Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zmanipulowany raport organizacji LGBT. Ordo Iuris odpowiada na zarzuty wobec Polski

Data publikacji: 29.05.2020

Adobe Stock

ILGA Europe – organizacja zrzeszająca aktywistów LGBT z wielu krajów – opublikowała raport pt. „Tęczowa Europa”, w którym zarzuciła Polsce rzekome łamanie praw człowieka. Autorzy publikacji błędnie stwierdzają w nim, m.in. że część polskich samorządów ogłosiła się „strefami wolnymi od LGBT”. Sugerują też odpowiedzialność władz i Kościoła za domniemane akty przemocy wobec osób prowadzących homoseksualny styl życia. Szczególne wątpliwości może wzbudzać przedstawienie ideologicznych roszczeń ruchu LGBT jako „praw człowieka” i ocenianie na tej podstawie sytuacji tych osób. Instytut Ordo Iuris przygotował odpowiedź na raport ILGA Europe.

 

PRZECZYTAJ ODPOWIEDŹ

 

Publikacja ILGA bazuje na błędnie sformułowanej konstrukcji praw człowieka, pozbawionej umocowania w traktatach międzynarodowych lub innych dokumentach przyjmowanych wspólnie przez państwa. Metodologię raportu oparto właśnie na takich błędnych założeniach – to realizacja (lub jej brak) roszczeń aktywistów grup LGBT miałaby bowiem, zdaniem autorów, świadczyć o „społecznym klimacie” dla osób identyfikujących się z ruchem LGBT w danym kraju. Co więcej, całą narrację raportu związali oni z kontrowersyjnymi założeniami ideologii gender, w tym przede wszystkim koncepcją „gender identity”. Zgodnie z nimi, płeć ma być jedynie konstruktem społecznym powstałym w wyniku „odwiecznej walki” płci. Prostą konsekwencją tego założenia jest zatem przekonanie o tym, że ludzka płeć zależeć ma od subiektywnych odczuć danej osoby.  

 

W raporcie w sposób niezgodny z prawdą przedstawiono przykłady rzekomej dyskryminacji osób prowadzących homoseksualny tryb życia w Polsce. Miałby do nich należeć wyrok Trybunału Konstytucyjnego, gdzie uznano za sprzeczne z prawem ukaranie drukarza z Łodzi, który odmówił wykonania plakatu dla organizacji LGBT. Rezygnacja ze zrealizowania usługi nie była jednak spowodowana preferencjami seksualnymi zamawiających (których drukarz mógł nie znać), a planowaną treścią plakatu.

 

W sposób zmanipulowany w publikacji przedstawiona została też działalność polskich samorządów. Według ILGA Europe, niektóre samorządy w Polsce miały się ogłosić „strefami wolnymi od LGBT”. W rzeczywistości takiej deklaracji nie wydały żadne władze lokalne. Raport stwierdza także, iż miasto Lublin przyznało, rzekomo, nagrody dla osób sprzeciwiających się ideologii LGBT. Takich nagród jednak nie było, a jedynie wojewoda lubelski uhonorował pewne osoby za „podjęte działania w celu ochrony instytucji rodziny przed zagrożeniami ze strony destrukcyjnych ideologii”.

 

Ponadto, ILGA Europe insynuuje, że polskie władze miałyby ograniczać wolność zgromadzeń wobec osób prowadzących homoseksualny styl życia. Jako przykład podaje się demonstrację ruchu LGBT w Białymstoku, której towarzyszyły duże protesty społeczne. Sam fakt, że ta manifestacja mogła się odbyć, dowodzi, że wolność zgromadzeń nie jest ograniczana. Autorzy raportu piszą również, że miało wtedy dojść do pobicia kilkorga uczestników parady. Jednak na Policji ani w białostockich szpitalach nie odnotowano takiego zgłoszenia.

 

Polskie prawo już teraz na równi chroni wszystkich obywateli, niezależnie od tego jaka jest ich płeć lub preferencje seksualne. Wynika to z Konstytucji RP, która jasno wskazuje, że każdy ma prawo do życia (art. 38), wolności osobistej (art. 41), ochrony prywatności i życia rodzinnego (art. 47), wolności wyrażania własnych opinii (54(1)), wolności zgromadzeń (art. 57), wolności zrzeszania się (art. 58 (1)) i prawo do azylu (art. 37 (1)). Nie ma zatem żadnych powodów, dla których należałoby przyznawać w polskim prawie preferencyjną ochronę osobom ze względu na wskazane w raporcie cechy.

 

 „Kreowanie Polski jako kraju naruszającego prawa człowieka możliwe jest tylko dzięki zastosowaniu szeregu zabiegów manipulacyjnych - błędnej interpretacji faktów lub podawaniu półprawd, przywoływania opinii jako dowodów, ignorowania obowiązujących definicji i przepisów prawa” – komentuje Filip Furman, Dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Ordo Iuris, jeden ze współautorów stanowiska Ordo Iuris w sprawie raportu.

Wspieram
Działalność Instytutu

13.04.2021

AGORA zwleka z udostępnieniem informacji publicznej. Skarga Ordo Iuris do WSA

Instytut Ordo Iuris złożył skargę na bezczynność spółki AGORA S.A. Sprawa dotyczy zignorowania przez spółkę wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat wykonywania przez nią zadań publicznych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, AGORA S.A.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

09.04.2021

"Rząd będzie dążył do określenia ram funkcjonowania serwisów społecznościowych" - odpowiedź KPRM dla Ordo Iuris

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała odpowiedź na apel Instytutu Ordo Iuris i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dotyczący walki z cenzurą w Internecie. Petycja i raport na ten temat zostały złożone w KPRM w styczniu tego roku. Rząd zapewnia, że podejmie działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich regulacji mających ograniczyć cenzurowanie treści przez platformy społecznościowe.

- Swobodne wyrażanie swoich poglądów jest podstawową wartością demokratycznej Polski - podkreśla Kancelaria.

Czytaj Więcej

Ponad 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender. ONZ pracuje nad „strategią feministyczną”

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. W Meksyku odbyła się pierwsza część przełożonego z powodu pandemii Generation Equality Forum. Celem wydarzenia było m.in. opracowanie „strategii feministycznej”. Organizatorzy zobowiązali się do przekazania co najmniej 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender i walkę ze „stereotypami genderowymi”.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.04.2021

Konkurs na zajęcia z „edukacji antydyskryminacyjnej” w Poznaniu zorganizowany z naruszeniem przepisów

W poznańskich szkołach realizowane mają być dodatkowe zajęcia edukacyjne „z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji”. Inicjowanie i koordynowanie przez miasto Poznań działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej jest nie do pogodzenia z rolą jednostki samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Dodatkowo, zarządzenie Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, w oparciu o które zajęcia te mają być realizowane, jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Czytaj Więcej