzeniu obecności wirusa SARS-CoV-2 u ucznia szkoły oraz w jaki sposób przetwarzane są dane i informacje na temat ucznia w ramach prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego. Omówiona została też problematyka procedury zawieszenia zajęć szkolnych, jak również sposób informowania przez instytucje publiczne o wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej objęcia kwarantanną.

Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r., dyrektor szkoły uwzględnia w funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Na jego podstawie, placówki szkolne wdrażać mogą wewnętrzne regulacje oparte chociażby na Wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Według rozporządzenia, szkoła może zostać zobowiązana do przekazania danych osób z tzw. „kontaktu” z osobą zakażoną. Ponadto, dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Z kolei, w sytuacji, gdy jeden z uczniów został skierowany na kwarantannę, a jednocześnie nie ma decyzji szkoły co do organizacji zajęć dla klasy w trybie hybrydowym, wychowawca bądź nauczyciele, mając na uwadze dobro ucznia, powinni przesyłać mu materiały do nauki w domu.

„Pytania kierowane do Instytutu przez rodziców uczniów są jak najbardziej uzasadnione. Na stronach rządowych brak jest bowiem jakiejkolwiek informacji, na jakiej podstawie prawnej dyrekcja szkoły może wdrażać w placówce wytyczne ministerialne lub Głównego Inspektora Sanitarnego. Powszechnie wiadomo, że wytyczne nie stanowią źródła prawa, zatem zasadne są wątpliwości natury legalistycznej, czy dyrektor kreując prawo wewnętrzne, może wprowadzać pewne obostrzenia kierując się takimi wytycznymi. Informacje na stronach rządowych, a dotyczące funkcjonujących obostrzeń winny być opatrzone podstawami prawnymi ich wprowadzenia. Bez wątpienia, zamieszczenie wspomnianych podstaw, spowodowałoby większe zaufanie obywatela do Państwa - podkreślił Witold Łukasik z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris od samego początku epidemii COVID-19 aktywnie funkcjonował w zakresie poradnictwa prawnego dotyczącego praw i obowiązków obywatela w obliczu wprowadzanych to kolejno obostrzeń. Od marca 2020 roku Instytut wydał 3 poradniki prawne, które na bieżąco aktualizował. Ponadto opublikował 10 analiz prawnych, jedno memorandum, opinię prawną. Wydał również 2 stanowiska oraz opublikował 4 komentarze odnoszące się do bieżących sytuacji. Tylko od 23 marca 2020 r. do końca maja 2020 r. zostało udzielonych 719 odpowiedzi mailowych na zapytania mailowe oraz telefoniczne związane z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19.

Ponadto w 27 sprawach, prawnicy Ordo Iuris odpowiedzieli na wiadomości mailowe osób mających wątpliwości co do legalności działań instytucji publicznych w procesie kierowania na obowiązkową kwarantannę, każdorazowo dokonując oraz wysyłając indywidualną analizę prawną.


 

 

Wspieram
Edukacja

18.05.2022

„Polityka równościowa” UAM w rzeczywistości prowadzi do dyskryminacji

· Uniwersytet im. Adama Mickiewicza opublikował dokument przedstawiający założenia „Polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”.

· Zawarte tam zasady w znacznej mierze odzwierciedlają postulaty ideologii gender.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.05.2022

Światowe Zgromadzenie Zdrowia może poszerzyć kompetencje WHO

· Podczas zbliżającego się posiedzenia Światowego Zgromadzenia Zdrowia, głosowaniu zostaną poddane propozycje zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR).

· Projektowane zmiany zakładają m.in. zwiększenie kompetencji WHO w zakresie globalnego zarządzania pandemicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.05.2022

W obronie suwerenności Polski. Apel do premiera w sprawie „międzynarodowego traktatu antypandemicznego”

· Światowa Organizacja Zdrowia pracuje nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.05.2022

Fundamenty Państwa – inauguracja Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium zainaugurowały cykl Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych „Fundamenty Państwa”.

· Pierwsze seminarium pt. „Ku wydoskonaleniu Konstytucji” miało miejsce w siedzibie CI.

· W wydarzeniu wzięli udział m.in. prof. Anna Łabno, prof. Maria Gintowt-Jankowicz czy dr hab. Jacek Majchrowski.

Czytaj Więcej