Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Stop dyskryminacji pracowników i doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim – petycja Ordo Iuris

Data publikacji: 04.09.2020

Adobe Stock

Władze Uniwersytetu Warszawskiego zapowiedziały wdrożenie Planu Równości Płci – dokumentu, który pod pozorem promowania „równości i różnorodności” wprowadza założenia, mające w istocie charakter dyskryminujący i sprzeczny z polskim prawem, w tym z Konstytucją. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z zatrudnieniem pracowników badawczo-dydaktycznych, rekrutacją na studia doktoranckie, a nawet z promocjami doktorskimi. Po wprowadzeniu Planu, pierwszeństwo w rekrutacji mogą mieć nie kwalifikacje osoby ubiegającej się o stanowisko, a jej płeć. Instytut Ordo Iuris zapowiedział przekazanie analizy dokumentu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na stronie maszwplyw.pl można także podpisywać petycję do rektora UW o odstąpienie od Planu. Apel poparł szereg organizacji społecznych i akademickich.

PODPISZ PETYCJĘ – LINK

Plan Równości Płci stanowiący załącznik do zarządzenia Rektora UW, prof. Marcina Pałysa, ma być wdrażany w życie już w tym roku akademickim. Rektor zobowiązał władze uczelni do rozstrzygania konkursów na pracowników w oparciu o kryterium płci. W Planie wprost jest mowa o konieczności prowadzenia „akcji afirmacyjnej”, czyli nadaniu przywilejów w kształceniu i zatrudnieniu w oparciu nie o kwalifikacje, tylko przynależność do grupy. Te postanowienia ograniczają zarówno kobietom, jak i mężczyznom możliwość rozwoju i prowadzenia kariery zawodowej.

Plan narusza także prawo wyborcze w komisjach konkursowych. Według dokumentu, mają one „być zrównoważone płciowo bądź składać się z przedstawicielek i przedstawicieli obu płci”, a „przewodniczenie komisji konkursowej powinno być funkcją sprawowaną naprzemienne przez kobiety i mężczyzn (zmiana co kadencję)”. W dokumencie zadeklarowano także zrównanie liczby składanych przez kobiety i mężczyzn w poszczególnych jednostkach uniwersytetu projektów grantowych oraz liczby „przewodów doktorskich i obron doktoratów”. Nie wyjaśniono jednak celu wprowadzenia tych zapisów ani sposobu ich realizacji. Mogą to być kolejne obszary, w których kryterium płci uzyska pierwszeństwo przed kwestiami merytorycznymi.

Przyjęte postanowienia naruszają art. 32 Konstytucji, który stanowi, że „nikt nie może być dyskryminowany” w życiu społecznym i politycznym z jakiejkolwiek przyczyny, oraz z art. 33 ustawy zasadniczej, stwierdzający, że kobiety i mężczyźni mają równe prawa „do kształcenia, zatrudnienia i awansów”. Zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zakaz dyskryminacji zostały również wyrażone w przepisach Kodeksu pracy.

„Rozwiązania, jakie znalazły się w Planie Równości Płci Uniwersytetu Warszawskiego budzą zasadnicze wątpliwości. Nie jest choćby jasne, jak Uniwersytet zamierza «wyrównać odsetek otwierania przewodów doktorskich oraz obron doktoratów przez kobiety i mężczyzn». Czy wynika z tego, że kryterium płci będzie miało pierwszeństwo wobec merytorycznej wartości rozprawy doktorskiej? Czy w takiej sytuacji utrudniana będzie kariera młodych naukowców, którzy znaleźli się w «nadreprezentowanej» grupie, czy też może dojdzie do promowania za wszelką cenę tych osób, które pomimo braku predyspozycji lub wystarczającego zaangażowania nie prezentują wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonych badań, ale za to znajdują się w grupie «niedoreprezntowanej»? Takie rozwiązania nie mogą być akceptowane w demokratycznym państwie prawnym” – komentuje mec. Bartosz Zalewski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Instytut zapowiedział również opracowanie analizy Planu Równości Płci Uniwersytetu Warszawskiego. Zostanie ona przedłożona Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W internecie można także podpisywać petycję do rektora UW o rezygnację z wdrożenia Planu. Apel poparły organizacje społeczne – Polski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej, Stowarzyszenie KoLiber, Fundacja Ratio et Dignitas, Stowarzyszenie Fidei Defensor, Młodzi dla Polski, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Fundacja im. Bolesława Pobożnego. Poparcia udzieliły również organizacje akademickie – Akademicki Klub Tradycji Katolickiej – PAX, Studenckie Towarzystwo Patriotyczne, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum z Lublina, PK!A Silesia Superior, Koło Myśli Klasycznej UŚ, Koło Naukowe Ordo Iuris UŚ oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uczelni Łazarskiego.

Wspieram
Wolności obywatelskie

09.04.2021

"Rząd będzie dążył do określenia ram funkcjonowania serwisów społecznościowych" - odpowiedź KPRM dla Ordo Iuris

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała odpowiedź na apel Instytutu Ordo Iuris i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dotyczący walki z cenzurą w Internecie. Petycja i raport na ten temat zostały złożone w KPRM w styczniu tego roku. Rząd zapewnia, że podejmie działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich regulacji mających ograniczyć cenzurowanie treści przez platformy społecznościowe.

- Swobodne wyrażanie swoich poglądów jest podstawową wartością demokratycznej Polski - podkreśla Kancelaria.

Czytaj Więcej

Ponad 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender. ONZ pracuje nad „strategią feministyczną”

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. W Meksyku odbyła się pierwsza część przełożonego z powodu pandemii Generation Equality Forum. Celem wydarzenia było m.in. opracowanie „strategii feministycznej”. Organizatorzy zobowiązali się do przekazania co najmniej 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender i walkę ze „stereotypami genderowymi”.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.04.2021

Konkurs na zajęcia z „edukacji antydyskryminacyjnej” w Poznaniu zorganizowany z naruszeniem przepisów

W poznańskich szkołach realizowane mają być dodatkowe zajęcia edukacyjne „z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji”. Inicjowanie i koordynowanie przez miasto Poznań działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej jest nie do pogodzenia z rolą jednostki samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Dodatkowo, zarządzenie Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, w oparciu o które zajęcia te mają być realizowane, jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

08.04.2021

Liczne pomówienia ze strony OMZRiK. Pozew złożony przez Ordo Iuris w imieniu przedstawicieli Żołnierzy Chrystusa

W mediach społecznościowych wielokrotnie pojawiały się zmanipulowane informacje publikowane przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Dotyczyły one głównie polityków i działaczy społecznych reprezentujących poglądy konserwatywne. Instytut Ordo Iuris złożył pozew o ochronę dóbr osobistych w imieniu członków organizacji Żołnierze Chrystusa, pomówionej przez Ośrodek. Została ona m.in. zestawiona z neonazistami oraz oskarżona o rzekome wykorzystywanie różańców do „ranienia i zabijania przeciwnika”.

Czytaj Więcej