fbpx Komisja Europejska skontroluje realizację ideologicznych postulatów | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Komisja Europejska skontroluje realizację ideologicznych postulatów

Data publikacji: 09.11.2022

Adobe Stock

· Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą przeglądu realizacji Agendy 2030 i jej Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

· Agenda 2030 to plan działania obejmujący program rozwiązywania najbardziej palących - w założeniu jego autorów - problemów świata w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

· W rzeczywistości stanowi on niezwykle silne, polityczne narzędzie nacisku na państwa ONZ, a wśród Celów Zrównoważonego Rozwoju znajdują się zadania, w ramach których próbuje się forsować m.in. dostęp do aborcji.

· Polska jak do tej pory realizuje SDG nie ulegając ideologicznej presji UE i innych organizacji, działając poprzez m.in. programy na rzecz opieki prenatalnej.

· Instytut Ordo Iuris przekazał KE opinię dotyczącą planowanej inicjatywy i realizacji SDG przez Polskę.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne inicjatywy „Dobrowolny przegląd UE w sprawie realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, w ramach której planuje przyjrzeć się i ocenić realizację poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju przez państwa członkowskie Unii i samą UE.

Znaczne wątpliwości budzi już sama forma przyjęcia raportu Agendy 2030, bowiem już na pierwszym etapie tworzenia wiele państw jasno sprzeciwiało się zamieszczeniu w SDG „praw reprodukcyjnych” oraz „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”. Co więcej, dwadzieścia krajów, w tym Stolica Apostolska i grupa państw arabskich, sprzeciwiających się włączeniu tych kontrowersyjnych pojęć do SDG, nie miało możliwości wyrażenia swojego stanowiska w tym zakresie. Ostatecznie dokument został przyjęty przez aklamację.

Wśród siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju znajdują się m.in. zadania 3.7 i 5.6 dotyczące zdrowia kobiet, w ramach których państwo winno zagwarantować kobietom i dziewczynkom powszechny i skuteczny dostęp do usług z zakresu „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”, a także zapewnić efektywne korzystanie z „praw reprodukcyjnych”. Organizacje międzynarodowe już wielokrotnie podejmowały, jak do tej pory nieskuteczne, próby włączenia do zakresów tych pojęć tzw. prawa do aborcji. Wobec braku legalnej definicji wspomnianych terminów, ich obszar jest odmiennie ustalany przez poszczególne państwa ONZ. Przykładem może być tutaj Polska, która w ramach realizacji celów 3.7 i 5.6, podejmując działania ukierunkowane na ochronę zdrowia prokreacyjnego kobiet, uruchomiła takie programy skupione na opiece prenatalnej czy lepszych usługach medycznych dla kobiet w ciąży.  Podjęcie przez Komisję Europejską próby oceny realizacji SDG może oznaczać zamiar wpłynięcia na przyszłą ich realizację przez Polskę i inne państwa, które jak do tej pory stawiały opór próbom przemycenia do SDG ideologicznego rozumienia niektórych postanowień (zwłaszcza dotyczących praw prokreacyjnych czy równości).

„Przykład Polski w zakresie celu 3, 5, ale także innych, pokazuje, że SDG można realizować skutecznie i efektywnie bez konieczności ulegania ideologicznej presji. Polska aktywnie działa na rzecz realizacji przyjętych w ramach Agendy 2030 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Co więcej, można Polskę uznać za przykład efektywnej realizacji SDG, przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości prawnej, kulturowej i społecznej. Realizowane przez Polskę projekty nie służą wąskiej grupie osób o specyficznych cechach, lecz, co do zasady, oddziałują na całe społeczeństwo, niwelując nierówności, trudności i problemy realnie dotykające polskie rodziny i poszczególnych obywateli. Warto ten kierunek zachować” – skomentowała Anna Kubacka z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

26.01.2023

Strategia zdrowotna UE dopinguje ideę globalnego zarządzania zdrowiem

W dobie intensywnych prac WHO nad tzw. traktatem pandemicznym, również Unia Europejska podjęła działania mające sprzyjać uznaniu zdrowia za przedmiot globalnego zarządzania i element ogólnoświatowego ładu. W ostatnim czasie Komisja Europejska przyjęła strategię dotyczącą zdrowia na świecie. KE w dokumencie wielokrotnie zapewnia o konieczności wprowadzenia „przywództwa globalnego” w dziedzinie zdrowia i wskazuje WHO jako lidera. Zasady przewodnie strategii obejmują m.in.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.01.2023

Polityka lobby aborcyjnego kontra logika i kolejne sukcesy polskich neonatologów

Polska stała się obiektem kolejnego ataku Parlamentu Europejskiego, sprzeciwiającego się ochronie życia niepełnosprawnych dzieci przed ich narodzeniem. Jednak przepisy polskie, jak i międzynarodowe, nakazują chronić życie. Natomiast istotą postulatów lobby aborcyjnego jest sprzeczne z nauką i logiką twierdzenie, że człowiek przed narodzeniem to nie człowiek.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.01.2023

Parlament Europejski żąda od Polski wycofania zakazu aborcji eugenicznej – sprawozdanie roczne PE

· Parlament Europejski przyjął rezolucję „Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za 2022 r.”.

· Próbując realizować ideologiczną agendę, PE w swoim sprawozdaniu zgłasza wykluczające się wzajemnie postulaty.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

16.01.2023

Produkcja ludzi w laboratoriach właśnie staje się prawem

Gdy prof. Wojciech Roszkowski pisał w podręczniku szkolnym do HiT-u, że odrywanie seksu od miłości i płodności prowadzi do traktowania go jako rozrywki a sfery płodności jak „produkcji ludzi”, spotkał się falą medialnych ataków i pozwami sądowymi. Zarzucano mu, że jego słowa poniżają i dehumanizują dzieci poczęte metodą in-vitro i ich rodziny. Wbrew wszystkim jako pierwsi wzięliśmy profesora w obronę.

Czytaj Więcej