Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Amerykańscy kongresmeni sprzeciwiają się współpracy WHO z aborcjonistami

Data publikacji: 28.05.2024

Adobe Stock

· Grupa 26 amerykańskich Kongresmanów wystosowała list, w którym sprzeciwia się współpracy Światowej Organizacji Zdrowia z proaborcyjną organizacją Centrum na rzecz Praw Reprodukcyjnych (Center for Reproductive Rights).

· Decyzję w tej sprawie WHO ogłosiła w grudniu 2023 r.

· Centrum Praw Reprodukcyjnych to międzynarodowa organizacja promującą koncepcję „praw reprodukcyjnych i seksualnych”, w tym tzw. „prawa do aborcji”, wykorzystując to tego celu różne globalne mechanizmy.

· Decyzja WHO wywołała liczne kontrowersje związane z ideologicznym charakterem działań Centrum.

 

Centrum na Rzecz Praw Reprodukcyjnych (Center for Reproductive Rights) to globalna organizacja pozarządowa, zajmująca się szeroką promocją koncepcji „praw reprodukcyjnych i seksualnych” (w tym tzw. „prawa do aborcji”) oraz edukacji seksualnej. Centrum prowadzi szereg różnych aktywności obejmujących uczestnictwo w sporach przed sądami krajowymi i międzynarodowymi, składanie wniosków do organów ONZ czy lobbowanie na poziomie poszczególnych państw. Działania Center for Reproductive Rights były wielokrotnie opisywane w publikacjach Instytutu Ordo Iuris, co odnosi się m.in. do prób obniżenia poziomu ochrony nienarodzonych dzieci w Salwadorze czy wspierania wysiłków na rzecz legalizacji aborcji w Polsce. Centrum na rzecz Praw Reprodukcyjnych spotkało się z szeroką krytyką różnych organizacji konserwatywnych, w tym amerykańskiego Centrum na rzecz Rodziny i Praw Człowieka (Center for Family and Human Rights), które zarzucały proaborcyjnej organizacji wykorzystywanie prawa międzynarodowego do promowania i wprowadzania w życie ideologicznych postulatów wymierzonych w tradycyjne wartości czy prawo do życia.

Pomimo licznych kontrowersji towarzyszących działalności Centrum na Rzecz Praw Reprodukcyjnych, w ubiegłym roku WHO ogłosiło, iż zamierza podjąć współpracę z międzynarodową proaborcyjną organizacją. W dokumencie opublikowanym w grudniu 2023 roku poinformowano, iż Centrum będzie jednym z dwóch podmiotów współpracujących ze Światową Organizacją Zdrowia. W oświadczeniu tym wskazano, że współpraca ma przybrać formę „oficjalnych stosunków” (official relations), które są określane jako „przywilej, który Komitet Wykonawczy może przyznać organizacjom pozarządowym, międzynarodowym stowarzyszeniom biznesowym i fundacjom filantropijnym, które prowadziły i nadal prowadzą trwałe i systematyczne działania w interesie Organizacji”. Podstawą dla takiej kooperacji są „Ramy współpracy z podmiotami niepaństwowymi” (Framework of engagement with non-State actors), przyjęte na 66 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 2016 roku. Tymczasem, zgodnie z postanowieniami wspomnianego dokumentu, współpraca z podmiotami niepaństwowymi powinna opierać się na kilku podstawowych zasadach, w tym m.in. „wykazywać wyraźne korzyści dla zdrowia publicznego” (pkt 5 a), „być zgodna z konstytucją, mandatem i ogólnym programem pracy WHO” (pkt 5 b), opierać się na „respektowaniu międzyrządowego charakteru WHO i uprawnień decyzyjnych państw członkowskich określonych w Konstytucji WHO” (pkt 5 h) czy wreszcie powinna być prowadzona „w oparciu o przejrzystość, otwartość, inkluzywność, odpowiedzialność, uczciwość i wzajemny szacunek” (pkt 5 h).

W maju tego roku, 26 amerykańskich Kongresmanów wystosowało list, w którym sprzeciwiają się decyzji WHO, a samo Centrum na Rzecz Praw Reprodukcyjnych określają mianem „radykalnej organizacji, która manipuluje międzynarodowymi mechanizmami w celu narzucenia poszczególnym państwom aborcji”. Politycy podkreślili jednocześnie, że w prawie międzynarodowym nie istnieje żadne zobowiązanie, „ani na mocy traktatu, ani zwyczajowego prawa międzynarodowego”, na podstawie którego można by wysunąć twierdzenie o istnieniu tzw. „prawa do aborcji”. „Manipulowanie mechanizmami międzynarodowymi w celu promowania aborcji podważa zaufanie do współpracy międzynarodowej i dobrą wolę wobec instytucji międzynarodowych” stwierdzają deputowani do Izby Reprezentantów, zdecydowanie wzywając Dyrektora Generalnego WHO do wycofania się ze współpracy z Centrum na Rzecz Praw Reprodukcyjnych.

Analizując dokumenty można wyraźnie stwierdzić, że współpraca WHO z organizacjami pozarządowymi powinna odbywać się we wzajemnym poszanowaniu poszczególnych państw członkowskich. Tymczasem decyzja o przyznaniu przywileju wysoce kontrowersyjnej, działającej w kilkudziesięciu krajach proaborcyjnej i ideologicznej organizacji jest zaprzeczeniem postanowień różnych dokumentów WHO. Dlatego też nie dziwią liczne głosy sprzeciwu, podnoszone w kilku różnych państwach, względem wspomnianej decyzji WHO – podkreśla Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Fiasko prac nad traktatem pandemicznym? Globalne zarządzanie zdrowiem oddala się

· W trakcie 77 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia nie udało się uzgodnić i przyjąć tekstu umowy międzynarodowej określanej jako „traktat pandemiczny”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.06.2024

Gdzie szukać pomocy w sytuacji trudnej ciąży? Portal Ordo Iuris dla matek

· W Polsce funkcjonuje szereg instytucji udzielających pomocy kobietom, u których dzieci stwierdzono poważne choroby oraz takim, które znalazły się w innego rodzaju trudnej sytuacji, w związku z zajściem w ciążę.

· Instytut Ordo Iuris uruchomił portal internetowy, na którym można znaleźć poradnik dla matek w trudnej ciąży, wskazujący, gdzie mogą one szukać wsparcia.

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.06.2024

Szpitale bez aborcji stracą kontrakty z NFZ? Ministerstwo Zdrowia walczy z wolnością sumienia

· Z początkiem czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które zmienia zasady dotyczące ogólnych warunków umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z placówkami medycznymi.

· W przepisach rozporządzenia znalazło się postanowienie umożliwiające zrywanie przez NFZ kontraktów z tymi podmiotami, w których nie jest możliwe dokonanie aborcji z uwagi na to, że wszyscy zatrudnieni tam lekarze zdecydowali się skorzystać z klauzuli sumienia.

Czytaj Więcej