Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Pandemia obnaża wady systemu opieki nad dziećmi i dyskryminację części rodziców

Data publikacji: 14.05.2020

Adobe Stock

Epidemia koronawirusa unaoczniła słabości polskiego systemu opieki nad dziećmi do lat trzech oraz w wieku przedszkolnym. Model opierający się na tworzeniu masowych instytucji opiekuńczych nie zdał egzaminu w obliczu zagrożenia epidemiologicznego, zostawiając pracujących zarobkowo rodziców bez pomocy w opiece nad dziećmi. Co więcej, okazuje się, że część rodziców zatrudniających nianię, nie może skorzystać z zasiłku opiekuńczego w przypadku jej choroby lub poddania kwarantannie. Obecny kryzys pokazuje potrzebę wspierania przez państwo form opieki nad dziećmi innych niż instytucje publiczne, takie jak żłobki czy przedszkola. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zaszły głębokie zmiany społeczne, których wynikiem jest zastąpienie modelu rodziny wielopokoleniowej rodziną nuklearną, składającą się, co do zasady, z dwójki rodziców oraz dzieci. Aby rodzice – pozbawieni pomocy dziadków - mogli podejmować pracę zarobkową, państwo przyjęło rolę organizatora opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. W Polsce zwyciężyła etatystyczna koncepcja zakładająca tworzenie masowych placówek opiekuńczo-oświatowych, z niewielkim wsparciem dla bardziej kameralnych instytucji takich jak punkty opieki dziennej czy niania.

 

Epidemia koronawirusa oraz związana z nią konieczność zamknięcia żłobków i przedszkoli, postawiła w trudnej sytuacji zdecydowaną większość pracujących zarobkowo rodziców. Zostali oni zmuszeni do skorzystania z gorzej opłacanego zasiłku opiekuńczego i sprawowania osobistej opieki nad dziećmi, do pracy zdalnej przy jednoczesnym zajmowaniu się dziećmi bądź też do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Obecny kryzys może być mocnym impulsem do wprowadzenia zmian w przyjętym przez państwo modelu opieki nad dziećmi, a w szczególności do odejścia od sformalizowanej, masowej opieki.

 

Aby wesprzeć rodziny w tym trudnym okresie, przyznany został dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 oraz dla rodziców dzieci niepełnosprawnych do 18. roku życia, uregulowany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jednak ta ustawa oraz ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (do której odsyłają przepisy określające warunki przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego), daje to prawo rodzicom zatrudniającym nianię tylko na podstawie umowy uaktywniającej.  Można ją zawrzeć jedynie w przypadku opieki nad dzieckiem do 3. roku życia (w wyjątkowych okolicznościach – do 4. roku życia). Stanowi to bezpodstawną dyskryminację rodziców, którzy zatrudniają nianię do dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenia lub korzystają z jej usług z tytułu prowadzonej przez opiekunkę działalności gospodarczej. W trudnej sytuacji znalazła się też spora grupa rodziców korzystających na co dzień z pomocy dziadków lub innych bliskich osób, których ustawodawca w ogóle nie uwzględnia.

 

„Epidemia koronawirusa ujawniła wszystkie niedostatki funkcjonującego w Polsce etatystycznego modelu opieki nad dziećmi, jak również zwróciła uwagę na nierówne traktowanie rodziców, którzy zatrudniają nianię na umowę inną niż uaktywniającą. Sytuacja ta może być jednak szansą na pozytywne zmiany w systemie - państwo powinno aktywniej wspierać rozwój kameralnych klubów dziecięcych czy punktów opieki dziennej, w bardziej preferencyjny sposób traktować możliwość zatrudnienia niani oraz rozważyć wsparcie rodziców korzystających z opieki dziadków” – skomentowała Magdalena Olek, Zastępca Dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Edukacja

01.12.2023

O czym nie powiedzą edukatorzy seksualni? Nowy cykl esejów

Pojęcie edukacji seksualnej budzi wiele kontrowersji. Jej współcześnie promowany model, mylnie nazywany "wszechstronnym", w rzeczywistości jest modelem permisywnym, pociągającym za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla młodego człowieka. Zagadnieniu edukacji seksualnej poświęcony będzie cykl esejów autorstwa radcy prawnego Marka Puzio, analityka Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.11.2023

Krytyka książki dla dzieci wydanej przez organizację LGBT zgodna z prawem. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Węgier

· Trybunał Konstytucyjny Węgier uznał, że jedna z gazet miała prawo do krytyki zbioru bajek zawierającego wątki homoseksualne, wydanego przez stowarzyszenie LGBT.

Czytaj Więcej

Panel dyskusyjny "Kondycja rodziny w świetle współczesnych przemian społecznych"

Rodzina jest fundamentem żywotności Narodu. Ostatnie kilkadziesiąt lat to czas dynamicznych przemian społecznych wpływających na kondycję rodziny. Jaki jest charakter tych zmian? Co jest ich przyczyną? Jaka jest ich dynamika? Jaki wpływ mają na rodzinę? Czy są zagrożeniem, czy ubogacają? Jak wpływają na wychowanie dzieci? 

 

Czytaj Więcej

Cześć krajów Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku odmówiła podpisania Umowy o partnerstwie z Unią Europejską

· Podczas formalnej ceremonii zorganizowanej na Samoa aż 35 krajów Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS) odmówiło podpisania umowy z Unią Europejską.

· Porozumienie forsuje koncepcję tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz teorię gender.

· Na początku miesiąca Namibia sprzeciwiła się podpisaniu umowy, gdyż jej zapisy podważają suwerenność państwa – za jej przykładem poszły inne kraje OACPS.

Czytaj Więcej