Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rodzice z Grójca walczą o powrót dzieci do domu

Data publikacji: 15.11.2023

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris reprezentuje rodziców z Grójca, wobec których prowadzone jest postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

· Czworo dzieci zostało umieszczonych w pieczy zastępczej na czas trwania postępowania, w związku z problemami wychowawczymi.

· Rodzice regularnie odwiedzają swoje dzieci, współpracują z nauczycielami i placówkami, w których one przebywają, poprawili swoje warunki bytowe.

· Dzieci cieszą się dobrą opinią wychowawców, robią postępy w nauce i zachowaniu.

· Mimo to, sąd nie zgodził się nawet na jednodniowe urlopowanie dzieci do domu rodzinnego.

· Sąd przeprowadził pierwszą rozprawę dopiero po roku trwania postępowania. Następna została wyznaczona za trzy miesiące.

 

Do Instytutu Ordo Iuris zgłosiła się rodzina z Grójca, wobec której prowadzone jest postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. W ramach środków zabezpieczających, czwórka małoletnich dzieci została umieszczona w pieczy zastępczej na czas postępowania. Pomimo istnienia szeregu problemów wychowawczych i trudności w wypełnianiu zadań przez rodziców, prawnicy z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris doszli do przekonania, że umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej (także na czas trwającego postępowania) w tym przypadku stanowi zbyt daleką ingerencję w prawo rodziców do wychowania dzieci. Zdaniem prawników, rodzina potrzebuje wsparcia systemu socjalnego, np. w osobie asystenta rodziny.

 

Sprawa dotyczy rodziców czwórki dzieci. Już na samym początku prowadzonego postępowania, jeszcze przed pierwszym terminem rozprawy, sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu małoletnich (w trybie zabezpieczenia) w domu pomocy społecznej dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Wybór takiej placówki był uzasadniany faktem, że dzieci posiadają opóźnienia rozwojowe, w różnym stopniu zaawansowania.

 

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie wniosku o wgląd w sytuację rodzinną dzieci, skierowanego z placówki edukacyjnej, do której małoletni uczęszczali. We wniosku o wgląd szkoła zarzuciła, że m.in. dzieci nie funkcjonują w szkole w sposób prawidłowy oraz są zaniedbane przez rodziców.

 

Twierdzenia szkoły są sprzeczne z opiniami z nowych szkół, do których zaczęły uczęszczać dzieci po odebraniu ich spod opieki rodziców. W opiniach sporządzonych na prośbę matki, nowe placówki edukacyjne przekazały przeciwne opinie, wskazując na postępy małoletnich i nie potwierdziły zarzutów formułowanych przez poprzednią szkołę, która zarzucała rodzicom brak współpracy. Odmiennie wypowiadali się na ich temat wychowawcy i nauczyciele z nowych szkół i DPS.

 

Rodzice, zadowoleni z jakości edukacji w nowych placówkach, byli zdecydowani pozostawić w nich swoje dzieci także po ich powrocie do domu rodzinnego. Nawiązali oni dobre relacje z nauczycielami i wychowawcami w nowych szkołach, z którymi pozostają w bieżącym, stałym kontakcie odnośnie postępów dzieci oraz zachowania.

 

Rodzice, chcąc zachować silne więzi ze swoimi dziećmi, odwiedzają je w każdym możliwym terminie. Powodowało to po ich stronie dodatkowe utrudnienia i koszty. Matka musiała zwolnić się z pracy. Rodzice musieli pokrywać także koszty dojazdów do placówek. Nie powstrzymało ich to jednak przed wizytami w placówce przy każdej okazji. Pomimo kilkukrotnych wniosków rodziców o możliwość urlopowania dzieci w okresie wakacyjnym, sąd w Grójcu nie przychylił się do żadnego z nich i nie pozwolił nawet na jednodniowy pobyt do domu rodzinnego.

 

Wraz z końcem roku szkolnego, sąd postanowił o przeniesieniu dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. Jako miejsce została wybrana placówka, która znajduje się w znacznie większej odległości od Grójca. Przeniesienie wiązało się z kolejną zmianą miejsca edukacji dzieci. Dodatkowo, rodzice nie mają bezpośredniego połączenia komunikacją publiczną, a nie posiadają auta, którym mogliby dojeżdżać na wizyty do dzieci. Spowodowało to kolejne utrudnienia w kontaktach z małoletnimi. Przy każdej wizycie dzieci okazują w stosunku do rodziców dużą tęsknotę i chcą jak najszybciej wrócić do domu.

 

Do zmiany placówki doszło pomimo tego, że, jak wskazywali prawnicy Ordo Iuris, będzie to sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci, a także zdecydowanie utrudni kontakt z rodzicami. Z kolei w nowej placówce dzieci są zmuszone do funkcjonowania ze zdrowymi rówieśnikami. W związku z tym, prawnicy Ordo Iuris zaskarżyli to postanowienie. W złożonym zażaleniu przedstawili także dowody na znaczącą poprawę warunków bytowych w domu rodzinnym. W ocenie pełnomocników rodziny, zastosowany środek zabezpieczenia, w postaci umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej, od początku stanowił nieadekwatną ingerencję we władzę rodzicielską. Sąd Okręgowy w Radomiu, rozpoznający zażalenie, nie przychylił się do niego, utrzymując decyzję procesową sądu pierwszej instancji w mocy.

 

Pomimo szeregu trudności, rodzice nadal utrzymują regularny kontakt z dziećmi, odwiedzając je w każdym możliwym terminie oraz pozostając w stałym kontakcie telefonicznym. Nawiązali oni także współpracę z wychowawcami w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na bieżąco interesują się sprawami swoich dzieci. Rodzice podjęli się także wspólnej terapii psychologicznej, która ma także pomóc im z przezwyciężeniem trudnych emocji związanych z odebraniem dzieci.

 

W sprawie, pomimo zastosowania najsurowszego środka zabezpieczającego, sąd przez rok nie przeprowadził rozprawy. Ta odbyła się dopiero 30 października. Kolejny termin został wyznaczony dopiero za 3 miesiące. Dodatkowo prawnicy z Ordo Iuris złożyli kolejne wnioski dowodowe potwierdzające znaczącą poprawę warunków i możliwość powrotu dzieci pod opiekę rodziców.

 

Wspieram

Prawo do dziecka czy prawa dziecka?

Takim tytułem opatrzony został artykuł w „The Washington Post” dotyczący ubiegłotygodniowej konferencji w Rzymie, zorganizowanej przez twórców tzw. Deklaracji z Casablanki. Dwudniowa konferencja, poświęcona dyskusji na temat globalnego zakazu macierzyństwa zastępczego, odbyła się w gmachu prywatnego rzymskokatolickiego uniwersytetu LUMSA (drugiego najstarszego uniwersytetu w Rzymie po Uniwersytecie Sapienza).

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

10.04.2024

Aborcyjne projekty w Sejmie. Konferencja prasowa środowisk prolife

W najbliższy czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną dostępność aborcji. Zgodnie z projektami, dopuszczalna ma być aborcja „na życzenie” do 12. tygodnia ciąży, a w sytuacji podejrzenia poważnej choroby lub niepełnosprawności dziecka, możliwe byłoby uśmiercenie go nawet na godzinę przed narodzinami. Tego dnia środowiska broniące życia organizują szereg inicjatyw wyrażających sprzeciw wobec proaborcyjnych projektów.

Program wydarzeń jest następujący:

Czytaj Więcej

Wspólnie przeciwko procederowi surogacji. Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji w Rzymie

· W Rzymie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu surogacji.

Czytaj Więcej