Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sejm odrzuca projekty chroniące życie i rodzinę

Data publikacji: 23.02.2024

Adobe Stock

· Sejm przyjął większością głosów rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

· Projekt przewiduje zniesienie wymogu uzyskania recepty lekarskiej na tzw. pigułki „dzień po” zawierające substancję octan uliprystalu. 

· W zamyśle projektodawców zmiany mają umożliwić nabywanie w aptekach bez recepty tabletek hormonalnych tzw. antykoncepcji awaryjnej nawet przez dzieci, tj. osoby od 15 roku życia.

· Aby zmiany stały się obowiązującym prawem, potrzeba jeszcze podpisu Prezydenta.

· Sejm odrzucił także obywatelski projekt ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”, pod którym podpisało się 150 tys. Polaków.

· Projekt przewidywał wypowiedzenie przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej.

 

Podczas wczorajszego głosowania w Sejmie większością głosów, głównie Koalicji Obywatelskiej (143), ale też Polski 2050 (31), Lewicy (26) i PSL (24), uchwalono rządowy projekt zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2301), mający na celu poszerzenie dostępu do hormonalnych środków antykoncepcji postkoitalnej (tzw. antykoncepcja awaryjna, pigułki „dzień po”) zawierających substancję czynną octan uliprystalu. Obecnie, zgodnie z obowiązującym art. 23a ust. 1a Ustawy prawo farmaceutyczne, „produkty lecznicze dopuszczone do obrotu, wskazane w Charakterystyce Produktu Leczniczego do stosowania w antykoncepcji otrzymują kategorię dostępności (…)” wydawane z przepisu lekarza. Istotą przyjętych wczoraj przez Sejm zmian jest więc uchylenie tego przepisu, co w praktyce – w przypadku uzyskania podpisu Prezydenta - otwiera drogę do sprzedaży silnych hormonalnych środków bez konieczności uzyskania recepty lekarskiej. Przy czym aktualnie mowa o jednym takim produkcie o nazwie ellaOne, który w 2009 r. został dopuszczony do obrotu w całej Unii Europejskiej w procedurze centralnej jako lek wydawany z apteki na podstawie recepty. Od 2015 r., w wyniku zmiany decyzji Komisji Europejskiej, dostępny może być bez wymogu okazania recepty. Indywidualna decyzja w zakresie kategorii dostępności tego środka należy bowiem – zgodnie z prawem UE - do poszczególnych państw członkowskich.

Poważne zastrzeżenia – poza samym faktem dopuszczenia sprzedaży takich środków bez konieczności odbycia wcześniejszej konsultacji lekarskiej – budzi brak wprowadzenia w ustawie ograniczeń wiekowych przy nabywaniu tabletki. Zapowiadane przez minister zdrowia ograniczenie od 15 roku życia nie znalazło się w przepisach ustawy, w których znajduje się jedynie upoważnienie do wydania aktu wykonawczego regulującego tę kwestię. Zgodnie z proponowanym art. 96 ust. 12 Prawa farmaceutycznego, „Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów leczniczych, o których mowa w ust. 5d, wiek lub inne wymagania uzasadniające wydanie danego produktu leczniczego na receptę (…)”, co jednak oznacza tylko tyle, że minister stosowane ograniczenie wiekowe może, ale nie musi wprowadzić. Nie zmienia to faktu, że wejście w życie uchwalonych wczoraj przepisów oznaczałoby możliwość sprzedaży bez recepty silnie działających pigułek hormonalnych dzieciom - taki jest bowiem status prawny w Polsce osób w tym wieku.

Co istotne, zgodnie z §13 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. 2016 r. poz. 283), wymogiem prawidłowej legislacji jest, aby jednocześnie z projektem ustawy przygotowane zostały projekty rozporządzeń o znaczeniu podstawowym dla jej funkcjonowania. Nie ulega wątpliwości, że ustalenie dolnej granicy wieku jest w tym przypadku niezbędne z perspektywy bezpieczeństwa potencjalnych nabywców tabletek.

„Stworzenie ram prawnych dla niekontrolowanego stosowania tzw. tabletek awaryjnych przez dzieci jest sytuacją nie do zaakceptowania. Dla porównania – obecnie dzieciom prawnie ogranicza się dostęp do napojów energetycznych czy możliwości korzystania z solarium, a omawiana zmiana prawa farmaceutycznego może otworzyć drogę do zupełnie swobodnego stosowania przez młodzież silnych doustnych środków hormonalnych. Ufamy, że Prezydent wykaże się troską o dobro dzieci i prawo to nie wejdzie w życie” – podkreśliła r. pr. Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.  

Podczas posiedzenia rozpatrywany był także obywatelski projekt ustawy „Tak dla rodziny nie dla gender”. Wśród projektodawców był Instytut Ordo Iuris. Pod projektem złożonym w Sejmie w grudniu 2020 r. podpisało się 150 tys. obywateli. Sejm rozpatrywał złożony podczas poprzedniego posiedzenia wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Za odrzuceniem głosowali wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej (145), Polski 2050 (31), Polskiego Stronnictwa Ludowego (31), Lewicy (26) oraz jeden poseł PiS. Przeciwko odrzuceniu projektu było 170 posłów PiS i wszyscy posłowie Konfederacji (17).

Projekt zakładał wypowiedzenie przez Polskę Konwencji Stambulskiej, ratyfikowanej w 2015 r. Dokument ten opiera się na założeniach ideologii gender. Deklarowanym celem konwencji jest walka z przemocą domową i przemocą wobec kobiet. Jej autorzy źródeł przemocy dopatrują się jednak w systemowych napięciach społecznych, mających być efektem kulturowo narzuconych i umacnianych ról płciowych.  Konwencja ignoruje przy tym takie przyczyny przemocy, jak alkoholizm, narkomania czy seskualizacja wizerunku kobiet w mediach.       

Wspieram
Ochrona życia

12.04.2024

Sejm zignorował Konstytucję i przyjął w pierwszym czytaniu 4 projekty aborcyjne do dalszych prac

W dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) miały miejsce głosowania nad czterema proaborcyjnymi poselskimi projektami ustaw. Choć wszystkie bez wyjątku są rażąco niezgodne z Konstytucją, żaden z nich nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Przyczynili się do tego nie tylko posłowie koalicji rządzącej, ale niestety również niektórzy politycy opozycji, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu niektórych projektów lub wstrzymywali się od głosu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Pierwsze czytanie proaborcyjnych projektów. Opinie Ordo Iuris

Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji. Instytut Ordo Iuris przygotował opinie na temat projektów.

PROJEKT KOALICJI OBYWATELSKIEJ - LINK

Czytaj Więcej