Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w obronie praw dzieci. Opinie w sprawie surogacji i adopcji

Data publikacji: 01.12.2020

Adobe Stock

W ostatnich tygodniach wiele kontrowersji wywołały kwestie związane z surogacją i adopcją dzieci przez konkubinaty jednopłciowe. Instytut Ordo Iuris przygotował opinie prawne dotyczące tych zagadnień. Pierwsza z nich obejmuje kwestię surogacji i zakłada zmiany w prawie karnym polegające na zakazie zarobkowej organizacji, pośrednictwa i reklamy tego procederu. Druga dotyczy projektu zmian w Konstytucji zaproponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę, mających na celu uniemożliwienie wprowadzenia do polskiego prawa przepisów pozwalających na adopcję przez konkubinaty jednopłciowe.

 

OPINIA W SPRAWIE SUROGACJI – LINK

OPINIA W SPRAWIE ZMIAN W KONSTYTUCJI – LINK

 

W pierwszej z opublikowanych opinii, Instytut Ordo Iuris wskazuje na konieczność zmian w Kodeksie karnym, tak by zabroniona została zarobkowa organizacja, pośrednictwo oraz reklama surogacji (macierzyństwa zastępczego). Do tej pory kwestia ta nie była wprost ujęta w przepisach polskiego Kodeksu karnego, pomimo, że analogiczne regulacje występują w wielu krajach europejskich, jak Włochy, Hiszpania Francja czy Niemcy. Surogacja polegająca na zamówieniu dziecka u matki-surogatki godzi w prawa i godność dziecka oraz samej surogatki. Dziecko staje się bowiem przedmiotem transakcji, podobnie jak ciało kobiety, która zobowiązuje się je urodzić. Proponowane przez Ordo Iuris zmiany mają na celu kryminalizację zarobkowego organizowania oraz pośrednictwa w tym procederze, a także jego reklamy. Stanowią one uzupełnienie przepisów, które już istnieją w Kodeksie karnym. Instytut rekomenduje również wprowadzenie typu kwalifikowanego (tj. zagrożonego surowszą karą) takiego przestępstwa w sytuacji, gdy sprawca uczynił z niego stałe źródło dochodu.

 

Druga opinia Instytutu dotyczy opracowanego przez Kancelarię Prezydenta projektu zmian w Konstytucji. Ma on na celu uniemożliwienie wprowadzenia do polskiego prawa przepisów pozwalających na adopcję dzieci przez osoby pozostające w relacjach jednopłciowych. W ostatnim czasie regulacje o podobnym charakterze wprowadzone zostały do Konstytucji węgierskiej. Ma ona zostać uzupełniona m.in. przez przepis wyraźnie stanowiący, że matką dziecka może być wyłącznie kobieta, zaś ojcem - mężczyzna. Rząd Viktora Orbana proponuje również zmiany w węgierskim Kodeksie cywilnym. Poza przypadkami przysposobienia przez krewnych oraz przez współmałżonka rodzica dziecka, adopcja ma być dopuszczalna wyłącznie dla małżeństw. Podobne przepisy obowiązują już we Włoszech.

 

Zgodnie z projektem prezydenckim do art. 72 polskiej ustawy zasadniczej dodany ma zostać ust. 2a o treści: „Przysposobić można dziecko, tylko dla jego dobra. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie. Zakazane jest przysposobienie przez osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci”. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, według badania IBRiS z listopada 2019 r., 73,1% badanych Polaków wypowiedziało się przeciwko dopuszczalności adopcji dzieci przez osoby pozostające w relacjach jednopłciowych.

 

W ocenie Instytutu, propozycja Andrzeja Dudy niepotrzebnie wprowadza do polskiej Konstytucji pojęcie „osób pozostających we wspólnym pożyciu”. Ordo Iuris podkreśla, że może to przyczynić się do destabilizacji polskiego prawa rodzinnego bowiem w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym pojęcie wspólnego pożycia odnosi się wyłącznie do małżonków. Za lepsze rozwiązanie prawnicy z Instytutu uznali stworzenie regulacji podobnej do tej, która znana jest we Włoszech i ma zostać wprowadzona na Węgrzech. Przysposobić wspólnie będą mogli zatem wyłącznie małżonkowie. W przypadku adopcji przez osobę samotną byłoby to możliwe tylko w przypadku krewnych dziecka lub ich powinowatych. Instytut proponuje także, by przepis został sformułowany w taki sposób, aby jak najmocniej zaakcentować, że adopcja może nastąpić wyłącznie dla dobra dziecka.

 

„Obydwie przygotowane w Instytucie opinie mają na celu przede wszystkim jak najlepsze zabezpieczenie interesów dzieci. W przypadku surogacji problem istnieje również na poziomie transgranicznym, a zatem będziemy dążyli nie tylko do modyfikacji polskich przepisów krajowych, ale również do zmian i uzupełnień w prawie międzynarodowym. Opinia dotycząca prezydenckiego projektu zmian w Konstytucji wskazuje natomiast na te jego mankamenty, które mogą – wbrew intencjom autorów – przyczynić się do dekompozycji podstawowych zasad polskiego prawa rodzinnego” – komentuje mec. dr Bartosz Zalewski, Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

13.04.2021

AGORA zwleka z udostępnieniem informacji publicznej. Skarga Ordo Iuris do WSA

Instytut Ordo Iuris złożył skargę na bezczynność spółki AGORA S.A. Sprawa dotyczy zignorowania przez spółkę wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat wykonywania przez nią zadań publicznych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, AGORA S.A.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

09.04.2021

"Rząd będzie dążył do określenia ram funkcjonowania serwisów społecznościowych" - odpowiedź KPRM dla Ordo Iuris

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała odpowiedź na apel Instytutu Ordo Iuris i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dotyczący walki z cenzurą w Internecie. Petycja i raport na ten temat zostały złożone w KPRM w styczniu tego roku. Rząd zapewnia, że podejmie działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich regulacji mających ograniczyć cenzurowanie treści przez platformy społecznościowe.

- Swobodne wyrażanie swoich poglądów jest podstawową wartością demokratycznej Polski - podkreśla Kancelaria.

Czytaj Więcej

Ponad 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender. ONZ pracuje nad „strategią feministyczną”

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. W Meksyku odbyła się pierwsza część przełożonego z powodu pandemii Generation Equality Forum. Celem wydarzenia było m.in. opracowanie „strategii feministycznej”. Organizatorzy zobowiązali się do przekazania co najmniej 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender i walkę ze „stereotypami genderowymi”.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.04.2021

Konkurs na zajęcia z „edukacji antydyskryminacyjnej” w Poznaniu zorganizowany z naruszeniem przepisów

W poznańskich szkołach realizowane mają być dodatkowe zajęcia edukacyjne „z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji”. Inicjowanie i koordynowanie przez miasto Poznań działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej jest nie do pogodzenia z rolą jednostki samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Dodatkowo, zarządzenie Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, w oparciu o które zajęcia te mają być realizowane, jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Czytaj Więcej