Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Udana obrona wielodzietnej rodziny

Data publikacji: 25.07.2022

Adobe Stock

• Sąd w Legionowie oddalił wniosek dotyczący ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicom czwórki dzieci.

• Postępowanie zostało wszczęte po tym, jak dwuletnie dziecko, będąc pod opieką ojca, wybiegło ukradkiem na dwór przez otwarte drzwi i zostało przyprowadzone z powrotem przez sąsiadkę.

• W sprawę zaangażowani byli prawnicy Instytutu Ordo Iuris, obejmując rodzinę wsparciem w toku postępowania.

 

Sąd w Legionowie w maju oddalił wniosek dotyczący ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicom czwórki dzieci. Postępowanie zostało wszczęte po tym, jak dwuletnie dziecko, będąc pod opieką ojca, wybiegło ukradkiem na dwór przez otwarte drzwi i zostało przyprowadzone z powrotem przez sąsiadkę. Matka dzieci była w tym czasie na badaniach w poradni patologii ciąży. O zdarzeniu została poinformowana Opieka Społeczna i pracownicy socjalni przyszli następnego dnia, zastając duży bałagan, który był spowodowany trudnością w utrzymaniu porządku przy dużej liczbie dzieci w okresie zaistnienia pewnych trudności życiowych. Na podstawie wywiadu kuratorskiego stwierdzono nieprawidłowe warunki bytowe oraz nieprawidłowości opiekuńczo-wychowawcze. Matka dzieci przyznała, że ma trudności wychowawcze, ponieważ każde z dzieci zmaga się z pewnymi problemami, takimi jak Zespół Aspergera, ADHD czy nadmierna ruchliwość. Niemniej jednak rodziców i dzieci łączy silna więź emocjonalna, nigdy nie dochodziło do przemocy w rodzinie, a rodzice byli zaangażowani w liczne działania mające na celu dobro dzieci — m.in. rehabilitacje i zajęcia dodatkowe.

 

Rodzice dołożyli wszelkich starań, aby poprawić warunki bytowe oraz sytuację opiekuńczo-wychowawczą. Po interwencji Opieki Społecznej mieszkanie zostało wysprzątane, a pokój starszych córek wyremontowany. 

 

W sprawę zaangażowali się prawnicy Instytutu Ordo Iuris, obejmując rodzinę wsparciem w toku postępowania. Sąd prawidłowo rozpoznał sprawę, stwierdzając, że okresowe trudności życiowe, w tym w szczególności jednorazowy przypadkowy incydent, nie mogą uzasadniać tak daleko idącej ingerencji w życie rodziny jak ograniczenie władzy rodzicielskiej. Jednocześnie Sąd zwrócił uwagę na zauważalne poprawienie warunków mieszkaniowych poprzez utrzymywanie porządku w mieszkaniu.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiązałoby się również z brakiem możliwości podejmowania niektórych zawodów przez matkę, która z wykształcenia jest psychologiem. Miałaby wówczas zablokowaną możliwość wykonywania wyuczonego zawodu. Ponadto nadzór kuratorski czy umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej (co według kuratora należałoby w przeszłości rozważyć) byłyby nieproporcjonalnie surowymi środkami, tym bardziej, że najmłodsze dziecko z zespołem Downa zmaga się z niepełnosprawnością. Pobyt w rodzinie zastępczej to duże obciążenie psychiczne i mogłoby doprowadzić do daleko idących szkód w życiu oraz rozwoju dzieci, których z rodzicami wiąże silna więź emocjonalna.

 

 – Działania Sądu polegające na kompleksowym rozpatrzeniu materiału dowodowego, w tym zeznań świadków, przejściowego charakteru trudności w sprawowaniu opieki związanego z trudnym momentem życiowym przy jednoczesnej poprawie warunków mieszkaniowych – i na tej podstawie ustalenie, że nie zachodzi potrzeba ograniczenia władzy rodzicielskiej były ze wszech miar prawidłowe. Sąd wydając orzeczenie, kierował się przede wszystkim dobrem małoletnich dzieci i zachowaniem odpowiedniej proporcjonalności podejmowanych przez organy państwa w sprawie działań, stwierdzając, że już wykonane czynności były w pełni wystarczające – radca prawny Wawrzyniec Knoblauch z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Wspieram

„Babciowe” tylko dla pracujących zarobkowo to szantaż wobec matek preferujących osobistą opiekę nad dzieckiem

Rząd Donalda Tuska podtrzymuje zamiar wprowadzenia „babciowego”, czyli świadczenia dla wybranych – tylko dla tych spośród młodych matek, które zrezygnują z osobistej opieki nad dzieckiem w wieku poniżej 3. roku życia i spełniają warunek zatrudnienia na etacie lub zleceniu.

Czytaj Więcej

Nadchodzi atak na rodzinę i promocja homoadopcji

Jesteśmy tuż po sejmowej debacie nad przygotowanym przez Ordo Iuris projektem obywatelskim „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Celem inicjatywy jest wypowiedzenie genderowej Konwencji stambulskiej i przyjęcie Konwencji o prawach rodziny.

Czytaj Więcej

Ideologiczne treści w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy

Unijne instytucje zachęcają państwa członkowskie do ratyfikacji Konwencji w sprawie eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy. Akt ten, pod pozorem walki z przemocą i molestowaniem w świecie pracy, wprowadza do porządku prawnego ideologiczną koncepcję „płci społeczno-kulturowej”. Konwencja niejednokrotnie używa terminu „gender”, sprowadzającego płeć do subiektywnej opinii danej osoby, w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej.

Czytaj Więcej

Nie ma międzynarodowego konsensusu wobec Konwencji stambulskiej. Memorandum Ordo Iuris dla posłów

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

Czytaj Więcej