Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zmiany w podstawie programowej. Uwagi Ordo Iuris przekazane MEN

Data publikacji: 24.05.2024

Adobe Stock

· W nowym roku szkolnym mają wejść w życie zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

· Po etapie prekonsultacji, w ramach których do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło ponad 50 tys. uwag dotyczących propozycji cięć w podstawie programowej, resort zaprezentował projekty rozporządzeń w tej sprawie.

· Choć w opublikowanych projektach zaniechano części szkodliwych zmian, to jednak w dalszym ciągu planowane jest wykreślenie wielu wątków chrześcijańskich i narodowych, wzmacniających postawy patriotyczne, poczucie tożsamości i dumy oraz budowanie spójności narodu.

· Propozycje zmian przewidują zarazem poszerzenie podstawy programowej o dodatkowe elementy, takie jak obligatoryjne omawianie z uczniami kwestii dotyczących zmian klimatu, wynikających - jak z góry przyjęto - z działalności człowieka.

· Utrwalany ma być także model tzw. edukacji włączającej, zakładającej przebywanie w jednej klasie uczniów zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych intelektualnie.

· Niezależnie od opublikowanych projektów rozporządzeń, od września 2025 r. planowane jest wprowadzenie do szkół obligatoryjnej edukacji seksualnej.

· Przedstawiciele resortu edukacji twierdzą, że obecne zmiany to tylko „kosmetyka”, zaś kompleksowa reforma systemu edukacji ma wejść w życie w kolejnych latach.

· Finalny projekt rozporządzeń zmieniających postawę programową nie jest jeszcze znany, jednak mają one zostać wdrożone 1 września 2024 r.

· Instytut Ordo Iuris przesłał do ministerstwa uwagi dotyczące projektów rozporządzeń.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

Po ograniczeniu nauczycielom swobody w zadawaniu i ocenianiu prac domowych, wyłączeniu możliwości wliczania (od 1 września 2024 r.) ocen z religii i etyki do średniej, zapowiedziach dotyczących ograniczenia finansowania nauczania religii w szkołach z budżetu państwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Z podstawy ma zniknąć ok. 20% treści – zdaniem ministerstwa – „głównie niemożliwych lub bardzo trudnych do zrealizowania w praktyce szkolnej”.

Proponowane obecnie zmiany nie są tak daleko idące, jak te zaprezentowane w lutowych prekonsultacjach. W szkołach podstawowych pozostać ma m.in. „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza (na liście lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII) czy pieśni patriotyczne w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Ponadto przywrócono wzmianki o Danucie Siedzikównie „Ince” czy zwycięstwie grunwaldzkim. Zasadniczy kierunek zmian pozostał jednak ten sam. Z celów nauczania historii ministerstwo zamierza wykreślić rozbudzanie (w szkołach podstawowych) oraz wzmacnianie (w liceum ogólnokształcącym i technikum) poczucia miłości do ojczyzny. Z podstawy zniknąć mają także wzmianki m.in. o Zawiszy Czarnym, św. Maksymilianie Marii Kolbem, Józefie Poniatowskim, Jasnogórskich Ślubach Narodu, obronie Westerplatte czy bitwie o Monte Cassino. Doprowadzi to do sytuacji, w której w jednych szkołach uczniowie usłyszą o wspomnianych postaciach i wydarzeniach, a w innych – nie. Z podstawy programowej nauczania języka polskiego w szkole podstawowej wykreślone mają być natomiast wybrane wierszy Władysława Bełzy wśród których znajduje się m.in. znany powszechnie utwór „Katechizm polskiego dziecka”, zaczynający się od słów „Kto ty jesteś? – Polak mały”.

W projektach rozporządzeń zamieszczono ponadto wytyczne nakazujące nauczycielom stosowanie zasad uniwersalnego projektowania – ściśle związanego z modelem tzw. edukacji włączającej, w którym wszyscy uczniowie, w tym zarówno pozostający w normie rozwojowej, jak i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, mają uczyć się w jednej klasie.

Niezależnie od tego, od września 2025 r. planowane jest zastąpienie w szkołach nieobowiązkowego przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, obowiązkowymi zajęciami z edukacji zdrowotnej, obejmującymi także edukację seksualną.

- Wprowadzenie obowiązkowej edukacji seksualnej w ramach przedmiotu edukacja zdrowotna oznaczałoby pogwałcenie gwarantowanej konstytucyjnie zasady pierwszeństwa wychowawczego rodziców. Do tej pory polski ustawodawca zdawał sobie z tego sprawę, dlatego rodzice niepełnoletniego ucznia mogą obecnie zgłosić dyrektorowi szkoły, w formie pisemnej, rezygnację z udziału swojego dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – wskazuje radca prawny Marek Puzio, starszy analityk Instytutu Ordo Iuris.

Przedstawiciele resortu edukacji twierdzą, że obecne zmiany to tylko „kosmetyka”, zaś kompleksowa reforma systemu edukacji ma wejść w życie w 2026 r. – w szkołach podstawowych oraz w 2028 r. – w szkołach ponadpodstawowych.

Wspieram
Edukacja

12.07.2024

Od Rousseau do Macrona - tradycja autorytarnego liberalizmu we Francji. Cykl "Ordo Iuris Cywilizacja"

Laicka Republika i Francja - te dwa pojęcia traktowane są szeroko jako synonimy. Koncepcja laïcité i wyparcia religii z przestrzeni publicznej przez stulecia była wymierzona w chrześcijaństwo, które przed 1789 r. stanowiło podstawę tradycyjnego porządku moralnego i politycznego.

Czytaj Więcej
Edukacja

09.07.2024

Władza cenzuruje historię! Św. Jan Paweł II, bł. kard. Wyszyński, rotmistrz Pilecki, św. o. Kolbe, bł. rodzina Ulmów – o nich mamy zapomnieć…

„Jestem konstytucyjną ministrą” mówiła na poznańskiej paradzie LGBT minister równości Katarzyna Kotula, obiecując realizację postulatów ideologów gender. Dzień wcześniej resort edukacji, którym kieruje Barbara Nowacka, opublikował nowy katalog wstrząsających zmian programowych w polskich szkołach.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.07.2024

Rola nauki w kształtowaniu współczesnej cywilizacji. Cykl "Ordo Iuris Cywilizacja"

Każdy kolejny kryzys polityczny, ekonomiczny czy zdrowotny potwierdza to, że w naszych czasach nauka cieszy się przemożnym autorytetem. Zwiastuni globalnej katastrofy klimatycznej powołują się na badania naukowe. Adwokaci lock downów, ograniczania wolności i zmuszania do zastrzyków powołują się na badania naukowe.

Czytaj Więcej
Edukacja

04.07.2024

Destrukcyjne rozporządzenie zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego podpisane

· Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że minister Barbara Nowacka 28 czerwca podpisała rozporządzenie zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego.

Czytaj Więcej