Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Konstytucjonaliści: Samorządowa Karta Praw Rodzin realizuje wzorce zawarte w ustawie zasadniczej

Data publikacji: 21.01.2021

Adobe Stock

Reakcją genderowych ideologów na sukces Samorządowej Karty Praw Rodzin były pomówienia i fałszywe oskarżenia formułowane pod adresem zarówno przyjaznych rodzinie władz lokalnych, jak i samego dokumentu. Do tej pory, SKPR wdrożyło prawie 40 jednostek samorządu terytorialnego. W odpowiedzi na oskarżenia, a w szczególności na zarzut braku kompetencji samorządów do przyjmowania Karty, Instytut Ordo Iuris publikuje ekspertyzy konstytucjonalistów jednoznacznie wskazujące na bezpodstawność takich zarzutów. Swoje opinie w tej sprawie przygotowali prof. Anna Łabno i prof. Jacek Zaleśny.

EKSPERTYZA PROF. ANNY ŁABNO – LINK

EKSPERTYZA DR. HAB. JACKA ZALEŚNEGO – LINK

Wśród arsenału środków skierowanych przez genderowych ideologów przeciwko SKPR, znalazł się zarzut domniemanego braku uprawnienia rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich do przyjmowania Karty. Całkowicie bezpodstawny charakter takiego stanowiska odsłaniają ekspertyzy konstytucjonalistów. Autor jednej z nich, dr hab. Jacek Zaleśny, wskazuje, iż rada gminy (podobnie jak rada powiatu i sejmik województwa) jest kompetentna uchwalić Samorządową Kartę Praw Rodzin w formie uchwały jako aktu programowego, czyli wyrażającego intencje rady w zakresie będącym przedmiotem regulacji objętej przez Kartę.

Zauważa on także, iż SKPR może być pojmowana jako forma „uterenowienia” przepisów Konstytucji RP i realizacji zawartych w niej wzorców powinnego zachowania. Postulat promieniowania wartości konstytucyjnych na wszystkie akty stanowienia i stosowania prawa (w tym również na akty samorządowe) jest trwale obecny w światowym konstytucjonalizmie, którego polski konstytucjonalizm jest integralną i nierozerwalną częścią.

Z kolei prof. Anna Łabno, autorka drugiej z ekspertyz, dodaje, iż przyjęty w Karcie sposób działania władzy wobec rodziny wypełnia postanowienia Konstytucji zobowiązującej w art. 18 władze publiczne do ochrony rodziny i opieki nad nią. Przyjęte w Karcie regulacje są również zgodne z zasadą pomocniczości wskazaną we Wstępie do ustawy zasadniczej. Karta proponuje program, który stanowi pełne odwzorowanie treści wywodzonych w procesie interpretacji i stosowania przepisów Konstytucji.

„Uchwały rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich o przyjęciu Samorządowej Karty Praw Rodzin posiadają nie tylko podstawę prawną na poziomie ustawowym, lecz również jasne uzasadnienie aksjologiczne na szczeblu konstytucyjnym. Publikowane ekspertyzy całkowicie obnażają miałkość zarzutów rzucanych przez genderowych aktywistów i zdesperowanych ideologów” – zauważa adw. Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram

5 marca - spotkanie z prof. Angelą Gandrą

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uczelni Łazarskiego, Akademicki Klub Myśli Społeczno Politycznej „Vade Mecum”, Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno-Prawnej im. Romana Rybarskiego na UMCS, Koło Naukowe Ordo Iuris WPiA Uniwersytetu Śląskiego i Koło Naukowe Ordo Iuris WPiA Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na spotkanie online, którego gościem specjalnym będzie prof. Angela Gandra - sekretarz Rodziny w Ministerstwie ds. Rodziny i Praw Człowieka w Brazylii, adwokat.

Czytaj Więcej

Uchwała dyskryminująca rodziny nieważna. Spółdzielnia wygrała z miastem stołecznym Warszawa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie skargi złożonej przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Praga”. Dotyczyła ona uchwały regulującej sposób ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, która drastycznie podnosiła stawki za wywóz śmieci. Sąd uchylił uchwałę i nakazał zwrot uiszczonych opłat. Skargę w sprawie uchwały wiążącej opłaty za wywóz nieczystości ze zużyciem wody wniósł natomiast wiceprezes Instytutu Ordo Iuris, dr Tymoteusz Zych.

Czytaj Więcej

Lewicowi politycy chcą zablokować pracę przedstawiciela Polski w ważnym unijnym organie

Lewicowi europosłowie należący do „Intergrupy LGBTI”, w tym Sylwia Spurek i Robert Biedroń, chcą zablokować prace w unijnym Komitecie Ekonomiczno-Społecznym przedstawiciela Polski, dr. Tymoteusza Zycha. W liście skierowanym do władz Komitetu zarzucają mu, że ma konserwatywne poglądy i współpracuje z Instytutem Ordo Iuris, na którego temat podają szereg nieprawdziwych informacji.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

02.03.2021

Desakralizacja kościoła zablokowana. Działania Ordo Iuris w obronie miejsca kultu

Krakowski kościół Niepokalanego Poczęcia NMP był zagrożony desakralizacją. Miasto Kraków planowało korektę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, która otwierałaby drogę do zmiany przeznaczenia budynku, pełniącego aktualnie funkcję kaplicy szpitalnej i siedziby duszpasterstwa tradycji łacińskiej. Instytut Ordo Iuris zgłosił uwagi do planowanej zmiany MPZP, które zostały uwzględnione. Oznacza to, że zmiana została skutecznie zablokowana.

Czytaj Więcej