Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
pracownicy

pracownicy

Analiza listu Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do Forum Żydów Polskich w sprawie dyskryminacji ze względu na przekonania religijne

W dniu 24 sierpnia br. do redakcji portalu „Forum Żydów Polskich” (dalej FŻP) skierowany został list Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara (dalej RPO) dotyczący kwestii związanych z dyskryminacją w miejscu pracy ze względu na przekonania religijne
Czytaj Więcej

Analiza argumentacji Rzecznika Praw Obywatelskich zawartej w pismach z 29 lipca 2016 do Ministra Sprawiedliwości i portalu w Polityce

Rzecznik Praw Obywatelski (dalej jako: RPO) Adam Bodnar wystosował w dniu 29 lipca 2016 r. dwa listy adresowane do Ministra Sprawiedliwości oraz do portalu wPolityce
Czytaj Więcej

Prawo pracy złożone na ołtarzu antydyskryminacji?

Dodane przez ordoiuris.admin - śr., 09/10/2014 - 14:18

Dezintegracja prawa pracy w jego obecnym kształcie i zastąpienie go przez regulacje antydyskryminacyjne - to propozycja projektu ustawy "Twojego Ruchu", nad którym Sejm będzie głosował w czwartek 11 września.

 

Poselski projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw (druk 1948) wniesiony przez grupę posłów „Twojego Ruchu” uderza w naturę regulacji z zakresu prawa pracy, usiłując zastąpić je przez rozwiązania antydyskryminacyjne.

 

Twórcy projektu uważają, że sytuacja pracowników będzie wystarczająco zabezpieczona dzięki regulacjom antydyskryminacyjnym. Projekt zakłada m.in. modyfikację instytucji „mobbingu” tak, aby przestała być środkiem ochrony pracowniczej a stała się częścią prawa antydyskryminacyjnego. Do katalogu możliwych przejawów mobbingu proponuje się wpisanie takich zachowań, jak „nieuzasadnione unikanie kontaktu z pracownikiem”. Nie do pogodzenia z istotą zjawiska mobingu jest również odniesienie tego pojęcia nie tylko do działań przełożonego, ale też „podwładnego, współpracownika lub grupy tych osób” (projekt art. 943 § 10 pkt 13 k.p.).

 

Co więcej, projekt radykalnie ogranicza swobodę umów poprzez propozycję wprowadzenia „domniemania stosunku pracy”, które utrudniłoby zawieranie umów o dzieło i umów zlecenia. Proponowane zmiany stanowią nieproporcjonalne do zakładanych celów naruszenie wolności konstytucyjnych z art. 20, 22 oraz 31 ust. 1 i 2.

 

Jednocześnie projektodawcy dążą do zmiany art. 13 ustawy o związkach zawodowych, radykalnie ingerując w ich wewnętrzną organizację i sposób funkcjonowania. Propozycja ta jest ewidentnym naruszeniem art. 3 Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych.

 

Projekt autorstwa polityków "Twojego Ruchu" jest także obciążony szeregiem rażących błędów formalnych i merytorycznych, w tym ewidentnymi naruszeniami zasad techniki prawodawczej.

Kategoria
Wolność Gospodarcza

Prawo pracy złożone na ołtarzu antydyskryminacji?

Dezintegracja prawa pracy w jego obecnym kształcie i zastąpienie go przez regulacje antydyskryminacyjne - to propozycja projektu ustawy "Twojego Ruchu", nad którym Sejm będzie głosował w czwartek 11 września.
Czytaj Więcej
Subskrybuj pracownicy