fbpx Opinia nt. uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Opinia nt. uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową

Data publikacji: 27.09.2019

Opinia nt. uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV

  1. Zagadnienia wstępne.

28 sierpnia 2019 r. Radni Krakowa przegłosowali uchwałę dotyczącą określenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w kwestiach związanych z działalnością informacyjną i edukacyjną w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową etc. Biorąc pod uwagę obowiązujący stan prawny, uznać należy, iż zachodzą poważne wątpliwości prawne związane z przyjęciem przedmiotowej uchwały.

Wskazać należy, iż materia ww. uchwały jest co do meritum tożsama z uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu powołania programu grantowego kierowanego do organizacji pozarządowych, na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia pt. ''Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV'' do realizacji w krakowskich szkołach. Poprzednia uchwała - z dnia 12 czerwca 2019 r. była przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego nr WN-II.4131.1.26.2019 wydanego przez Wojewodę Małopolskiego z dnia 18 lipca 2019 r., w którym to Wojewoda stwierdził nieważność tejże uchwały w całości. Można podejrzewać, iż uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r. stanowi kolejną próbę ,,przeforsowania” założeń wynikających z uchwały z dnia 12 czerwca 2019 r.

  1. Wątpliwości prawne dotyczące uchwały nr XXIII/502/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. wydanej przez Radę Miasta Krakowa.

1. Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r. jest de facto pozbawiona treści (sprowadza się do powtórzenia tytułu wcześniejszej uchwały) przez co, narusza m.in. zasadę określoności prawa. Niezgodność ta polega na tym, iż wbrew tytułowi uchwały : ,,(…) ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa (…)” radni uchwalając ww. akt właściwie niczego nie ustalili. Aby stwierdzić, że coś zostało ustalone, należy znać treść tego ustalenia, zaś w tym wypadku nie sposób skonstatować by przedmiotowa uchwała w jakikolwiek sposób ustalała kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie tematyki wskazanej w tytule uchwały.

Treść analizowanej uchwały pozwala stwierdzić, iż wbrew brzmieniu przywołanego przepisu, nie ustanowiono kierunków działania wójta. Innymi słowy, Gmina Miasta Kraków skierowała do Prezydenta Miasta Krakowa wytyczne, które w zasadzie w ogóle nie zostały ustalone, co rodzi wątpliwości w zakresie zgodności uchwały z przepisem wskazanym jako jej podstawa prawna.

3. Osobno podkreślić trzeba, iż zadaniem gminy w ramach wykonywania zadań oświatowych nie jest ustalanie / ingerowanie w treści programu nauczania. Z treści uchwały nie wynika czy działania informacyjne i edukacyjne mają być realizowane w szkołach w ramach obowiązkowych zajęć dla uczniów. Jeżeli jednak przyjąć powyższe założenie, to zgodnie z treścią art. 4 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, organem właściwym w tego rodzaju sprawach pozostaje Minister Edukacji Narodowej, nie zaś organy gminy[1].

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych w szkole wymaga wyrażenia stosownej akceptacji przez radę rodziców oraz radę pedagogiczną działającą w danej szkole. Innymi słowy, to rodzice, pełnoletni uczniowie, rady pedagogiczne oraz dyrektorzy poszczególnych szkół pozostają uprawnieni do podejmowania decyzji dotyczących tematyki i zakresu realizacji programów związanych z upowszechnianiem wiedzy o życiu seksualnym człowieka oraz metodach i środkach świadomej prokreacji[2]. Zgodnie bowiem z obowiązującym porządkiem prawnym za organizację zajęć edukacyjnych w szkole odpowiada dyrektor szkoły. To na tym organie spoczywa odpowiedzialność sprawowania opieki nad uczniami oraz stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne[3].

Podobne zapatrywanie przyjął względem poprzedniej uchwały Rady Miasta Krakowa Wojewoda Małopolski w swym rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 18 lipca 2019 r.[4]

Biorąc pod uwagę powyższe, uzasadnionym jest stwierdzenie, iż uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 r., w zakresie w jakim wykracza poza zadania organów jednostek samorządu terytorialnego, została podjęta bez podstawy prawnej. Oznacza to, że Rada Miasta Krakowa działając z przekroczeniem ustawowo przyznanych jej kompetencji, naruszyła zasadę legalizmu nakazującej działania na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Organy gminy mogą działać tylko w ramach uprawnień wynikających z przepisów prawa[5]. Kontynuując powyższe rozważania, warto zauważyć, iż Wojewoda Podlaski w swym rozstrzygnięciu nadzorczym nr NK-II.4131.15.2019.EC z dnia 6 lutego 2019 r. stwierdził nieważność części uchwały Rady Gminy Krypno z dnia 28 grudnia 2018 r. w zwiazku z naruszeniem zasady legalizmu, przez co naruszenie tej zasady również może skutkować uznaniem danej uchwały za nieważną w całości lub części.

Powyższe zapatrywania dotyczące konieczności działania organów gminy z poszanowaniem zasady legalizmu potwierdza także orzecznictwo administracyjne. Naczelny Sąd Administracyjny w swym wyroku z dnia 24 listopada 2009 r. stwierdził, iż: ,,(…) Organy władzy publicznej, jakimi są organy jednostek samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa (…)”[6]. Z kolei w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 2017 r. czytamy, że: ,,(…) Wynika z tego, że organ władzy publicznej działał w sprzeczności z obowiązującym prawem, co wyżej wykazano, a zatem naruszył zasadę wyrażoną w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (…)[7]”.

Konkludując, uchwały rady gminy nie mogą z jednej strony narzucać pewnych konkretnych działań względem wójta (tu Prezydenta Miasta Krakowa) – tak jak czyniła to poprzednio uchwalona uchwała z dnia 12 czerwca 2019 r., z drugiej zaś strony nie powinny być aktami de facto pozbawionymi treści, powielającymi jedynie tytuł poprzedniej uchwały bez żadnych konkretnych zapisów w odniesieniu do poruszanej przez nich tematyki.

  1. Podsumowanie.

Z uwagi na powyższe, stwierdzić należy, iż w przypadku uchwały nr XXIII/502/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. istnieją uzasadnione wątpliwości, co do tego czy nie została podjęta z naruszeniem szeregu przepisów takich jak art. 18 ust. 2 pkt 2 u.s.g., art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z którego pośrednio wynika zasada określoności prawa jak i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zasady legalizmu nakazującej działanie na podstawie i w granicach prawa. Zachodzą zatem uzasadnione przesłanki do uznania jej za nieważną w postępowaniu nadzorczym prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego.

Autor: r.pr. Rafał Godlewski


[1] Art. 4 ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

[2] art. 26 w zw. z art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe,

[3] art. 68 ust. 1 pkt 3 oraz art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

[4] rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.26.2019 wydane przez Wojewodę Małopolskiego z dnia 18 lipca 2019 r.,

[5] W. Skrzydło w Komentarzu do art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, źródło: System Informacji Prawnej LEX.

[6] Wyrok NSA z dnia 24.11.2009 r., sygn. akt II OSK 1786/09.

[7] Wyrok NSA z dnia 13.07.2017 r., sygn. akt II OSK 1215/17.

Wolności obywatelskie

Analiza w sprawie potencjalnych naruszeń praw i wolności w projekcie ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej

Złożony do Sejmu projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej jest aktem prawnym wykonującym prawo Unii Europejskiej. Według stanu na 2023 rok termin implementacji rozwiązań wspólnotowych do prawa krajowego został przekroczony kilkukrotnie.

Czytaj Więcej

Działalność Międzynarodowa

Opinia w sprawie inicjatywy Komisji Europejskiej „Organy ds. równości – wiążące normy” i związanego z nią projektu dyrektywy [COM(2022) 689 final]

Instytut Ordo Iuris przekazał Komisji Europejskiej opinię dotyczącą projektu dyrektywy wprowadzającej wiążące normy związane z organizacją i uprawnieniami organów ds. równości. Inicjatywa Komisji jest odpowiedzią na zgłaszane przez organy ds. równości problemy z brakiem zasobów i kompetencji, które uniemożliwiają im wypełnianie ich misji.

Czytaj Więcej

Ochrona życia

„Strategia UE w dziedzinie zdrowia na świecie. Lepsze zdrowie dla wszystkich w zmieniającym się świecie” – analiza

W dobie intensywnych prac WHO nad tzw. traktatem pandemicznym, również Unia Europejska podjęła działania mające sprzyjać uznaniu zdrowia za przedmiot globalnego zarządzania i element ogólnoświatowego ładu. W ostatnim czasie Komisja Europejska przyjęła strategię dotyczącą zdrowia na świecie. KE w dokumencie wielokrotnie zapewnia o konieczności wprowadzenia „przywództwa globalnego” w dziedzinie zdrowia i wskazuje WHO jako lidera.

Czytaj Więcej

Wolności obywatelskie

Opinia uzupełniająca Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris w sprawie uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2022 r. nr C/2707/22 w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie

Opinia uzupełniająca została przygotowana w nawiązaniu do opinii Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris z 23 grudnia 2022 r., w związku z opinią Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 28 grudnia 2022 r. na temat zgodności z prawem uchwały rady miasta Krakowa nr

Czytaj Więcej