Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Powszechny Przegląd Okresowy w ONZ: legalizacja aborcji oraz „specjalna ochrona” dla osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce

Data publikacji: 14.11.2022

Adobe Stock

· Rada Praw Człowieka ONZ po raz kolejny przeprowadzi Powszechny Przegląd Okresowy (UPR) w zakresie ochrony praw człowieka w Polsce.

· Polska zostanie poddana przeglądowi 15 listopada.

· Podczas przeglądu pod uwagę wzięty zostanie raport krajowy państwa, zestawienie informacji ONZ na temat danego kraju oraz podsumowanie rekomendacji innych interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych.

· Rekomendacje co do zmian legislacyjnych przygotowane dla Polski są w wielu miejscach sprzeczne zarówno z polskim prawem krajowym jak i wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi, w tym z zakresu praw człowieka.

· Uczestnicy przeglądu domagają się od Polski m.in. „likwidacji barier” w dostępie do aborcji, „liberalizacji” prawa aborcyjnego, „specjalnej ochrony prawnej” dla osób o skłonnościach homoseksualnych czy pełnego wdrożenia Konwencji stambulskiej.

· Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych poświęconym przygotowaniu krajowego raportu.

· Instytut następnie przygotował list do ambasadorów państw ONZ, wraz z którym przekazał wybrane publikacje ekspertów Ordo Iuris dotyczące kwestii, które zostały podjęte podczas prac.

Powszechny Przegląd Okresowy (UPR), to mechanizm kontrolny w ramach Rady Praw Człowieka ONZ, mający na celu ocenę stanu przestrzegania praw człowieka w poszczególnych państwach. Polska zostanie poddana przeglądowi już jutro. Ostateczna treść dokumentu oparta będzie na treści trzech przedłożonych raportów - pod uwagę wzięty zostanie raport krajowy państwa, zestawienie informacji ONZ na temat danego kraju oraz podsumowanie informacji innych interesariuszy, w tym organizacji pozarządowych. Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris w czerwcu wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, podczas którego dyskutowano na temat treści raportu krajowego. Ponadto, Instytut przygotował list do ambasadorów krajów ONZ, wraz z którym przekazano wybrane publikacje ekspertów Ordo Iuris. Merytorycznie została w nich przeanalizowana problematyka będąca przedmiotem wstępnie sformułowanych zarzutów wobec Polski.

W przedłożonych dokumentach wyrażono liczne oczekiwania zmian legislacyjnych wobec Polski, m.in. „pełnej implementacji” Konwencji stambulskiej. Co istotne, że dokument ten pod pozorem walki z przemocą, wprowadza do porządku prawnego postulaty oparte na ideologii gender. Uczestnicy domagają się również ścigania przestępstw z nienawiści, szczególnie tych motywowanych „orientacją seksualną” lub „tożsamością płciową” ofiary.

Wobec Polski sformułowano także zarzut „braku specjalnej ochrony prawnej dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w polskim prawie”. Podniesiono również, że w Polsce, rzekomo, „nie istnieją konkretne zasady ani standardy zapewniające równe traktowanie i bezpieczeństwo lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transpłciowych w szkołach”. Ponadto „brakuje przepisów wyraźnie zakazujących homofobicznej mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści”. W rzeczywistości, jak wskazano w analizach Instytutu Ordo Iuris, polska Konstytucja zabrania dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. Regulacje te dotyczą wymienionych grup tak samo jak każdego innego, co zapewnia pełną realizację zasad równości i niedyskryminacji.  Interesariusze domagają się też „zapewnienia rzeczywistego dostępu do legalnej aborcji poprzez usunięcie istniejących barier i stygmatyzowania aborcji”, a także „odpowiedniego monitorowania i uregulowania praktyki sprzeciwu sumienia”.

Instytut przekazał ambasadorom publikacje dotyczące tematyki poruszonej w przedstawionych dokumentach. Materiały te odnoszą się m.in. do kwestii Konwencji stambulskiej (np. Raport „Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?”). Inne publikacje podejmują zagadnienia kontrowersji związanych z penalizacją tzw. mowy nienawiści (m.in. Raport „Zjawisko przestępstw z nienawiści…”) czy ochrony życia.

Wśród materiałów przekazanych przez Ordo Iuris są też raport oraz analiza wcześniejszych zarzutów wobec Polski z sytuacją społeczną i prawną osób o skłonnościach homoseksualnych. Inne publikacje dotyczą praworządności oraz systemu sądownictwa w Polsce czy sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i nielegalnej imigracji.

„W toku prac nad UPR, pod adresem Polski sformułowano zastrzeżenia, które w znacznej mierze oparte zostały na nieprawdziwych informacjach lub nieprawidłowej wykładni prawa. W efekcie zarzuty te budują niezgodny z rzeczywistością obraz Polski. Co więcej, w ramach rekomendowanych zmian legislacyjnych proponuje się Polsce m.in. ograniczenie wolności sumienia, co jest sprzeczne nie tylko z naszym porządkiem konstytucyjnym, ale także wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi z zakresu praw człowieka” – zaznacza Anna Kubacka z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Edukacja

01.12.2023

O czym nie powiedzą edukatorzy seksualni? Nowy cykl esejów

Pojęcie edukacji seksualnej budzi wiele kontrowersji. Jej współcześnie promowany model, mylnie nazywany "wszechstronnym", w rzeczywistości jest modelem permisywnym, pociągającym za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla młodego człowieka. Zagadnieniu edukacji seksualnej poświęcony będzie cykl esejów autorstwa radcy prawnego Marka Puzio, analityka Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

29.11.2023

Brutalny atak na działaczy pro life nie jest czynem chuligańskim. Sąd uwzględnia apelację w sprawie „Margota”

· Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił apelację w sprawie trojga aktywistów LGBT skazanych za udział w zbiegowisku, zniszczenie ciężarówki Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz atak na jej działaczy, w wyniku którego jeden z wolontariuszy doznał obrażeń ciała.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

29.11.2023

Stany pro life zwiększają dzietność. Sytuacja demograficzna po uchyleniu wyroku Roe v. Wade

· Jeden z amerykańskich ośrodków badawczych opublikował dane, z których wynika, że w pierwszym półroczu 2023 r. liczba urodzeń w niektórych stanach USA wzrosła średnio o 2,3%.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.11.2023

Konferencja "Tranzycja - «zmiana płci» czy nowa odsłona rewolucji?"

Centrum Życia i Rodziny zaprasza na wyjątkową konferencję „Tranzycja – zmiana płci czy nowa odsłona ideologicznej rewolucji?”.

Ideologia gender – przedstawiana przez aktywistów w kolorowej i afirmującej formie – zdobywa coraz większą popularność wśród młodych Polaków. Konsekwencją tego są zaburzenia tożsamości płciowej, przyjmowanie hormonów, a także w skrajnych przypadkach samookaleczanie czy nawet próby samobójcze.

Czytaj Więcej