Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Jak skutecznie zwalczać przemoc domową? Ordo Iuris wskazuje propozycje rozwiązań prawnych

Data publikacji: 18.02.2021

Adobe Stock

W związku z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wypowiedzenie Konwencji stambulskiej, w Polsce ożywiła się dyskusja na temat walki z przemocą domową. Instytut Ordo Iuris przygotował pakiet propozycji dotyczących przeciwdziałania temu zjawisku i skutecznej pomocy ofiarom. Prawnicy postulują m.in. zaostrzenie konkretnych przepisów prawa karnego, zapewnienie natychmiastowego wsparcia osobom uprawnionym do alimentów oraz stworzenie programu Ośrodków Antyprzemocowych. Swoje propozycje Instytut zawarł w raporcie.

PRZECZYTAJ RAPORT - LINK

W Polsce kary za popełnienie przestępstwa związanego z przemocą domową są zwykle łagodniejsze niż w innych państwach europejskich. W związku z tym, Ordo Iuris postuluje zwiększenie wymiaru kary za tego rodzaju przestępstwa tak, aby kary były adekwatne do powagi popełnianych czynów. Postulat ten dotyczy przestępstw spowodowania lekkiego i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, znęcania się, zgwałcenia, a także uprowadzenia osoby małoletniej albo nieporadnej ze względu na stan psychiczny lub fizyczny. Poza zwiększeniem kar za poszczególne przestępstwa, Instytut proponuje wprowadzenie obowiązku przejścia odpowiedniej terapii przez skazanych za przestępstwa popełnione w ramach przemocy domowej. W opinii prawników, należy także wprowadzić w zakładach karnych wyspecjalizowany rodzaj resocjalizacji dla sprawców tego typu przestępstw.

Brak gwarancji szybkiego uzyskania środków do życia od sprawcy przemocy domowej może hamować ofiarę w podjęciu działań zmierzających do zakończenia tej patologicznej sytuacji. Dlatego proponowane kierunki zmian zawierają także rozwiązania zapewniające natychmiastowe wsparcie dla osób uprawnionych do otrzymywania alimentów. Instytut Ordo Iuris postuluje, między innymi, zniesienie progu dochodowego, warunkującego obecnie uzyskanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz wzywa do uchwalenia projektu ustawy o alimentach natychmiastowych.

Kolejnym proponowanym rozwiązaniem jest obowiązek wszczęcia egzekucji przez Fundusz Alimentacyjny w wypadku wypłaty alimentów „w zastępstwie” za dłużnika alimentacyjnego oraz wprowadzenie obowiązkowych prac społecznych dla tych dłużników. Zapewniłoby to nie tylko finansowanie Funduszu Alimentacyjnego, ale także doprowadziłoby do zmniejszenia zadłużenia osób bezrobotnych zobowiązanych do wypłacania alimentów, które nie chcą podjąć pracy rejestrowanej i pracują nielegalnie. Wielu z nich pozostaje bowiem biernych zawodowo także po to, by uniknąć konieczności płacenia alimentów.

Pakiet antyprzemocowy zawiera także założenia stworzenia sieci instytucji oferujących doradztwo i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą domową, które z różnych względów nie chcą korzystać ze wsparcia oferowanego w jednostce samorządu terytorialnego. Podstawą programu funkcjonowania Ośrodków Antyprzemocowych będzie, przede wszystkim, anonimowość, poufność i aterytorialność, co oznacza, że osoby dotknięte przemocą domową będą mogły uzyskać pomoc w każdej z placówek na terenie Polski. Pomoc w tych ośrodkach będzie udzielana bezpłatnie przez profesjonalny zespół ekspertów.

Proponowane rozwiązania wiążą się z postulatem wypowiedzenia Konwencji stambulskiej. Akt ten, wbrew oficjalnej nazwie, nie przeciwdziała skutecznie przemocy domowej. Pomija bowiem (wskazywane przez badania) rzeczywiste źródła przemocy, takie jak uzależnienia, rozpad rodziny czy seksualizacja wizerunku kobiet w mediach. Przyczyn przemocy dopatruje się za to w tradycyjnych rolach społecznych. Statystyki pokazują jednak, że skala tego zjawiska jest największa w krajach wdrażających model podobny do tego, który zawarty jest w Konwencji stambulskiej – np. w Danii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii.

„Wejście w życie proponowanych zmian powinno przyczynić się do skutecznego zapobiegania zjawisku przemocy domowej, zmniejszania jego skutków oraz pełniejszego i szybszego wsparcia jego ofiar. Rekomendowane rozwiązania należy uznać za wartościowy kierunek zmian zmierzających do przeciwdziałania przemocy domowej i ochronie jej potencjalnych ofiar” – podkreślił Łukasz Bernaciński, Zastępca Dyrektora Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Wspieram

5 marca - spotkanie z prof. Angelą Gandrą

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uczelni Łazarskiego, Akademicki Klub Myśli Społeczno Politycznej „Vade Mecum”, Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno-Prawnej im. Romana Rybarskiego na UMCS, Koło Naukowe Ordo Iuris WPiA Uniwersytetu Śląskiego i Koło Naukowe Ordo Iuris WPiA Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na spotkanie online, którego gościem specjalnym będzie prof. Angela Gandra - sekretarz Rodziny w Ministerstwie ds. Rodziny i Praw Człowieka w Brazylii, adwokat.

Czytaj Więcej

Uchwała dyskryminująca rodziny nieważna. Spółdzielnia wygrała z miastem stołecznym Warszawa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie skargi złożonej przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Praga”. Dotyczyła ona uchwały regulującej sposób ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, która drastycznie podnosiła stawki za wywóz śmieci. Sąd uchylił uchwałę i nakazał zwrot uiszczonych opłat. Skargę w sprawie uchwały wiążącej opłaty za wywóz nieczystości ze zużyciem wody wniósł natomiast wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, dr Tymoteusz Zych.

Czytaj Więcej

Lewicowi politycy chcą zablokować pracę przedstawiciela Polski w ważnym unijnym organie

Lewicowi europosłowie należący do „Intergrupy LGBTI”, w tym Sylwia Spurek i Robert Biedroń, chcą zablokować prace w unijnym Komitecie Ekonomiczno-Społecznym przedstawiciela Polski, dr. Tymoteusza Zycha. W liście skierowanym do władz Komitetu zarzucają mu, że ma konserwatywne poglądy i współpracuje z Instytutem Ordo Iuris, na którego temat podają szereg nieprawdziwych informacji.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

02.03.2021

Desakralizacja kościoła zablokowana. Działania Ordo Iuris w obronie miejsca kultu

Krakowski kościół Niepokalanego Poczęcia NMP był zagrożony desakralizacją. Miasto Kraków planowało korektę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, która otwierałaby drogę do zmiany przeznaczenia budynku, pełniącego aktualnie funkcję kaplicy szpitalnej i siedziby duszpasterstwa tradycji łacińskiej. Instytut Ordo Iuris zgłosił uwagi do planowanej zmiany MPZP, które zostały uwzględnione. Oznacza to, że zmiana została skutecznie zablokowana.

Czytaj Więcej