Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd zmniejszył wyrok przeciwko Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych, pozwanemu przez działaczkę LGBT

Data publikacji: 17.03.2022

Adobe Stock

· Sąd Apelacyjny w Warszawie częściowo uwzględnił apelację od wyroku Sądu Okręgowego przeciwko Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza.

· Powództwo wobec organizacji wytoczyła Marta Konarzewska – aktywistka LGBT.

· Pozew dotyczył opinii przekazanej przez Stowarzyszenie dyrekcjom szkół, dotyczącej zajęć z tzw. edukacji seksualnej.

· Organizacja została zobowiązana do zapłaty 2 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, wraz z ustawowymi odsetkami, a także do opublikowania przeprosin za naruszenie czci działaczki.

· Wcześniej Sąd Okręgowy nakazał zapłatę 5 tys. zł zadośćuczynienia oraz przeprosiny również za samo opublikowanie wizerunku Marty Konarzewskiej, czego nie podtrzymał Sąd Apelacyjny.

· Stowarzyszenie reprezentowali prawnicy Ordo Iuris, którzy, po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia, podejmą decyzję o dalszych krokach prawnych w imieniu Stowarzyszenia.

 

 

W 2016 r. Stowarzyszenie skierowało do władz szkół i ministra edukacji opinię o szkodliwości zajęć z permisywnej edukacji seksualnej – tzw. warsztatów antydyskryminacyjnych i „kodeksu równego traktowania”. Eksperci organizacji w liście otwartym przedstawili przebieg i treść tego typu programów oraz metody docierania z nimi do placówek oświatowych. Poinformowali również o poglądach osób prowadzących zajęcia i o podmiotach z nimi powiązanych.

 

Organizacje LGBT, wspierane przez „Gazetę Wyborczą”, zorganizowały zbiórkę pieniędzy na siedem pozwów przeciwko Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych o domniemane naruszenie dóbr osobistych. Pozwy wpłynęły w imieniu prof. Małgorzaty Fuszary - współodpowiedzialnej za przyjęcie przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej, Marty Konarzewskiej - aktywistki LGBT, uczestniczki akcji „Szturm na szkoły”, usuniętej niegdyś za obsceniczność z „Parady Równości”, oraz Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej, Kampanii Przeciw Homofobii i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

 

Pismo Stowarzyszenia zawierało „informacje powszechnie dostępne w publikacjach i materiałach edukacyjnych kursów antydyskryminacyjnych". Mimo to, pozywające organizacje zarzuciły Stowarzyszeniu naruszenie dóbr osobistych i zażądały przeprosin oraz finansowego zadośćuczynienia. Co istotne, większość pozwów skierowano w imieniu osób lub organizacji, które nie zostały nawet wymienione w treści materiałów przekazanych szkołom.

 

W sprawie wytoczonej przez Martę Konarzewską, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie nakazujące Stowarzyszeniu zapłatę 5 tys. zł zadośćuczynienia oraz opublikowanie przeprosin za naruszenie czci aktywistki i opublikowanie wizerunku kobiety bez jej zgody. Sąd Apelacyjny zmniejszył kwotę zadośćuczynienia do 2 tys. zł. Stowarzyszenie nie będzie również musiało przepraszać działaczki za wykorzystanie jej wizerunku poprzez użycie w materiałach przekazywanych szkołom jej zdjęcia z warszawskiej „Parady Równości”. W opinii sądu, zachowanie Marty Konarzewskiej podczas manifestacji miało charakter bardzo śmiałego performance, wykraczającego poza przyjęte społecznie normy, którego celem było zwrócenie uwagi opinii publicznej. Ponadto, powódka powinna być świadoma, że w takiej sytuacji będzie fotografowana.

 

 

Wspieram
Edukacja

20.09.2023

Rodzice mają prawo wglądu w oceny pełnoletnich uczniów – analiza Ordo Iuris

· Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował komunikat, z którego miałoby wynikać, że w niektórych szkołach może dochodzić do naruszeń praw uczniów przez przepisy regulujące funkcjonowanie placówki.

· Naruszenia miałyby polegać m.in. na braku możliwości samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach przez pełnoletnich uczniów oraz odmowy uznania oświadczenia o braku zgody na udzielanie rodzicom informacji o ocenach tych uczniów.

Czytaj Więcej

Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców sześciorga dzieci.

Czytaj Więcej

Ważny sukces! Polska sprzeciwiła się radykałom

Unia Europejska od lat chce zmusić całą Afrykę i państwa globalnego południa do wprowadzenia aborcji, radykalnych postulatów ideologii gender i LGBT.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.09.2023

Przywrócić „blask prawdy”. Konferencja w 30-lecie encykliki Jana Pawła II

· W tym roku mija 30 lat od opublikowania encykliki „Veritatis splendor” papieża Jana Pawła II.

Czytaj Więcej