Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Odpowiedzialność rodziców i uprawnienia dyrektorów szkół. Analiza na temat sposobów przeciwdziałania demoralizacji nieletnich

Data publikacji: 05.04.2024

Adobe Stock

· Przemoc rówieśnicza to jeden z problemów obecnych w polskich szkołach. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uznaje jej stosowanie za przejaw demoralizacji.

· Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletnich stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym. Może być ono zainicjowane już wobec osób, które ukończyły 10 lat.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę, w której wskazuje na możliwe do podjęcia środki będące w dyspozycji dyrektorów szkół, które mogą być stosowane zamiast zawiadamiania sądu rodzinnego lub policji.

· Przejawem demoralizacji mogą być takie zachowania jak zastraszanie, wyszydzanie, poniżanie, wyzywanie, nagrywanie lub fotografowanie drugiej osoby i publikowanie jej wizerunku w sieci bądź też wyciąganie na światło dzienne jej prywatnych spraw, związanych z trudną sytuacją domową drugiej osoby - celem zaszkodzenia, poniżenia czy ośmieszenia.

· Konsekwencje związane ze stwierdzeniem demoralizacji nieletnich mogą dotknąć także ich rodziców. Rodzice mogą być zobowiązani do naprawienia w całości lub części szkody wyrządzonej przez nieletniego lub do zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego za wyrządzoną krzywdę (niemającą charakteru majątkowego).

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która zastąpiła obowiązującą niemal przez 40 lat ustawę z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, nakłada na każdego, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, społeczny obowiązek przeciwdziałania temu. Dotyczył on przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.

Nowa regulacja w takiej sytuacji przyznaje dodatkowo dyrektorom szkół możliwość zastosowania wobec nieletniego ucznia środków oddziaływania wychowawczego. Należą do nich pouczenie, ostrzeżenie ustne albo ostrzeżenie na piśmie, przeproszenie pokrzywdzonego, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. Ze wskazanych środków dyrektor szkoły może skorzystać wyłącznie po uzyskaniu zgody nieletniego oraz jego rodziców lub opiekuna. Alternatywą dla środków oddziaływania wychowawczego możliwych do zastosowania przez dyrektora szkoły może być jednak zawiadomienie sądu rodzinnego o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego.

Jeśli dojdzie do wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym, sąd ten, zbadawszy sprawę, może uznać za zasadne zastosowanie m.in. środków wychowawczych, takich jak nadzór kuratorski nieletniego, nadzór odpowiedzialny rodziców albo opiekuna nieletniego (który wiąże się z obowiązkiem składania sądowi rodzinnemu okresowych sprawozdań z zachowania nieletniego) czy też przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia czynu zabronionego. Nie można zatem wykluczyć orzeczenia przez sąd przepadku smartfona, jeżeli za jego pośrednictwem dochodziło do zniesławiania lub znieważania drugiej osoby.

Rodzice powinni pamiętać również, że zachowania ich nieletniego dziecka, świadczące o jego demoralizacji oraz powodujące szkodę majątkową lub krzywdę niematerialną – związaną np. z doznaniem cierpień psychicznych, mogą wiązać się z konsekwencjami finansowymi także dla nich.

- W przypadku, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich daje sądowi możliwość zobowiązania rodziców albo opiekuna nieletniego do naprawienia szkody wyrządzonej przez dziecko lub do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd może nałożyć na rodziców także inne obowiązki, np. poprawę warunków wychowawczych lub bytowych nieletniego czy też obowiązek ścisłej współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną czy ze szkołą, do której dziecko uczęszcza. W razie niewykonania nałożonych obowiązków, sąd może wymierzyć rodzicom karę w wysokości do 3 tys. zł, która może być ponowiona – wskazuje r.pr. Marek Puzio, starszy analityk Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Edukacja

20.05.2024

„Ordo Iuris podstępem wzięło Nowacką” – „Newsweek” o sukcesie Instytutu

W grudniu nowy rząd zapowiedział rewolucyjne zmiany w polskim systemie edukacji i podstawie programowej nauczania. Dzięki współpracy z licznymi ekspertami organizacji zrzeszających polskich nauczycieli, rodziców i pedagogów, zainterweniowaliśmy, zalewając ministerstwo i autorów reformy krytycznymi uwagami, których łącznie ministerstwo otrzymało… ponad 50 tysięcy.

Czytaj Więcej
Edukacja

17.05.2024

Czy wiesz czego będą uczyły się Twoje dzieci? Konferencja w Trzebnicy

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianami w podstawie programowej. Propozycje wywołują wiele kontrowersji. Temu zagadnieniu poświęcona będzie konferencja w Trzebnicy. W wydarzeniu wezmą udział r.pr. Marek Puzio z Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris i Marcin Perłowski - wiceprezes Ordo Iuris i dyrektor Centrum Życia i Rodziny

 

20 maja, godz. 17:30

Trzebnica, ul. Prusicka 12

Czytaj Więcej
Edukacja

14.05.2024

O. Jacek Woroniecki OP. Zakonnik, pedagog, myśliciel uniwersalny - konferencja Collegium Intermarium

18 maja przypada 75. rocznica śmierci sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP. Colllegium Intermarium przypomina tę wybitną postać dominikanina, pedagoga, myśliciela, drugiego rektora KUL, twórcy i budowniczego Instytutu Tomistycznego na warszawskim Służewiu. W auli uczelni odbędzie się dwudniowa konferencja naukowa z tej okazji (18-19 maja). 

STRONA WYDARZENIA - LINK

Czytaj Więcej
Edukacja

10.05.2024

Sprawa prof. Ewy Budzyńskiej - po 5 latach Komisja Dyscyplinarna odstępuje od kary

· Komisja Dyscyplinarna przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniła orzeczenie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Śląskiego, odstępując od wymierzonej wcześniej kary nagany wobec prof. Ewy Budzyńskiej.

Czytaj Więcej