Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wyrok ETPC w sprawie surogacji podważa prawodawstwo państw europejskich i prawa dziecka

Data publikacji: 17.04.2019

Adobe Stock

Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał państwa do uznawania prawnych skutków surogacji, mimo że jest ona nielegalna w większości krajów Europy. Wyrok jest odpowiedzią na pytanie francuskiego sądu o możliwość odmowy rejestracji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako matka została wskazana kobieta niespokrewniona z nim biologicznie. Takie rozstrzygnięcie podważa prawa dziecka i przepisy obowiązujące w wielu państwach.

Surogacja to umowa, w ramach której kobieta zobowiązuje się zajść w ciążę w drodze zapłodnienia pozaustrojowego, urodzić dziecko i przekazać je osobom które to zleciły. Taka praktyka w większości państw europejskich (w tym we Francji) jest niezgodna z prawem.

Francuski Sąd Kasacyjny wystąpił do ETPC z wnioskiem o wydanie opinii prawnej na temat dopuszczalności uznawania aktów urodzenia dziecka, w których jako matka widnieje kobieta z nim niespokrewniona biologicznie. Sąd pytał Trybunał w Strasburgu, czy odmowa uznania takiego aktu narodzenia nie będzie naruszała prawa tej kobiety i znajdującego się pod jej opieką dziecka do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Pytanie dotyczyło także tego, czy zastosowanie procedury adopcyjnej nie jest wystarczające w rozpatrywanej sprawie.

Zdaniem ETPC interes dziecka wymaga uznania prawnego stosunku pomiędzy kobietą a dzieckiem, niezależnie od tego, czy kobieta jest z nim spokrewniona biologicznie. Oznacza to, że, według ETPC, władze krajów w celu przestrzegania postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka muszą prawnie uznać relacje pomiędzy zleceniodawcami a dzieckiem. Odnosząc się do pytania o procedurę adopcyjną, Trybunał stwierdził, że państwa mają szerokie pole do decyzji co do wyboru procedury ustanowienia tego typu prawnej relacji. Zaznaczył jednak, że takie procedury powinny być przeprowadzone szybko i skutecznie, najpóźniej w momencie wytworzenia się rzeczywistej więzi pomiędzy dzieckiem a zleceniodawcami.

Konsekwencje prawne wyroku Trybunału są daleko idące i wykraczają poza samo pytanie francuskiego sądu. ETPC kreuje w ten sposób nową ideę „prawnego macierzyństwa” niezależnego od biologicznych faktów. Zalecenia Trybunału podważają także prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka, gdzie wyraźnie podkreślono, że akt urodzenia dziecka powinien zostać sporządzony niezwłocznie po urodzeniu, a dziecko od momentu urodzenia będzie miało prawo do otrzymania imienia, obywatelstwa oraz prawo do poznania swoich rodziców, pozostawania pod ich opieką oraz do zachowania swojej tożsamości. Trybunał uznaje zatem w praktyce tzw. macierzyństwo zastępcze, przyznając prawną ochronę skutkom umowy o surogację.

„Takie zobowiązanie państw do prawnego uznawania skutków umów o surogację może doprowadzić do podważenia ustawodawstwa państw, które zakazują macierzyństwa zastępczego oraz doprowadzić do naruszenia godności i praw dzieci oraz ich biologicznych matek. Rozpatrując tę sprawę trzeba pamiętać o jej szerszym kontekście, gdzie surogacja stanowi nową formę handlu dziećmi uderzającą w podstawowe prawa człowieka. Instytut Ordo Iuris sprzeciwia się surogacji  jako praktyce naruszającej prawa człowieka. Złożyliśmy w tej sprawie niedawno opinię do Komitetu Praw Dziecka ONZ wskazując na liczne naruszenia prawa międzynarodowego jakie niesie ze sobą surogacja” – komentuje Rozalia Kielmans-Ratyńska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

OPINIA ORDO IURIS W SPRAWIE SUROGACJI

Wspieram

Norwegia ustępuje w sprawie matki, która wraz z dziećmi uciekła do Polski

Królestwo Norwegii wycofało Europejski Nakaz Aresztowania wobec obywatelki tego kraju, która razem z córkami i synem uciekła do Polski. Norweski urząd do spraw dzieci – Barnevernet próbował bezpodstawnie odebrać dzieci kobiecie. Wcześniej Sąd Rejonowy w Myśliborzu zdecydował, że małoletni mogą pozostać w Polsce z matką. Pomocy rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

Czytaj Więcej

Adam Bodnar się myli. Uchwały samorządów wyrażające „sprzeciw wobec ideologii LGBT” są zgodne z prawem

Kolejne samorządy przyjmują uchwały w których sprzeciwiają się kontrowersyjnemu i będącemu przedmiotem ożywionej debaty publicznej zestawowi poglądów na ludzką płciowość, seksualność, małżeństwo i rodzinę (zwanego hasłowo „ideologią LGBT”). Wbrew twierdzeniom Rzecznika Praw Obywatelskich, który zapowiedział ich zaskarżenie, uchwały są zgodne z zasadą praworządności i nie są dyskryminujące. Instytut Ordo Iuris wykazuje to w swojej opinii.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

12.08.2019

Rzecznik Praw Obywatelskich manipuluje stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie IKEA

Wbrew komunikatowi Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowa Inspekcja Pracy nie badała zasadności wypowiedzenia przez IKEA umowy o pracę zawartej z panem Tomaszem. Rzeczywistym przedmiotem kontroli PIP były wyłącznie kwestie formalne, a nie ocena zachowania pracownika, który cytując Pismo Święte wyraził swój sprzeciw wobec promocji ideologii LGBT w miejscu pracy. Postępowanie w tym zakresie toczy się przed sądem pracy.

Czytaj Więcej

Co ukrywa prezydent Warszawy? Rodzice chcą mieć głos - nagranie z konferencji prasowej

Warszawski ratusz nie udziela odpowiedzi na pytania kierowane przez Instytut Ordo Iuris w sprawie programu, kosztu i formy prawnej zajęć tzw. edukacji seksualnej, których wprowadzenie zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski. Władze miasta minęły się także z prawdą twierdząc, że za opracowanie programu zajęć i przeszkolenie nauczycieli odpowiedzialne jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Instytut przeprowadził zbiórkę podpisów w sprawie zorganizowania konsultacji społecznych dotyczących edukacji seksualnej.

Czytaj Więcej