Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rodzice z Grójca walczą o powrót dzieci do domu

Data publikacji: 15.11.2023

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris reprezentuje rodziców z Grójca, wobec których prowadzone jest postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

· Czworo dzieci zostało umieszczonych w pieczy zastępczej na czas trwania postępowania, w związku z problemami wychowawczymi.

· Rodzice regularnie odwiedzają swoje dzieci, współpracują z nauczycielami i placówkami, w których one przebywają, poprawili swoje warunki bytowe.

· Dzieci cieszą się dobrą opinią wychowawców, robią postępy w nauce i zachowaniu.

· Mimo to, sąd nie zgodził się nawet na jednodniowe urlopowanie dzieci do domu rodzinnego.

· Sąd przeprowadził pierwszą rozprawę dopiero po roku trwania postępowania. Następna została wyznaczona za trzy miesiące.

 

Do Instytutu Ordo Iuris zgłosiła się rodzina z Grójca, wobec której prowadzone jest postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. W ramach środków zabezpieczających, czwórka małoletnich dzieci została umieszczona w pieczy zastępczej na czas postępowania. Pomimo istnienia szeregu problemów wychowawczych i trudności w wypełnianiu zadań przez rodziców, prawnicy z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris doszli do przekonania, że umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej (także na czas trwającego postępowania) w tym przypadku stanowi zbyt daleką ingerencję w prawo rodziców do wychowania dzieci. Zdaniem prawników, rodzina potrzebuje wsparcia systemu socjalnego, np. w osobie asystenta rodziny.

 

Sprawa dotyczy rodziców czwórki dzieci. Już na samym początku prowadzonego postępowania, jeszcze przed pierwszym terminem rozprawy, sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu małoletnich (w trybie zabezpieczenia) w domu pomocy społecznej dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Wybór takiej placówki był uzasadniany faktem, że dzieci posiadają opóźnienia rozwojowe, w różnym stopniu zaawansowania.

 

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie wniosku o wgląd w sytuację rodzinną dzieci, skierowanego z placówki edukacyjnej, do której małoletni uczęszczali. We wniosku o wgląd szkoła zarzuciła, że m.in. dzieci nie funkcjonują w szkole w sposób prawidłowy oraz są zaniedbane przez rodziców.

 

Twierdzenia szkoły są sprzeczne z opiniami z nowych szkół, do których zaczęły uczęszczać dzieci po odebraniu ich spod opieki rodziców. W opiniach sporządzonych na prośbę matki, nowe placówki edukacyjne przekazały przeciwne opinie, wskazując na postępy małoletnich i nie potwierdziły zarzutów formułowanych przez poprzednią szkołę, która zarzucała rodzicom brak współpracy. Odmiennie wypowiadali się na ich temat wychowawcy i nauczyciele z nowych szkół i DPS.

 

Rodzice, zadowoleni z jakości edukacji w nowych placówkach, byli zdecydowani pozostawić w nich swoje dzieci także po ich powrocie do domu rodzinnego. Nawiązali oni dobre relacje z nauczycielami i wychowawcami w nowych szkołach, z którymi pozostają w bieżącym, stałym kontakcie odnośnie postępów dzieci oraz zachowania.

 

Rodzice, chcąc zachować silne więzi ze swoimi dziećmi, odwiedzają je w każdym możliwym terminie. Powodowało to po ich stronie dodatkowe utrudnienia i koszty. Matka musiała zwolnić się z pracy. Rodzice musieli pokrywać także koszty dojazdów do placówek. Nie powstrzymało ich to jednak przed wizytami w placówce przy każdej okazji. Pomimo kilkukrotnych wniosków rodziców o możliwość urlopowania dzieci w okresie wakacyjnym, sąd w Grójcu nie przychylił się do żadnego z nich i nie pozwolił nawet na jednodniowy pobyt do domu rodzinnego.

 

Wraz z końcem roku szkolnego, sąd postanowił o przeniesieniu dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. Jako miejsce została wybrana placówka, która znajduje się w znacznie większej odległości od Grójca. Przeniesienie wiązało się z kolejną zmianą miejsca edukacji dzieci. Dodatkowo, rodzice nie mają bezpośredniego połączenia komunikacją publiczną, a nie posiadają auta, którym mogliby dojeżdżać na wizyty do dzieci. Spowodowało to kolejne utrudnienia w kontaktach z małoletnimi. Przy każdej wizycie dzieci okazują w stosunku do rodziców dużą tęsknotę i chcą jak najszybciej wrócić do domu.

 

Do zmiany placówki doszło pomimo tego, że, jak wskazywali prawnicy Ordo Iuris, będzie to sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci, a także zdecydowanie utrudni kontakt z rodzicami. Z kolei w nowej placówce dzieci są zmuszone do funkcjonowania ze zdrowymi rówieśnikami. W związku z tym, prawnicy Ordo Iuris zaskarżyli to postanowienie. W złożonym zażaleniu przedstawili także dowody na znaczącą poprawę warunków bytowych w domu rodzinnym. W ocenie pełnomocników rodziny, zastosowany środek zabezpieczenia, w postaci umieszczenia małoletnich w pieczy zastępczej, od początku stanowił nieadekwatną ingerencję we władzę rodzicielską. Sąd Okręgowy w Radomiu, rozpoznający zażalenie, nie przychylił się do niego, utrzymując decyzję procesową sądu pierwszej instancji w mocy.

 

Pomimo szeregu trudności, rodzice nadal utrzymują regularny kontakt z dziećmi, odwiedzając je w każdym możliwym terminie oraz pozostając w stałym kontakcie telefonicznym. Nawiązali oni także współpracę z wychowawcami w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na bieżąco interesują się sprawami swoich dzieci. Rodzice podjęli się także wspólnej terapii psychologicznej, która ma także pomóc im z przezwyciężeniem trudnych emocji związanych z odebraniem dzieci.

 

W sprawie, pomimo zastosowania najsurowszego środka zabezpieczającego, sąd przez rok nie przeprowadził rozprawy. Ta odbyła się dopiero 30 października. Kolejny termin został wyznaczony dopiero za 3 miesiące. Dodatkowo prawnicy z Ordo Iuris złożyli kolejne wnioski dowodowe potwierdzające znaczącą poprawę warunków i możliwość powrotu dzieci pod opiekę rodziców.

 

Wspieram
Edukacja

07.12.2023

Przyjemność niezależnie od konsekwencji. Jedno z głównych założeń permisywnej edukacji seksualnej

W permisywnej edukacji seksualnej aktywność seksualna ukazywana jest przede wszystkim jako źródło przyjemności, a zatem w oderwaniu od funkcji prokreacyjnej. Perspektywę poczęcia dziecka siłą rzeczy ukazuje się przede wszystkim w kategoriach ryzyka i zagrożenia, jako niepożądany skutek uboczny współżycia seksualnego, przed którym „zabezpieczają” środki antykoncepcyjne, a w ostateczności aborcja. Więcej na ten temat w kolejnym tekście z cyklu "O czym nie powiedzą edukatorzy seksualni?".

Czytaj Więcej

Bezpieczny Kredyt 2% – wsparcie dla deweloperów i singli zamiast pomocy dla młodych małżeństw i zwiększenia dzietności

· Z analizy banku PKO BP wynika, że rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%, zamiast stać się – tak jak pierwowzór na Węgrzech – jednym z elementów polityki prorodzinnej, który mógłby pomóc młodym małżeństwom i zwiększyć dzietność w Polsce, okazał się promocją dla „singli”, którzy korzystają z niej aż 3-krotnie częściej niż z innych kredytów mieszkaniowych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

04.12.2023

Kilka miesięcy prac społecznych za zbiorowy lincz w biały dzień

W ubiegłym tygodniu zapadł wyrok w głośnej sprawie, którą trzy lata temu żyła cała Polska. Dzięki zaangażowaniu prawników Instytutu Ordo Iuris, Michał Sz. pseudonim „Margot” oraz Paweł Sz. zostali prawomocnie skazani za zdewastowanie furgonetki Fundacji Pro – Prawo do życia i fizyczny atak na jej wolontariuszy.

Czytaj Więcej
Edukacja

01.12.2023

O czym nie powiedzą edukatorzy seksualni? Nowy cykl esejów

Pojęcie edukacji seksualnej budzi wiele kontrowersji. Jej współcześnie promowany model, mylnie nazywany "wszechstronnym", w rzeczywistości jest modelem permisywnym, pociągającym za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla młodego człowieka. Zagadnieniu edukacji seksualnej poświęcony będzie cykl esejów autorstwa radcy prawnego Marka Puzio, analityka Ordo Iuris.

Czytaj Więcej