fbpx Samorządowa Karta Praw Rodzin nie blokuje wsparcia finansowego z Unii Europejskiej | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Samorządowa Karta Praw Rodzin nie blokuje wsparcia finansowego z Unii Europejskiej

Data publikacji: 24.06.2022

Adobe Stock

· Organizacje LGBT rozpowszechniają fałszywą informację o tym, że w Umowie Partnerstwa między Polską a Komisją Europejską miał się znaleźć „zapis zakazujący finansowania samorządów, które przyjęły Samorządowe Karty Praw Rodzin”.

· W rzeczywistości w umowie nie ma ani słowa o SKPR. Znajduje się tam jedynie ogólny przepis, zgodnie z którym wsparcie finansowe nie może być udzielone jednostce samorządu terytorialnego, która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące.

· Karta, przygotowana z pomocą Ordo Iuris nie wspomina o ruchu LGBT, nie ma charakteru dyskryminującego i nigdy nie została skutecznie zaskarżona do jakiegokolwiek sądu ani organu.

· Przeciwnie – np. miasto Wilamowice, dzięki uchyleniu deklaracji wyrażającej negatywny stosunek do postulatów ruchu LGBT i zamianie jej na SKPR, uratowało 7 mln zł dofinansowania z Funduszy Norweskich na budowę Muzeum Kultury Wilamowskiej.

· Instytut Ordo Iuris żąda sprostowania od mediów, które przekazały fałszywą informację, myląc SKPR z deklaracjami sprzeciwu wobec „ideologii LGBT”, które zostały przygotowane bez udziału ani poparcia ze strony Instytutu.

„Żaden sąd lub organ ani razu nie potwierdził fałszywych oskarżeń, jakoby Samorządowa Karta Praw Rodzin miała charakter dyskryminujący. Skoro nie dyskryminuje, to nie blokuje także wsparcia finansowego ze strony UE” – podkreśla apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Ordo Iuris.

23 czerwca Kampania Przeciw Homofobii opublikowała na swojej stronie internetowej informację, że: „w środę 22 czerwca poznaliśmy treść ostatecznego brzmienia Umowy Partnerstwa wynegocjowanej przez Komisję Europejską i polski rząd. W Umowie znalazł się zapis zakazujący finansowania samorządów, które przyjęły tzw. uchwały anty-LGBT lub Samorządowe Karty Praw Rodzin”. Tego samego dnia tę samą fałszywą informację podały dalej media takie jak „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Krytyka Polityczna” , „naTemat.pl”, „OKO.press” czy  „Portal Samorządowy”.

W rzeczywistości pełna treść Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce nie jest jeszcze znana. W jej ujawnionym fragmencie znalazł się jedynie przepis, zgodnie z którym „wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone”. Wspomniany art. 9 ust. 3 rozporządzenia głosi zaś jedynie, że „państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji programów. W procesie przygotowywania i wdrażania programów należy w szczególności wziąć pod uwagę zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.

Ani w umowie, ani w rozporządzeniu nie ma najmniejszej wzmianki ani o deklaracjach sprzeciwu wobec „ideologii LGBT”, przygotowanych bez udziału Ordo Iuris, jak również o Samorządowej Karcie Praw Rodzin, stworzonej z pomocą Ordo Iuris. W przypadku pierwszego rodzaju uchwał, pierwsze prawomocne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego mają zapaść dopiero 28 czerwca, natomiast, w odróżnieniu od nich, Samorządowa Karta Praw Rodzin nigdy nie została skutecznie zaskarżona do jakiegokolwiek sądu ani organu. Zatem nigdy nie stwierdzono, jakoby miała ona charakter dyskryminujący. Jest wprost przeciwnie – dzięki przyjęciu SKPR w miejsce obowiązującej uprzednio uchwały wyrażającej negatywny stosunek do postulatów ruchu LGBT, miasto Wilamowice zachowało 7 mln zł dofinansowania z Funduszy Norweskich. Inne polskie samorządy również mogłyby pójść tą drogą, aby zachować zarówno prorodzinną uchwałę, jak i zagraniczne finansowanie.

Tymczasem Instytut Ordo Iuris żąda sprostowania od mediów, które przekazały fałszywą informację, myląc SKPR z deklaracjami sprzeciwu wobec „ideologii LGBT”, które zostały przygotowane bez udziału ani poparcia ze strony Instytutu. W rzeczywistości są to dwie zupełnie różne uchwały, a odrębność SKPR i deklaracji jest podkreślana nawet przez część aktywistów ruchu LGBT.

Wspieram

Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał ojcu chorej dziewczynki prawo do zasiłku odebranego przez ZUS

· Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał prawo do zasiłku opiekuńczego ojcu dziewczynki, która od urodzenia cierpiała na poważną chorobę układu oddechowego i wymagała całodobowej opieki dwojga rodziców.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris postuluje zwiększenie transparentności finansowania organizacji pozarządowych – konsultacje Komisji Europejskiej

· Komisja Europejska zorganizowała coroczny przegląd stanu praworządności we wszystkich państwach UE.

· Instytut Ordo Iuris ponownie został zaproszony do wzięcia udziału w konsultacjach raportu.

· Rezultatem konsultacji będzie przygotowanie sprawozdania Komisji Europejskiej na temat stanu praworządności w Polsce.

Czytaj Więcej

Deklaracja troski o wychowanie młodzieży i ochronę rodziny – stanowisko rządu na temat uchwał sprzeciwiających się postulatom organizacji LGBT

· Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało Instytutowi Ordo Iuris stanowisko Rządu RP dotyczące uchwał samorządów wyrażających sprzeciw wobec ideologicznych postulatów organizacji LGBT.

· Podkreślono w nim, że „Rząd RP podtrzymuje pogląd”, że uchwały stanowią „deklarację przywiązania samorządowców do tradycyjnych wartości oraz troski o wychowanie młodzieży i ochronę rodziny”.

Czytaj Więcej

Pięcioro dzieci wraca do matki, dzięki interwencji Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe zdecydował, że pięcioro dzieci odebranych matce może powrócić do domu z placówek opiekuńczych.

Czytaj Więcej