fbpx Podpisanie przez prezydenta Poznania Europejskiej Karty Równości nie wywołuje skutków prawnych | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Podpisanie przez prezydenta Poznania Europejskiej Karty Równości nie wywołuje skutków prawnych

Data publikacji: 25.01.2022

Adobe Stock

· Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ogłosił w październiku ubiegłego roku przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

· Zarówno organ uchwałodawczy gminy, jak również organ wykonawczy, nie posiadają jednak kompetencji do stanowienia prawa w materii, której dotyczy EKR.

· Ponadto, uchwała o przyjęciu Karty przez Radę Miasta Poznań została wcześniej uznana za nieważną przez Wojewodę Wielkopolskiego i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

· EKR nie rodzi zatem konsekwencji prawnych, gdyż, w świetle prawa, nie została skutecznie przyjęta.

· Karta zawiera liczne ideologiczne postulaty oparte na teorii gender.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

 

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

 

 

Według autorów Karty, ma ona doprowadzić do „eliminacji stereotypów opartych na płci”. Pojęcie stereotypów pojawia się w dokumencie aż osiemnaście razy, nie zostało ono jednak zdefiniowane. Jedynym ukonkretnieniem sformułowania „stereotypowe role kobiet i mężczyzn” jest powiązanie go z macierzyństwem. Jednocześnie, w swoich „fundamentalnych zasadach”, EKR wprost nawiązuje do teorii gender, zgodnie z którą kobiecość i męskość są postrzegane w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej, jako konstrukty społeczne.

 

Uchwała Nr XXII/414/VIII/2020 w sprawie przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym została podjęta 11 lutego 2020 r. Jako jej podstawę prawną wskazano art. 18 ust. 2 pkt 2 i 12a Ustawy o samorządzie gminnym. 16 marca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski, działając na podstawie art. 91 ust. 1 wspomnianej ustawy, stwierdził nieważność uchwały wskazując na istotne naruszenie prawa.

 

Rozstrzygnięcie wojewody zostało zaskarżone przez władze Poznania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrok w tej sprawie zapadł 27 sierpnia 2020 r. Skarga Miasta Poznań została oddalona przez sąd, który wskazał, że wojewoda słusznie stwierdził, że przepisy, na które powołała się Rada Miasta, nie mogą być podstawą przyjęcia Karty.

 

- Wzmiankowany wyrok nie jest prawomocny. Pomimo uznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu prawidłowości rozstrzygnięcia wojewody, Miasto Poznań w dalszym ciągu nie zaaprobowało przedstawionych argumentów przemawiających za uznaniem uchwały jako bezprawnej. Władze miasta zaskarżyły wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna do NSA jest czwartym i ostatnim etapem prowadzenia postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. W sprawie nie zapadło jeszcze żadne rozstrzygnięcie. Sama zaś uchwała nie ma statusu obowiązującego” – zauważa apl. radc. Kamila Zduńczyk z Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

Pomimo trwającego postępowania, a także jednoznacznych argumentów wskazanych przez wojewodę oraz sąd, prezydent Poznania podpisał Kartę, obwieszczając jej skuteczne „przyjęcie”. Tym samym, całkowicie zignorował zapadłe w sprawie decyzje. Działania organu wykonawczego podjęte celem „przyjęcia” EKR są całkowicie bezskuteczne. Podpisanie Karty przez prezydenta nie wywołuje więc żadnych skutków prawnych. Owo „przyjęcie” poczynione zostało bez żadnej wiążącej podstawy prawnej i może być uznane za brak poszanowania dla zapadłego w sprawie wyroku, jak i konstytucyjnej zasady państwa prawa.  

Wspieram

Czerwiec miesiącem rodziny - Marsz w Sofii z udziałem Ordo Iuris

· Międzynarodowe Stowarzyszenie ROD i Młodzieżowy Klub Konserwatystów z Bułgarii rozpoczynają inicjatywę międzynarodowego miesiąca rodziny.

· W jej ramach, 18 czerwca środowiska prorodzinne organizują Marsz dla Wolności i Rodziny w Sofii połączony z konferencją.

· Wydarzenie jest odpowiedzią na próby podporządkowania czerwca aktywnościom organizacji LGBT.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.05.2022

Stop promowaniu eutanazji. Petycja w sprawie spektaklu w Poznaniu

· W Teatrze Nowym w Poznaniu wystawiany jest spektakl „Prawo wyboru” dotyczący eutanazji.

· W holu teatru umieszczono też „kapsułę śmierci” czyli urządzenie służące do odbierania sobie życia.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do władz samorządowych województwa wielkopolskiego petycję o zaprzestanie finansowania ze środków publicznych przedstawienia „Prawo wyboru”.

Czytaj Więcej
Edukacja

18.05.2022

„Polityka równościowa” UAM w rzeczywistości prowadzi do dyskryminacji

· Uniwersytet im. Adama Mickiewicza opublikował dokument przedstawiający założenia „Polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”.

· Zawarte tam zasady w znacznej mierze odzwierciedlają postulaty ideologii gender.

Czytaj Więcej

Anna Kubacka: Cele barcelońskie w znacznej mierze przeczą polityce prorodzinnej

Kilka dni temu wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha z dumą ogłosiła, że „poziom użłobkowienia, czyli poziom dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wzrósł z 12,5 proc. do prawie 30 proc.” i dodała, że „to oznacza, że osiągnęliśmy już tzw. cele barcelońskie – cele, które wiele lat temu UE wyznaczyła krajom członkowskim na stworzenie warunków i udostępnienie miejsc opieki żłobkowej”. Czy rzeczywiście jest się z czego cieszyć? Czy tzw. cele barcelońskie to rzeczywiście dobry kierunek polityki rodzinnej?

Czytaj Więcej