Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Komisja Europejska skontroluje realizację ideologicznych postulatów

Data publikacji: 09.11.2022

Adobe Stock

· Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą przeglądu realizacji Agendy 2030 i jej Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

· Agenda 2030 to plan działania obejmujący program rozwiązywania najbardziej palących - w założeniu jego autorów - problemów świata w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

· W rzeczywistości stanowi on niezwykle silne, polityczne narzędzie nacisku na państwa ONZ, a wśród Celów Zrównoważonego Rozwoju znajdują się zadania, w ramach których próbuje się forsować m.in. dostęp do aborcji.

· Polska jak do tej pory realizuje SDG nie ulegając ideologicznej presji UE i innych organizacji, działając poprzez m.in. programy na rzecz opieki prenatalnej.

· Instytut Ordo Iuris przekazał KE opinię dotyczącą planowanej inicjatywy i realizacji SDG przez Polskę.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne inicjatywy „Dobrowolny przegląd UE w sprawie realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, w ramach której planuje przyjrzeć się i ocenić realizację poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju przez państwa członkowskie Unii i samą UE.

Znaczne wątpliwości budzi już sama forma przyjęcia raportu Agendy 2030, bowiem już na pierwszym etapie tworzenia wiele państw jasno sprzeciwiało się zamieszczeniu w SDG „praw reprodukcyjnych” oraz „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”. Co więcej, dwadzieścia krajów, w tym Stolica Apostolska i grupa państw arabskich, sprzeciwiających się włączeniu tych kontrowersyjnych pojęć do SDG, nie miało możliwości wyrażenia swojego stanowiska w tym zakresie. Ostatecznie dokument został przyjęty przez aklamację.

Wśród siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju znajdują się m.in. zadania 3.7 i 5.6 dotyczące zdrowia kobiet, w ramach których państwo winno zagwarantować kobietom i dziewczynkom powszechny i skuteczny dostęp do usług z zakresu „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”, a także zapewnić efektywne korzystanie z „praw reprodukcyjnych”. Organizacje międzynarodowe już wielokrotnie podejmowały, jak do tej pory nieskuteczne, próby włączenia do zakresów tych pojęć tzw. prawa do aborcji. Wobec braku legalnej definicji wspomnianych terminów, ich obszar jest odmiennie ustalany przez poszczególne państwa ONZ. Przykładem może być tutaj Polska, która w ramach realizacji celów 3.7 i 5.6, podejmując działania ukierunkowane na ochronę zdrowia prokreacyjnego kobiet, uruchomiła takie programy skupione na opiece prenatalnej czy lepszych usługach medycznych dla kobiet w ciąży.  Podjęcie przez Komisję Europejską próby oceny realizacji SDG może oznaczać zamiar wpłynięcia na przyszłą ich realizację przez Polskę i inne państwa, które jak do tej pory stawiały opór próbom przemycenia do SDG ideologicznego rozumienia niektórych postanowień (zwłaszcza dotyczących praw prokreacyjnych czy równości).

„Przykład Polski w zakresie celu 3, 5, ale także innych, pokazuje, że SDG można realizować skutecznie i efektywnie bez konieczności ulegania ideologicznej presji. Polska aktywnie działa na rzecz realizacji przyjętych w ramach Agendy 2030 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Co więcej, można Polskę uznać za przykład efektywnej realizacji SDG, przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości prawnej, kulturowej i społecznej. Realizowane przez Polskę projekty nie służą wąskiej grupie osób o specyficznych cechach, lecz, co do zasady, oddziałują na całe społeczeństwo, niwelując nierówności, trudności i problemy realnie dotykające polskie rodziny i poszczególnych obywateli. Warto ten kierunek zachować” – skomentowała Anna Kubacka z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

12.07.2024

Oświadczenie w sprawie odrzucenia przez sejm projektu ustawy depenalizującej aborcję

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił większością głosów projekt ustawy depenalizującej aborcyjne zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzięki przekraczającej polityczne podziały postawie posłów, jednoznacznemu głosowi Kościoła oraz nadzwyczajnej mobilizacji społeczeństwa, nie powiódł się ustawowy zamach na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia (art.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.07.2024

Porażka radykalnego projektu aborcyjnego Lewicy w Sejmie

· Sejmowa większość sprzeciwiła się przyjęciu

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.07.2024

Aborcja wraca do Sejmu! Ponawiamy akcję „Zadzwoń do posła”

· Rząd przyspiesza prace nad projektami ustaw proaborcyjnych, ograniczających prawo do życia dzieci nienarodzonych w Polsce.

Czytaj Więcej