Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Pięcioro dzieci pozostanie z matką. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

Data publikacji: 21.06.2023

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe wydał postanowienie, zgodnie z którym pięcioro dzieci Eweliny Szmidt nie zostanie umieszczonych w pieczy zastępczej.

· Wcześniej pięcioro małoletnich, wraz z wymagającym specjalnej opieki bratem, który obecnie przebywa w domu pomocy społecznej, zostało przekazanych do trzech różnych placówek.

· Powodem interwencji było lekkomyślne zachowanie brata i siostry, którzy niezgodnie z prawdą opowiedzieli, że mieli być źle traktowani w domu.

· W wyniku działań podjętych przez Ordo Iuris, dzieci wróciły do matki na czas postępowania.

· Sąd wydał postanowienie o tym, że dzieci pozostaną z matką, co kończy postępowanie.

· Pozbawiony władzy rodzicielskiej został ich ojciec, wobec którego toczy się postępowanie karne w związku z oskarżeniem o znęcanie się nad rodziną.

 

Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji z powodu agresywnego zachowania byłego męża Eweliny Szmidt. W listopadzie 2021 r., na wniosek kobiety, sprawca przemocy został zmuszony do opuszczenia mieszkania w asyście policji. Następnie w grudniu tego samego roku wszczęto postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej kobiety nad jej sześciorgiem dzieci. Było to następstwem zainteresowania instytucji publicznych po tym, jak jedna z córek Eweliny Szmidt poskarżyła się pracownikom szkoły, że jej matka miała dopuszczać się niewłaściwych zachowań względem córki – stosować wobec niej przemoc oraz zaniedbywać opiekę nad córką. Kobieta zaprzeczała słowom córki. Po wszczęciu postępowania, siedemnastoletni syn w złości na matkę za to, że ograniczyła mu dostęp do Internetu, opowiedział, że miał być źle traktowany w domu. 

 

Sąd wydał postanowienie o objęciu sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nadzorem kuratora. Później, jeszcze przed pierwszą rozprawą, sąd wydał kolejne postanowienia w trybie zabezpieczenia, na podstawie których sześcioro dzieci miało zostać przekazanych do pieczy zastępczej. Z uwagi konieczność zapewnienia jednemu z synów specjalistycznej opieki, matka zawnioskowała o umieszczenie chłopca w domu pomocy społecznej. Sąd przychylił się do jej wniosku.

 

W związku z brakiem miejsca w placówkach, dzieci, pomimo postanowienia sądu, które było natychmiast wykonalne, jeszcze przez wiele tygodni przebywały z mamą. W tym czasie w rodzinie Eweliny Szmidt nie działo się nic niepokojącego, co miałoby świadczyć o konieczności umieszczenia małoletnich w placówkach opiekuńczych jeszcze przed przeprowadzeniem pełnego postępowania dowodowego. Następnie rodzeństwo znalazło się w trzech różnych placówkach. Na tym etapie do postępowania włączyli się prawnicy z Instytutu Ord Iuris. W imieniu Eweliny Szmidt złożyli wniosek o powrót dzieci do domu rodzinnego.  Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe uwzględnił złożony przez nich wniosek, zwalniając pięcioro dzieci z domów dziecka do domu rodzinnego w trybie natychmiastowym. Jednocześnie zobowiązał matkę na czas trwania postępowania do ścisłej współpracy z asystentem rodziny, pracownikiem socjalnym i kuratorem sądowym. Dla sądu istotny był fakt, że rodzina chce być razem. Zwrócił też uwagę, że trudności rodziny wynikały głównie z agresywnego zachowania ojca dzieci, z którym kobieta definitywnie się rozstała. Sąd również wziął pod uwagę to, że jeden z synów za zgodą matki znalazł się w domu pomocy społecznej, gdzie ma zapewnioną profesjonalną opiekę.

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe, przychylając się do stanowiska reprezentujących Ewelinę Szmidt prawników Instytutu Ordo Iuris, wydał postanowienie kończące postępowanie, zgodnie z którym pięcioro dzieci pozostaje z matką. Natomiast jej były mąż, który nadużywał alkoholu oraz stosował przemoc wobec Eweliny Szmidt i najstarszego syna, także w obecności pozostałych małoletnich, został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Wobec mężczyzny toczy się postępowanie karne z art. 207 Kodeksu karnego (znęcanie) i przebywa obecnie w areszcie śledczym. Sąd uzasadnił swoją decyzję rażącym zaniedbywaniem przez ojca władzy rodzicielskiej i jego lekceważącą postawą w toku toczącego się postępowania.

 

Władza rodzicielska Eweliny Szmidt została poddana stałemu nadzorowi kuratora sądowego. Sąd zobowiązał ją też do współpracy z asystentem rodziny, uczestniczenia i ukończenia warsztatów rodzicielskich, a także do zapewnienia opieki psychologicznej dwóm najstarszym córkom.

 

W ustnych motywach sąd podkreślił, że sytuacja rodzinna Eweliny Szmidt ustabilizowała się. Kobieta podjęła działania naprawcze i zaktywizowała się. Matka obecnie pracuje i wykazuje bardzo silną więź emocjonalną z dziećmi, utrzymuje kontakt z placówkami oświatowymi, do których uczęszczają dzieci, a także zapewnia im właściwą opiekę w domu. Ponadto dzieci mają zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju w miejscu zamieszkania.

 

„Orzeczenie sądu, zgodnie z którym rodzina nie zostanie ponownie rozdzielona, niewątpliwie zasługuje na aprobatę. Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej stanowiłoby niewspółmierną ingerencję w rodzinę pani Eweliny, odbywając się przede wszystkim ze szkodą dla małoletnich. W ocenie Instytutu Ordo Iuris, również wcześniejsza decyzja sądu o odebraniu dzieci matce nie została poprzedzona ustaleniem faktycznej sytuacji rodzinnej. W szczególności w tamtym czasie kobieta zerwała już kontakt ze sprawcą przemocy domowej. Nie ulega wątpliwości, że rodzina obecnie potrzebuje wsparcia ze strony instytucji wspierających. Zastosowane środki ingerencji w rodzinę muszą jednak być adekwatne do sytuacji. Niezasadne zastosowanie najbardziej radykalnego środka i odseparowanie nie tylko matki od dzieci, ale także rozdzielenie rodzeństwa godzi w ich dobro, które jest naczelną zasadę, jaką zobligowany jest kierować się sąd rodzinny przy podejmowaniu wszelkich decyzji”– podkreśla adw.  Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

10.04.2024

Aborcyjne projekty w Sejmie. Konferencja prasowa środowisk prolife

W najbliższy czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną dostępność aborcji. Zgodnie z projektami, dopuszczalna ma być aborcja „na życzenie” do 12. tygodnia ciąży, a w sytuacji podejrzenia poważnej choroby lub niepełnosprawności dziecka, możliwe byłoby uśmiercenie go nawet na godzinę przed narodzinami. Tego dnia środowiska broniące życia organizują szereg inicjatyw wyrażających sprzeciw wobec proaborcyjnych projektów.

Program wydarzeń jest następujący:

Czytaj Więcej

Wspólnie przeciwko procederowi surogacji. Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji w Rzymie

· W Rzymie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu surogacji.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.04.2024

Odpowiedzialność rodziców i uprawnienia dyrektorów szkół. Analiza na temat sposobów przeciwdziałania demoralizacji nieletnich

· Przemoc rówieśnicza to jeden z problemów obecnych w polskich szkołach. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uznaje jej stosowanie za przejaw demoralizacji.

· Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletnich stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym. Może być ono zainicjowane już wobec osób, które ukończyły 10 lat.

Czytaj Więcej