Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Analiza listu Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do Forum Żydów Polskich w sprawie dyskryminacji ze względu na przekonania religijne

Data publikacji: 22.09.2016

Wstęp
W dniu 24 sierpnia br. do redakcji portalu „Forum Żydów Polskich” (dalej FŻP) skierowany został list Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara (dalej RPO) dotyczący kwestii związanych z dyskryminacją w miejscu pracy ze względu na przekonania religijne[1]. List był reakcją na zachowanie klienta, który nie chciał być obsługiwany przez jedną z pracownic banku ze względu na noszone przez nią judaistyczne symbole religijne. W swoim stanowisku RPO potępił zachowanie klienta, wskazując, że wypełnia ono znamiona dyskryminacji[2], narusza dobra osobiste kobiety[3], a także stanowi przestępstwo z art. 119 § 1, 256 § 1 i 257 Kodeksu Karnego[4].

 

Choć należy zgodzić się z wyrażoną w liście RPO negatywną oceną zachowania klienta banku, poważne wątpliwości budzi użyte przez niego sformułowanie, sugerujące, że tylko „dyskretne uzewnętrznianie przekonań religijnych w miejscu pracy” nie narusza praw i wolności innych osób. Jak stanowią bowiem przepisy polskiej Konstytucji oraz prawa międzynarodowego, prawo do wyrażania przekonań co do zasady nie podlega limitacji, a jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie muszą mieć charakter ustawowy i być usprawiedliwione szczególnymi względami.  

 

Stan faktyczny sprawy

 

Pracownica banku w liście skierowanym na łamy portalu „Forum Żydów Polskich” opisała sytuację, jaka spotkała ją w miejscu pracy ze strony jednego z klientów[5]. Jak wskazała, klient ten potraktował ją w sposób dyskryminujący ze względu na jej domniemane przekonania religijne. Kobieta w dniu, w którym doszło do zdarzenia, przyszła do pracy w naszyjniku z małym symbolem gwiazdy Dawida, który kupiła ze względu na zainteresowanie kulturą żydowską. Noszony przez nią symbol religijny wzbudził nerwową reakcję u jednego z klientów, który początkowo nakazał jej zdjąć naszyjnik, a następnie stwierdził, że „nie będzie mnie Żydówka obsługiwać”. Próbował on również bez zgody kobiety robić jej zdjęcia, a także publicznie demonstrował niechęć do wyznania reprezentowanego przez noszony przez nią symbol.

 

Jak słusznie zauważył RPO, zachowanie klienta wobec kobiety wypełniało przesłanki niedozwolonej dyskryminacji w miejscu pracy (art. 113 KP), naruszyło jej dobra osobiste (art. 23 w zw. z  24 KC), a także stanowiło tzw. przestępstwo  z nienawiści, o którym mowa w art. 119 § 1, 256 § 1 i 257 KK. Jak wskazano już we wstępie, należy zgodzić się z kwalifikacją czynu dokonaną przez RPO. Tym, co budzi jednak poważne wątpliwości, jest użyte zarówno w liście, jak i materiale prasowym sformułowanie[6], zgodnie z którym „ dyskretne uzewnętrznianie uczuć religijnych nie narusza praw i wolności innych osób”. Tak sformułowana odpowiedź jednoznacznie sugeruje, że „niedyskretne” ujawnianie swojej wiary może naruszać prawa innych osób.

 

Wolność sumienia i przekonań religijnych w polskiej Konstytucji

 

Wolność sumienia jest jednym z podstawowych praw gwarantowanych przez polską Konstytucję. Jak wskazuje ust. 1 art. 53 KRP „Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”. Owa wolność sumienia i religii obejmuje między innymi wolność „uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez „uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie(…)” (art. 53 ust. 2 KRP). Wykonywanie wolności sumienia ograniczone może być wyłącznie w drodze ustawy, w ściśle określonych przez Konstytucję przypadkach, wymienionych enumeratywnie w ust. 5 art. 53 - gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

 

Problem granic wolności sumienia i wolności religijnej stał się przedmiotem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreśla Trybunał, wolność sumienia zagwarantowana w polskiej Konstytucji ma charakter ponadpozytywny,  wynika z samej natury człowieka i jest istotnym elementem jego godności. Z tych przyczyn, nie może być mowy o przyznawaniu tej wolności w drodze autorytarnej decyzji organów państwowych – jest ona wrodzoną, niezbywalną wartością, przynależną każdemu człowiekowi i stanowi „refleks uniwersalnej idei godności osoby ludzkiej”[7]. Państwo ma obowiązek pełnić funkcję bezstronnego i neutralnego organizatora praktykowania różnych religii. Obowiązek ten jest „nie do pogodzenia z jakąkolwiek kompetencją państwa do dokonywania oceny zasadności przekonań religijnych lub sposobów, za pomocą których są one wyrażane”[8].

 

Warto w tym kontekście również wskazać, że wartość wolności religijnej ma znaczenie tak fundamentalne w demokratycznym państwie prawa, że nie może być ona ograniczona nawet w okoliczności stanu wojennego czy też stanu wyjątkowego, dzięki czemu posiada ona równoważny konstytucyjny status i ochronę prawną co przyrodzona godność człowieka, ochrona życia, humanitarne traktowanie czy dostęp do sądu.

 

Z powyższych konstatacji, jasno wynika, że jakiekolwiek ograniczenie uzewnętrzniania przekonań religijnych, będących istotnym elementem wolności sumienia jest wyjątkiem od reguły i powinno spełniać jednocześnie dwa warunki:

 

a) Mieć charakter ustawowy

 

oraz

 

b) Mieć na celu ochronę bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

 

Wolność sumienia i przekonań a prawo międzynarodowe

 

Podobne gwarancje dotyczące ochrony wolności sumienia i uzewnętrzniania swoich przekonań zawierają również przepisy prawa międzynarodowego. Jak wskazuje art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka[9], każda osoba ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii, a prawo to obejmuje również „wolność manifestowania swojej religii lub swoich poglądów indywidualnie lub kolektywnie, publicznie lub prywatnie, za pomocą nauczania, praktyk religijnych, sprawowania kultu i rytuałów.”. W podobny sposób do wolności religijnej odnosi się Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych[10], który wskazuje, że wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i są konieczne dla ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności innych osób (art. 18 ust. 3 MPPOiP). Analogiczne postanowienia znajdują się także w art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka[11] oraz art. 10  Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej[12].

 

W swoim stanowisku, Rzecznik Praw Obywatelskich przytoczył również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu, który rzeczywiście użył sformułowania o „dyskretnym” uzewnętrznianiu uczuć religijnych. Należy jednak podkreślić, że przytoczone orzeczenie potwierdza  dopuszczalność noszenia – ze swej natury ostentacyjnych – turbanów i hidżabów, co sprawia, że posłużenie się w nim w kontekście omawianej sprawy jest bezprzedmiotowe [13].

 

Konkluzje

 

Nie ma wątpliwości, że sprawa opisana przez pracownicę banku dotyczy możliwości uzewnętrzniania przekonań religijnych publicznie, czego sposobem jest m. in. noszenie symboli religijnych w miejscu pracy. Jak zostało to już wykazane, zarówno przepisy polskiej Konstytucji, jak i prawa międzynarodowego są w tym zakresie spójne i jednoznacznie wskazują, że manifestowanie swoich przekonań co do zasady nie podlega limitacji. Orzecznictwo Sądu Najwyższego precyzuje, że naruszeniem uczuć religijnych osoby jest wyśmiewanie lub uniemożliwianie wyrażania przez nią swoich przekonań[14].

 

Stwierdzenie Rzecznika Praw Obywatelskich, jakoby tylko „dyskretne uzewnętrznianie przekonań religijnych w miejscu pracy” nie naruszało praw i wolności innych osób, jest niezgodne z Konstytucją oraz przepisami traktatów międzynarodowych, których Polska jest stroną. Rzecznik w swojej tezie konfrontuje uzewnętrznianie przekonań religijnych z prawami i wolnościami innych osób, które rzeczywiście mogą być podstawą dla ograniczenia wolności sumienia. Należy jednak podkreślić, że ograniczenie to może nastąpić wyłącznie w drodze ustawy i musi spełniać wymogi proporcjonalności. Teza Rzecznika, zgodnie z którą uzewnętrznianie uczuć religijnych w miejscu pracy powinno byćdyskretne (a zatem ograniczone) stanowi zatem przykład arbitralnej i niemającej oparcia w przepisach interpretacji instytucji wolności sumienia. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich[15], RPO jest zobowiązany do ochrony wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie zmierzające do nieuprawnionego ograniczenia jednego z podstawowych praw człowieka, jakim jest wolność sumienia i wyznania może zatem zostać uznana za niedopełnienie ciążących na Rzeczniku obowiązków ustawowych, a także prowadzić do dyskryminacyjnego i bezprawnego w świetle norm konstytucyjnych, ograniczania praw osób wierzących (bez względu na wyznanie i religię.


[1] Treść listu RPO dostępna pod adresem: http://www.fzp.net.pl/spoleczenstwo/rzecznik-praw-obywatelskich-pisze-do-forum-zydow-polskich, dostęp 31 sierpnia 2016 r.

[2] Treść listu poszkodowanej dostępna pod adresem: http://www.fzp.net.pl/spoleczenstwo/nie-bedzie-mnie-zydowka-obslugiwac, dostęp 31 sierpnia 2016 r.

[3] Art. 112 i 113 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141.

[4] Art. 119 § 1, 256 § 1 i 257 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553.

[5] Art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.

[6] https://www.rpo.gov.pl/pl/content/adam-bodnar-dyskretne-uzewn%C4%99trznianie-przekona%C5%84-religijnych-w-miejscu-pracy-nie-narusza-praw-i , dostęp 1 września 2016 r.

[7] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. , sygn. K 12/14.

[8] Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r., K 52/13 i przywołane tam orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

[9] Powszechna Deklarację Praw Człowieka, uchwalona 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

[10] Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167.

[11] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284.

[12] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2010/C 83/02).

[13] Wyrok w sprawie Ewida i inni przeciwko Wielkiej Brytanii z 15 stycznia 2013 r.

[14] Wyrok SN z 6 kwietnia 2004 r. sygn.  I CK 484/03.

[15] Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r.o Rzeczniku Praw Obywatelskich Dz.U.2014, poz. 1648, z 2015 r. poz. 1064.

Wolności obywatelskie

Nowy projekt traktatu antypandemicznego – sukces obrońców suwerenności państw

· Na stronie internetowej Międzyrządowego Ciała Negocjacyjnego (INB) pojawiła się nowa wersja tzw. traktatu antypandemicznego.

Czytaj Więcej

Wolności obywatelskie

Stanowisko Ordo Iuris w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu karnego

· Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie Kodeksu karnego.

· Projekt dotyczy w głównej mierze penalizacji tzw. „mowy nienawiści”.

· Propozycje zakładają poszerzenie katalogu motywów przestępstwa popełnianego z nienawiści o "orientację seksualną" czy "tożsamość płciową".

Czytaj Więcej

Ochrona życia

Analiza projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży (druk sejmowy nr 177)

· Jutro w Sejmie procedowane będą projekty ustaw mające poszerzyć prawne możliwości wykonywania aborcji.

Czytaj Więcej