Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ocalmy polską szkołę - konferencja przed Kancelarią Prezydenta

Data publikacji: 10.05.2024

Ruch Ochrony Szkoły

Przed Kancelarią Prezydenta RP miała miejsce konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. KROPS, który zrzesza już ponad 60 organizacji społecznych - oświatowych, rodzicielskich, kombatanckich, polonijnych, wolnościowych, złożył pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym ocenia krytycznie zmiany wprowadzane przez Ministerstwa Edukacji Narodowej i wzywa głowę państwa do działań mających na celu ocalenie w polskiej szkole tego, co jest najbardziej wartościowe i ważne.

 

PRZECZYTAJ STANOWISKO KOALICJI - LINK

 

Konferencję poprowadziła Agnieszka Pawlik-Regulska, polonistka, nauczyciel dyplomowany, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności", która mówiła o niezadowoleniu nauczycieli z wprowadzenia na początku kwietnia rozporządzenia zakazującego zadawania obowiązkowych prac domowych.

 

Głos zabrał następnie Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty, zwracając uwagę na szkodliwość rozporządzenia o pracach domowych oraz na niebezpieczne zmiany w podstawach programowych.

 

Następnie wypowiadała się Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników szkolnych do języka polskiego, a także licznych pomocy metodycznych, była konsultant Ministerstwa Edukacji Narodowej, współzałożycielka Ruchu Ochrony Szkoły. Zwróciła ona uwagę na brak poparcia dla działań MEN ze strony rodziców oraz krótko omówiła najgroźniejsze zmiany w podstawach programowych, zwracając uwagę na tendencję do obniżania poziomu edukacji.

 

Kolejnym prelegentem był mec. Marek Puzio z Instytutu Ordo Iuris, który podkreślił pierwszeństwo wychowawcze rodziców oraz zwrócił uwagę na zamiar MEN wprowadzenia do szkół obowiązkowego przedmiotu - edukacji zdrowotnej. Przedmiot ma zawierać elementy edukacji seksualnej i zastąpić obecne wychowanie do życia w rodzinie, z którego rodzice mają prawo wypisać swoje dziecko. Prawnik przypomniał także o rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian traktatów unijnych, które to zmiany, gdyby weszły w życie, pozbawiłyby państwa członkowskie suwerenności w dziedzinie edukacji i możliwości decydowania o takich sprawach, jak treść podstawy programowej czy cele kształcenia dzieci i młodzieży.

 

Na końcu głos zabrał Bartosz Kopczyński, autor wielu publikacji i analiz poświęconych edukacji, prezes Towarzystwa Wiedzy Społecznej, który wspomniał o Europejskim Obszarze Edukacji, ukazując szerszy kontekst wprowadzanych przez MEN zmian.

 

Na koniec Agnieszka Pawlik-Regulska zaprezentowała model szkoły, o który walczy KROPS: m.in. opartej na klasycznych wartościach, kształtującej takie cnoty, jak pracowitość i wytrwałość, wychowującej w duchu umiłowania Ojczyzny, opartej o kanon reprezentujący polski kod kulturowy, uznającej klasyczny model rodziny, kształtującej obiektywne podejście do sfery płciowości człowieka, uczącej odpowiedzialnego podejścia do spraw płodności, wzmacniającej autorytet nauczyciela, respektującej zasadę pierwszeństwa wychowawczego rodziców, dbającej o wysoki poziom kształcenia, oraz będącej częścią systemu oświaty, o kształcie którego może suwerennie i autonomicznie decydować państwo polskie.

 

Na koniec członkowie KROPS zaapelowali do Prezydenta RP o poważną debatę dotyczącą edukacji i oświaty.

 

Instytut Ordo Iuris należy do grona nowo powstałej kolacji, zapewniając jej wsparcie merytoryczne.

Wspieram
Edukacja

21.06.2024

Dyktatura relatywizmu i nowy wspaniały świat. Cykl „Ordo Iuris Cywilizacja”

„Dyktatura relatywizmu” to jedno z najczęściej powtarzanych wyrażeń Benedykta XVI. Czy nie jest oksymoronem, połączeniem rzeczy wykluczających się?

Czytaj Więcej
Edukacja

07.06.2024

Jakiej zasady programowej potrzebuje polska szkoła? Cykl „Ordo Iuris Cywilizacja”

· Ministerstwo Edukacji przygotowuje radykalne ograniczenie zakresu wymagań określonych w podstawie programowej dotyczące wszystkich uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, aż do szkół ponadpodstawowych.

· Proponowane zmiany jednak niczego nie naprawiają, wręcz przeciwnie, uwypuklają najgorsze strony utylitarystycznego paradygmatu, na którym zbudowany jest nasz system oświaty.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

04.06.2024

Niemal 130 tys. zł dla fundacji, która napisała zarządzenie o zdejmowaniu krzyży w Warszawie. W jej składzie była pełnomocniczka Trzaskowskiego i antykościelne aktywistki

· Warszawski ratusz udzielił odpowiedzi na masowe skargi na zarządzenie prezydenta Rafała Trzaskowskiego dotyczące zakazu eksponowania symboli religijnych w stołecznych urzędach.

Czytaj Więcej
Edukacja

29.05.2024

Rowiński: W poszukiwaniu społeczeństwa pierwszych zasad. Esej w sprawie erozji konserwatyzmu

Pomimo tego, że style politycznego myślenia, które ukształtowały się w świecie po rewolucji francuskiej od dawna znajdują się w kryzysie i ich miejsce zajmują coraz to nowe, często eklektyczne idee, brytyjski konserwatyzm wciąż może uchodzić za wzorcowy typ myślenia zachowawczego. Hasło „konserwatyzm” pozostaje nadal w użytku, choć w bardzo rozmaitym sensie, co zresztą może stanowić właściwy punkt odniesienia dla poniższych rozważań.

Czytaj Więcej