fbpx WHO potwierdza – genderowy model zwalczania przemocy jest nieskuteczny | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

WHO potwierdza – genderowy model zwalczania przemocy jest nieskuteczny

Data publikacji: 17.03.2021

Adobe Stock

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport dotyczący problemu przemocy intymnej wobec kobiet na świecie. Dane zawarte w dokumencie WHO, wydanym z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet pokazują, że model walki z przemocą oparty na założeniach koncepcji gender, a forsowany m.in. w Konwencji stambulskiej, jest nieskuteczny. Okazuje się bowiem, że państwa, które tego modelu nie wdrożyły, w tym Polska, wykazują niższy odsetek przemocy wobec kobiet niż kraje, które w swojej polityce przyjęły filozoficzne podstawy Konwencji stambulskiej.

LINK DO RAPORTU

Jest to kolejna edycja raportu zapoczątkowanego w 2013 r. W przeciwieństwie jednak do dokumentu sprzed 8 lat, który uwzględniał dane z 60 krajów, w aktualnym raporcie informacje pozyskane zostały ze 154 państw (w zakresie przemocy doświadczanej ze strony partnera w ciągu życia), oraz dane ze 159 państw (w odniesieniu do przemocy doznawanej przez kobiety w samym okresie pandemii). Co niezwykle istotne, studia przeprowadzone przez WHO na tak szeroką skalę ukazują Europę Środkowo-Wschodnią, w tym Polskę, jako region, w którym problem przemocy wobec kobiet występuje znacznie poniżej średniej. Z raportu wynika, że w rejonie tym tylko 20 proc, kobiet doświadczyła przemocy w związku, podczas gdy światowa średnia w przypadku kobiet w wieku 15-49 lat, których dotyczy problem przemocy o charakterze intymnym, sięga jednej trzeciej.

W opracowaniu WHO zwrócono uwagę również na problem młodego wieku ofiar przemocy w związku – dziewczęta i kobiety w wieku 14-24 lata stanowiły ich aż 24%. Taki stan rzeczy można tłumaczyć m.in. przyjmowaną w wielu krajach, fatalną w skutkach permisywną edukacją seksualną, która w praktyce stanowi zachętę do podejmowania wczesnej inicjacji seksualnej przez młodzież oraz prowadzi do instrumentalizacji kobiet i dziewcząt.  

Opublikowany przez WHO raport stanowi kolejny dokument ukazujący jasno kontrskuteczność modelu walki z przemocą wobec kobiet opartego na ideologii gender. Zgodnie z jej założeniami, źródłem przemocy nie są różnego rodzaju patologie osobnicze i społeczne, a sam fakt istnienia różnic fizycznych, psychologicznych i kulturowych pomiędzy płciami. Opracowanie przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia ponownie potwierdza, tym samym, że przyjęta w Konwencji stambulskiej koncepcja zwalczania przemocy wobec kobiet jest błędna. Już bowiem w 2016 r. wyniki badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych UE pokazały, że Polska, chociaż zajmująca odległe miejsce we wskaźnikach równości płci postrzeganej przez pryzmat ideologii gender, w rzeczywistości jest krajem o najniższym w Unii Europejskiej odsetku kobiet, które doświadczyły przemocy (19%). Dla porównania, w państwach, które przyjęły i stosują „genderowy” model walki z przemocą, odsetek kobiet, które doświadczyły przemocy jest znacznie wyższy – w Danii 52%, w Finlandii 47%, w Szwecji 46%.

Co istotne dodatkowym zagrożeniem wynikającym z błędnych, czysto ideologicznych założeń modelu walki z przemocą zawartego w Konwencji stambulskiej jest sama definicja przemocy – nieprawidłowa i nieostra - przez co pozwalająca na ingerencję w integralność rodziny, która stanowi najbardziej optymalne środowisko rozwoju człowieka i najskuteczniej zabezpiecza go przed przemocą. Fakt ten potwierdzają chociażby badania prowadzone w Polsce i na Węgrzech, czyli w krajach regionu o znacznie niższym niż światowa średnia poziomie przemocy wobec kobiet. Wynika z nich bowiem, że tym, co chroni przed przemocą, alkoholizmem czy narkomanią - czyli realnymi czynnikami generującymi przemoc – są silne więzi rodzinne. Osłabianie tych więzi w sposób nieuchronny prowadzi do wzrostu zachowań patologicznych w związkach, których ofiarami często padają właśnie kobiety.        

„Raport Światowej Organizacji Zdrowia stanowi kolejny dowód potwierdzający błędne założenia koncepcji gender, w tym ewidentną nieskuteczność opartego na niej wzorca walki z przemocą” - podkreśla Katarzyna Gęsiak – zastępca dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

19.05.2022

12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was!

Niemal 9 lat działalności Ordo Iuris przyniosło liczne dowody skuteczności naszej pracy. Prezentujemy 12 obszarów, w których Instytut odnosił największe sukcesy.

 

Czytaj Więcej

Anna Kubacka: Cele barcelońskie w znacznej mierze przeczą polityce prorodzinnej

Kilka dni temu wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha z dumą ogłosiła, że „poziom użłobkowienia, czyli poziom dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wzrósł z 12,5 proc. do prawie 30 proc.” i dodała, że „to oznacza, że osiągnęliśmy już tzw. cele barcelońskie – cele, które wiele lat temu UE wyznaczyła krajom członkowskim na stworzenie warunków i udostępnienie miejsc opieki żłobkowej”. Czy rzeczywiście jest się z czego cieszyć? Czy tzw. cele barcelońskie to rzeczywiście dobry kierunek polityki rodzinnej?

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.05.2022

Obrona praw podstawowych na Półwyspie Iberyjskim. Ordo Iuris rozpoczyna działalność w Hiszpanii

· Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją działalność w Hiszpanii.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.05.2022

Światowe Zgromadzenie Zdrowia może poszerzyć kompetencje WHO

· Podczas zbliżającego się posiedzenia Światowego Zgromadzenia Zdrowia, głosowaniu zostaną poddane propozycje zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR).

· Projektowane zmiany zakładają m.in. zwiększenie kompetencji WHO w zakresie globalnego zarządzania pandemicznego.

Czytaj Więcej