fbpx Udana obrona wielodzietnej rodziny | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Udana obrona wielodzietnej rodziny

Data publikacji: 25.07.2022

Adobe Stock

• Sąd w Legionowie oddalił wniosek dotyczący ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicom czwórki dzieci.

• Postępowanie zostało wszczęte po tym, jak dwuletnie dziecko, będąc pod opieką ojca, wybiegło ukradkiem na dwór przez otwarte drzwi i zostało przyprowadzone z powrotem przez sąsiadkę.

• W sprawę zaangażowani byli prawnicy Instytutu Ordo Iuris, obejmując rodzinę wsparciem w toku postępowania.

 

Sąd w Legionowie w maju oddalił wniosek dotyczący ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicom czwórki dzieci. Postępowanie zostało wszczęte po tym, jak dwuletnie dziecko, będąc pod opieką ojca, wybiegło ukradkiem na dwór przez otwarte drzwi i zostało przyprowadzone z powrotem przez sąsiadkę. Matka dzieci była w tym czasie na badaniach w poradni patologii ciąży. O zdarzeniu została poinformowana Opieka Społeczna i pracownicy socjalni przyszli następnego dnia, zastając duży bałagan, który był spowodowany trudnością w utrzymaniu porządku przy dużej liczbie dzieci w okresie zaistnienia pewnych trudności życiowych. Na podstawie wywiadu kuratorskiego stwierdzono nieprawidłowe warunki bytowe oraz nieprawidłowości opiekuńczo-wychowawcze. Matka dzieci przyznała, że ma trudności wychowawcze, ponieważ każde z dzieci zmaga się z pewnymi problemami, takimi jak Zespół Aspergera, ADHD czy nadmierna ruchliwość. Niemniej jednak rodziców i dzieci łączy silna więź emocjonalna, nigdy nie dochodziło do przemocy w rodzinie, a rodzice byli zaangażowani w liczne działania mające na celu dobro dzieci — m.in. rehabilitacje i zajęcia dodatkowe.

 

Rodzice dołożyli wszelkich starań, aby poprawić warunki bytowe oraz sytuację opiekuńczo-wychowawczą. Po interwencji Opieki Społecznej mieszkanie zostało wysprzątane, a pokój starszych córek wyremontowany. 

 

W sprawę zaangażowali się prawnicy Instytutu Ordo Iuris, obejmując rodzinę wsparciem w toku postępowania. Sąd prawidłowo rozpoznał sprawę, stwierdzając, że okresowe trudności życiowe, w tym w szczególności jednorazowy przypadkowy incydent, nie mogą uzasadniać tak daleko idącej ingerencji w życie rodziny jak ograniczenie władzy rodzicielskiej. Jednocześnie Sąd zwrócił uwagę na zauważalne poprawienie warunków mieszkaniowych poprzez utrzymywanie porządku w mieszkaniu.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiązałoby się również z brakiem możliwości podejmowania niektórych zawodów przez matkę, która z wykształcenia jest psychologiem. Miałaby wówczas zablokowaną możliwość wykonywania wyuczonego zawodu. Ponadto nadzór kuratorski czy umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej (co według kuratora należałoby w przeszłości rozważyć) byłyby nieproporcjonalnie surowymi środkami, tym bardziej, że najmłodsze dziecko z zespołem Downa zmaga się z niepełnosprawnością. Pobyt w rodzinie zastępczej to duże obciążenie psychiczne i mogłoby doprowadzić do daleko idących szkód w życiu oraz rozwoju dzieci, których z rodzicami wiąże silna więź emocjonalna.

 

 – Działania Sądu polegające na kompleksowym rozpatrzeniu materiału dowodowego, w tym zeznań świadków, przejściowego charakteru trudności w sprawowaniu opieki związanego z trudnym momentem życiowym przy jednoczesnej poprawie warunków mieszkaniowych – i na tej podstawie ustalenie, że nie zachodzi potrzeba ograniczenia władzy rodzicielskiej były ze wszech miar prawidłowe. Sąd wydając orzeczenie, kierował się przede wszystkim dobrem małoletnich dzieci i zachowaniem odpowiedniej proporcjonalności podejmowanych przez organy państwa w sprawie działań, stwierdzając, że już wykonane czynności były w pełni wystarczające – radca prawny Wawrzyniec Knoblauch z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Wspieram

Więcej dzieci w żłobkach? UE ingeruje w obszary leżące poza jej kompetencjami

· 8 grudnia Rada ds. Polityki Społecznej Unii Europejskiej zagłosuje nad projektem wprowadzającym zmiany do tzw. Celów barcelońskich. 

· W projekcie proponuje się zwiększenie wymogu objęcia przez państwa członkowskie do 2030 r. opieką formalną dzieci do 3 roku życia z 33 proc. do 45 proc. 

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

06.12.2022

Sąd podtrzymuje uniewinnienie kierowniczki z IKEA. Trwa drugie postępowanie

· Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał orzeczenie Sądu Rejonowego uniewinniające kierowniczkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sieci IKEA. Kobiecie zarzucano dyskryminację ze względu na wyznanie.

Czytaj Więcej

Nietrafione zarzuty szkoły. Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej nad chłopcem

· Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa stwierdził brak podstaw do ograniczania władzy rodzicielskiej rodziców 10-letniego chłopca.

Czytaj Więcej

Projekt zmian w regulacjach dotyczących przemocy domowej – niejednorodny pakiet dobrych i wątpliwych nowelizacji

· W Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zmierzający do wzmocnienia ochrony osób będących ofiarami przemocy domowej.

· Projekt przewiduje zmianę szeregu ustaw oraz ma wdrażać postanowienia aktów prawa międzynarodowego.

Czytaj Więcej