Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Stop dyskryminacji pracowników i doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim – petycja Ordo Iuris

Data publikacji: 04.09.2020

Adobe Stock

Władze Uniwersytetu Warszawskiego zapowiedziały wdrożenie Planu Równości Płci – dokumentu, który pod pozorem promowania „równości i różnorodności” wprowadza założenia, mające w istocie charakter dyskryminujący i sprzeczny z polskim prawem, w tym z Konstytucją. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z zatrudnieniem pracowników badawczo-dydaktycznych, rekrutacją na studia doktoranckie, a nawet z promocjami doktorskimi. Po wprowadzeniu Planu, pierwszeństwo w rekrutacji mogą mieć nie kwalifikacje osoby ubiegającej się o stanowisko, a jej płeć. Instytut Ordo Iuris zapowiedział przekazanie analizy dokumentu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na stronie maszwplyw.pl można także podpisywać petycję do rektora UW o odstąpienie od Planu. Apel poparł szereg organizacji społecznych i akademickich.

PODPISZ PETYCJĘ – LINK

Plan Równości Płci stanowiący załącznik do zarządzenia Rektora UW, prof. Marcina Pałysa, ma być wdrażany w życie już w tym roku akademickim. Rektor zobowiązał władze uczelni do rozstrzygania konkursów na pracowników w oparciu o kryterium płci. W Planie wprost jest mowa o konieczności prowadzenia „akcji afirmacyjnej”, czyli nadaniu przywilejów w kształceniu i zatrudnieniu w oparciu nie o kwalifikacje, tylko przynależność do grupy. Te postanowienia ograniczają zarówno kobietom, jak i mężczyznom możliwość rozwoju i prowadzenia kariery zawodowej.

Plan narusza także prawo wyborcze w komisjach konkursowych. Według dokumentu, mają one „być zrównoważone płciowo bądź składać się z przedstawicielek i przedstawicieli obu płci”, a „przewodniczenie komisji konkursowej powinno być funkcją sprawowaną naprzemienne przez kobiety i mężczyzn (zmiana co kadencję)”. W dokumencie zadeklarowano także zrównanie liczby składanych przez kobiety i mężczyzn w poszczególnych jednostkach uniwersytetu projektów grantowych oraz liczby „przewodów doktorskich i obron doktoratów”. Nie wyjaśniono jednak celu wprowadzenia tych zapisów ani sposobu ich realizacji. Mogą to być kolejne obszary, w których kryterium płci uzyska pierwszeństwo przed kwestiami merytorycznymi.

Przyjęte postanowienia naruszają art. 32 Konstytucji, który stanowi, że „nikt nie może być dyskryminowany” w życiu społecznym i politycznym z jakiejkolwiek przyczyny, oraz z art. 33 ustawy zasadniczej, stwierdzający, że kobiety i mężczyźni mają równe prawa „do kształcenia, zatrudnienia i awansów”. Zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zakaz dyskryminacji zostały również wyrażone w przepisach Kodeksu pracy.

„Rozwiązania, jakie znalazły się w Planie Równości Płci Uniwersytetu Warszawskiego budzą zasadnicze wątpliwości. Nie jest choćby jasne, jak Uniwersytet zamierza «wyrównać odsetek otwierania przewodów doktorskich oraz obron doktoratów przez kobiety i mężczyzn». Czy wynika z tego, że kryterium płci będzie miało pierwszeństwo wobec merytorycznej wartości rozprawy doktorskiej? Czy w takiej sytuacji utrudniana będzie kariera młodych naukowców, którzy znaleźli się w «nadreprezentowanej» grupie, czy też może dojdzie do promowania za wszelką cenę tych osób, które pomimo braku predyspozycji lub wystarczającego zaangażowania nie prezentują wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonych badań, ale za to znajdują się w grupie «niedoreprezntowanej»? Takie rozwiązania nie mogą być akceptowane w demokratycznym państwie prawnym” – komentuje mec. Bartosz Zalewski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Instytut zapowiedział również opracowanie analizy Planu Równości Płci Uniwersytetu Warszawskiego. Zostanie ona przedłożona Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W internecie można także podpisywać petycję do rektora UW o rezygnację z wdrożenia Planu. Apel poparły organizacje społeczne – Polski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej, Stowarzyszenie KoLiber, Fundacja Ratio et Dignitas, Stowarzyszenie Fidei Defensor, Młodzi dla Polski, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Fundacja im. Bolesława Pobożnego. Poparcia udzieliły również organizacje akademickie – Akademicki Klub Tradycji Katolickiej – PAX, Studenckie Towarzystwo Patriotyczne, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum z Lublina, PK!A Silesia Superior, Koło Myśli Klasycznej UŚ, Koło Naukowe Ordo Iuris UŚ oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uczelni Łazarskiego.

Wspieram
Działalność Instytutu

12.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort

Czytaj Więcej
Edukacja

12.07.2024

Od Rousseau do Macrona - tradycja autorytarnego liberalizmu we Francji. Cykl "Ordo Iuris Cywilizacja"

Laicka Republika i Francja - te dwa pojęcia traktowane są szeroko jako synonimy. Koncepcja laïcité i wyparcia religii z przestrzeni publicznej przez stulecia była wymierzona w chrześcijaństwo, które przed 1789 r. stanowiło podstawę tradycyjnego porządku moralnego i politycznego.

Czytaj Więcej
Edukacja

09.07.2024

Władza cenzuruje historię! Św. Jan Paweł II, bł. kard. Wyszyński, rotmistrz Pilecki, św. o. Kolbe, bł. rodzina Ulmów – o nich mamy zapomnieć…

„Jestem konstytucyjną ministrą” mówiła na poznańskiej paradzie LGBT minister równości Katarzyna Kotula, obiecując realizację postulatów ideologów gender. Dzień wcześniej resort edukacji, którym kieruje Barbara Nowacka, opublikował nowy katalog wstrząsających zmian programowych w polskich szkołach.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Pabianickie Centrum Medyczne otrzymało 550 tys. zł kary za odmowę wykonywania aborcji. Sprawę komentuje adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Pisze też o naszych działaniach w obronie życia nienarodzonych dzieci.

Czytaj Więcej