Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zakończyć dyskryminację rodzin - uwagi Ordo Iuris do Krajowego Programu na rzecz Równego Traktowania

Data publikacji: 11.01.2021

Adobe Stock

Trwają prace nad strategicznym dokumentem określającym politykę antydyskryminacyjną państwa - Programem na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030. Instytut Ordo Iuris wziął udział w ogłoszonych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania konsultacjach społecznych na ten temat. Eksperci Instytutu wskazują, że, choć w projekcie zwraca się uwagę na pomijaną do tej pory, a rzeczywistą dyskryminację rodzin, małżeństw czy matek, to jednocześnie nie przewiduje się na ich rzecz dostatecznych, pozytywnych rozwiązań. Ordo Iuris proponuje konkretne działania, które mogłyby pomagać dyskryminowanym rodzinom i matkom, np. wprowadzenie bonu wychowawczego. Instytut zwraca także uwagę na szereg obecnych w projekcie niedopowiedzeń, które mogą być wykorzystywane jako podstawa realizacji źle rozumianych warsztatów „antydyskryminacyjnych” zawierających treści ideologiczne.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Autorzy projektu wyraźnie wskazują, że jednym z istotnych celów zamieszczonych w Programie ma być równy dostęp rodziców do instytucji opiekuńczych (żłobki i przedszkola) jako elementu wspierającego godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Założenia te niemal całkowicie ignorują inne, mniej sformalizowane, lecz powszechne formy opieki nad małymi dziećmi (np. pomoc niani zatrudnionej na umowę o pracę lub zlecenie czy bliskich osób) i utrwalają sformalizowany, etatystyczny model opieki nad dziećmi do lat 3. Tymczasem badania przeprowadzone przez IPSOS w lutym 2017 r. pokazały, że prawie 61 % Polaków jest zdania, iż rodzice powinni mieć wybór, na jaką formę opieki nad dzieckiem zostaną przeznaczone środki publiczne.

Natomiast przyjęta strategia kształtuje systemową dominację opieki kolektywnej, do niej kierując przygniatającą większość środków publicznych (w konsekwencji sztucznie obniżając ich koszt dla rodziców). W ten sposób matki są de facto zmuszane do podejmowania pracy zarobkowej i kierowania swoich dzieci do instytucji opiekuńczych. Pozbawiane są bowiem realnego wyboru co do sposobu zorganizowania opieki nad dziećmi. Dzieje się tak, mimo iż, w świetle badań, opieka matki jest w pierwszych latach życia korzystniejsza dla rozwoju dziecka niż opieka instytucjonalna. Rozwiązaniem mógłby być funkcjonujący w wielu krajach system bonów wychowawczych, umożliwiający matkom wybór sposobu wychowania dzieci, który gwarantuje im zresztą Konstytucja RP w art. 48 ust. 1. Wprowadzenie ogólnopolskiego bonu wychowawczego (w miejsce znacznego wzrostu wydatków budżetu państwa na rozwój żłobkowej opieki kolektywnej) przysługującego od urodzenia drugiego lub trzeciego dziecka, zagwarantuje poszanowanie pluralizmu form opieki nad dziećmi i dowartościuje opiekę domową i inne (niezinstytucjonalizowane) formy opieki.

Co istotne, w Krajowym Programie dostrzeżono problemy związane z dyskryminacją kobiet w wieku prokreacyjnym objawiającą się poprzez niechęć pracodawców do zatrudniania kobiet, które mogą zajść w ciążę i następnie wziąć zwolnienie lekarskie w czasie ciąży a po urodzeniu dziecka urlop rodzicielski i wychowawczy. Zwrócono także uwagę na dyskryminowanie (głównie przez pracodawców) rodzin, a w szczególności kobiet posiadających więcej niż dwójkę dzieci.

Autorzy projektu podkreślili także, że problem ten dotyczy rodzin żyjących w związkach małżeńskich, ze szkodą dla formowania lub trwałości tego typu związków. Ten rodzaj dyskryminacji ma charakter pośredni i pozostaje w ścisłym związku z kwestią przyznawania świadczeń powiązanych z dochodami na osobę w gospodarstwie domowym m.in. dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka, dodatkowych świadczeń rodzinnych uchwalanych przez gminy, dostępu do gminnych zasobów mieszkaniowych czy dostępu do opieki żłobkowej oraz ulgą w PIT preferującą rodziców twierdzących, że samotnie wychowują dziecko. Zauważono również dyskryminowanie kobiet wykonujących nieodpłatną pracę na rzecz gospodarstwa domowego. Powyższe problemy nie doczekały się jednak właściwego przełożenia na zadania mające w konkretny sposób przeciwdziałać tym formom dyskryminacji.

„Projekt Programu na rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030 przewiduje natomiast obligatoryjność i powszechność szkoleń antydyskryminacyjnych w ramach służby przygotowawczej, bez odbycia której nie można zostać członkiem korpusu służby cywilnej. Może to budzić zastrzeżenia, co do zgodności takiej formy edukacji – nie służącej stricte teoretycznemu i praktycznemu przygotowaniu pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych – z zasadą bezstronności władz publicznych RP w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. Zastrzeżenie to byłoby szczególnie zasadne w przypadku prowadzenia postulowanych szkoleń w oparciu o zideologizowane programy tzw. edukacji antydyskryminacyjnej” – zauważa adw. Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika wyraźnie, że „edukacja antydyskryminacyjna” – wbrew nazwie sugerującej niekontrowersyjny program na temat „równości wobec prawa” - niejednokrotnie stanowi formę upowszechniania treści formułowanych w duchu postulatów radykalnych ruchów społeczno-politycznych samoidentyfikujących się w oparciu o podejmowanie specyficznych praktyk seksualnych. Jak informuje publikacja Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, warunkiem uzyskania statusu certyfikowanego trenera edukacji antydyskryminacyjnej jest ukończenie „warsztatu lub treningu Genderowego”.

Wspieram

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej

Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy w Siedlcach stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców sześciorga dzieci.

Czytaj Więcej

Ważny sukces! Polska sprzeciwiła się radykałom

Unia Europejska od lat chce zmusić całą Afrykę i państwa globalnego południa do wprowadzenia aborcji, radykalnych postulatów ideologii gender i LGBT.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

07.09.2023

Aborcja na dzień przed porodem?

Wbrew swoim zapewnieniom, aborcjoniści nie chcą pomagać mamom spodziewającym się dziecka w trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj Więcej