fbpx Ordo Iuris przed ETPC w obronie godności kobiet i dzieci wykorzystywanych w procederze surogacji   | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris przed ETPC w obronie godności kobiet i dzieci wykorzystywanych w procederze surogacji  

Data publikacji: 02.08.2022

Adobe Stock

· Do Trybunału w Strasburgu wpływają skargi przeciwko państwom, które odmawiają uznawania skutków prawnych tzw. macierzyństwa zastępczego – surogacji.

· Macierzyństwo zastępcze polega na wynajęciu przez parę pragnącą potomstwa kobiety, która zobowiązuje poddać się zapłodnieniu in vitro, urodzić dziecko oraz przekazać prawa rodzicielskie na rzecz zleceniodawców.

· Wciąż w większości państw europejskich surogacja jest nielegalna, dlatego też pary niezdolne do poczęcia dziecka drogą naturalną – np. jednopłciowe – wyjeżdżają za granicę w celu skorzystania z tej „usługi”.

· Instytut Ordo Iuris przystępuje do postępowań przed ETPC w tego typu sprawach jako przyjaciel sądu, przypominając, że surogacja jest niezgodna z prawami kobiety i dziecka.

OPINIA AMICUS CURIAE (WERSJA ANGIELSKA) - LINK

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpłynęła seria skarg par jednopłciowych, których Włochy nie chciały uznać za pełnoprawnych rodziców dzieci poczętych w ramach tzw. surogacji za granicą. Ów proceder polega na wynajęciu przez parę pragnącą potomstwa kobiety, która zobowiązuje do poddania się zapłodnieniu in vitro, urodzenia dziecka oraz zrzeczenia się praw rodzicielskich – najczęściej za wynagrodzenie. Zazwyczaj w zapłodnieniu pozaustrojowym wykorzystuje się gamety pochodzące od obojga zleceniodawców, a w braku możliwości pobrania od jednego z nich – od anonimowego dawcy.  Zdarzają się przypadki, gdy zarówno nasienie, jak i komórka jajowa, pochodzi od anonimowych dawców - wówczas dziecko nie jest spokrewnione z żadnym ze zleceniodawców. Mimo to i tak dążą oni do uznania ich za pełnoprawnych rodziców w swoich krajach ojczystych.

W większości państw europejskich surogacja jest nielegalna, ale w niektórych – takich jak Indie, Ukraina czy amerykańska Kalifornia – jest dozwolona. Zrodziło to zjawisko tzw. turystyki surogacyjnej, w ramach której pary niezdolne do poczęcia dziecka drogą naturalną najpierw wyjeżdżają za granicę w celu porozumienia się z tzw. surogatką, a po narodzinach dziecka przywożą je z powrotem do swojej ojczyzny, gdzie próbują się zarejestrować jako naturalni rodzice.

W przypadku par jednopłciowych dziecko urodzone przez surogatkę z oczywistych względów może być spokrewnione co najwyżej tylko z jednym ze zleceniodawców. W takiej sytuacji władze państw europejskich odmawiają uznania za rodzica osoby, która nie jest spokrewniona genetycznie z tak poczętym dzieckiem. Taka sytuacja miała miejsce w postępowaniach w dziewięciu sprawach przeciwko Włochom, w których partner zleceniodawcy domagał się uznania za rodzica wyłącznie na podstawie faktu pozostawania w związku z genetycznym ojcem lub matką dziecka. Instytut Ordo Iuris przystąpił do tych postępowań w charakterze przyjaciela sądu.

- W naszej opinii podnosimy argumenty wskazujące na to, że państwa mają prawo nie tylko zakazywać surogacji na swoim terytorium, ale również odmawiać uznawania skutków prawnych surogacji przeprowadzonej przez ich obywateli za granicą, tam, gdzie jest ona legalna. Mówimy o procederze uwłaczającym godności kobiety oraz samego dziecka, stającego się przedmiotem swego rodzaju transakcji handlowej między jego matką a parą zlecającą poczęcie. Praktyki surogacyjne są niezgodne m.in. z Konwencją o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny oraz protokołem fakultatywnym do Konwencji ONZ o prawach dziecka – zaznaczyła Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

 

 

Wspieram

Amerykańsko-izraelski uczony przedkłada Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię w sprawie genderowej Konwencji stambulskiej

· Prof. Eugene Kontorovich, amerykańsko-izraelski prawnik specjalizujący się w prawie konstytucyjnym oraz międzynarodowym, przekazał polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu opinię „przyjaciela sądu” w sprawie Konwencji stambulskiej

Czytaj Więcej

Dwie rodziny uratowane przed bezpodstawnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej

· W ostatnich dniach zakończyły się dwa postępowania, w których sądy stwierdziły brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców reprezentowanych przez prawników Ordo Iuris.

Czytaj Więcej

Trybunał Strasburski atakuje małżeństwo

Trybunał w Strasburgu dokonał przewrotu w wykładni praw człowieka i orzekł, że państwa Rady Europy, do których należy także Polska, mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”. Aby utrudnić krytykę jednoznacznie wadliwego orzeczenia, sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka te rewolucyjne tezy zawarli w wyroku przeciwko Rosji.

Czytaj Więcej

Wielka Izba ETPC: wszystkie państwa Rady Europy mają obowiązek instytucjonalizacji związków jednopłciowych

· Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydała wyrok, w którym stwierdza, że państwa Rady Europy mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”.

Czytaj Więcej