Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Senacka Komisja popiera dyrektywę „antydyskryminacyjną” ingerującą w swobodę działalności gospodarczej

Data publikacji: 28.05.2024

Adobe Stock

· Senacka Komisja Spraw Unii Europejskiej obradowała na temat dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

· Akt zwany również „dyrektywą antydyskryminacyjną” ustanawia ramowy system zakazu dyskryminacji na tych podstawach i określa jednolity minimalny poziom ochrony w Unii Europejskiej dla osób, które padły ofiarą dyskryminacji ze względu na wskazane cechy.

· Instytut Ordo Iuris wskazuje, że, w wypadku wdrożenia dyrektywy, z polskiej ustawy usunięta zostanie większość wyłączeń od stosowania przepisów antydyskryminacyjnych, które do tej pory gwarantowały swobodę umów i wolność gospodarczą.

· Dotyczy to szczególnie ochrony przed dyskryminacją ze względu na „orientację seksualną” oraz „religię lub światopogląd”.

· Projekt zawiera też nieprecyzyjne definicje pojęć takich jak molestowanie czy dyskryminacja.

· Wcześniej polski rząd wyraził pozytywne stanowisko na temat dyrektywy. Stanowisko to poparła senacka komisja.

 

Już w 2016 roku Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na temat tej dyrektywy. W analizie eksperci Instytutu podkreślali, że szereg propozycji zawartych w ówczesnym projekcie Dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (COM (2008) 426) poważnie ograniczy swobodę zawierania umów i swobodę działalności gospodarczej, a także będzie stanowić znaczącą ingerencję w życie prywatne. Cztery poprzednie dyrektywy równościowe i polska ustawa antydyskryminacyjna z 2010 r., która je obecnie egzekwuje, mają znacznie węższy zakres niż ta dyrektywa. Przepisy dyrektywy mają horyzontalne zastosowanie do szerokiego spektrum stosunków cywilnoprawnych, w tym między usługodawcami a ich klientami.

 

Biorąca udział w posiedzeniu Komisji minister ds. równości Katarzyna Kotula przekazała, że doszło do bilateralnego spotkania z minister do spraw równości Niemiec, ponieważ rząd niemiecki jest w trakcie opracowywania nowego stanowiska w tej sprawie. Dyrektywa jest jednym z dokumentów, do którego Komisja Europejska odsyła, jako do aktu chroniącego prawa kogoś, kto poczuł się ofiarą dyskryminacji. Polski rząd przyjął pozytywne stanowisko w sprawie tej dyrektywy. Senatorowie podkreślili, że dyrektywa omawiana jest już od szesnastu lat, a stanowiska różnych rządów (nie tylko polskiego) zmieniały się w tym czasie.

 

Projekt opinii Komisji został przedstawiony podczas posiedzenia. Senatorowie podkreśli, że wiele zmieniło się przed ostatnie lata i w różnych krajach europejskich istnieją znaczne rozbieżności w kontekście tego zagadnienia. Stąd, zdaniem Komisji, takie ustawodawstwo jest w Europie potrzebne. Senatorowie wskazali natomiast, że nie chcieliby zaaprobować prawa, które w pewnych dziedzinach będzie coraz bardziej restrykcyjne, czyli np. będzie miało wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej czy usługi medyczne.

 

Minister Kotula wskazała też, że 7 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i spraw konsumenckich, gdzie dyrektywa była także przedmiotem debaty. Podczas obrad senackiej komisji podkreślono, że Węgry (które w lipcu obejmą prezydencję w Unii Europejskiej) zajmują stanowisko przychylne dyrektywie.

 

W trakcie posiedzenia senatorowie wskazali, że kością niezgody pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej była kwestia zakresu samej dyrektywy. Wśród senatorów nie wywiązała się dyskusja w tej sprawie. W głosowaniu, za poparciem stanowiska rządu były cztery osoby, wstrzymała się jedna i tym samym Senacka Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła pozytywne stanowisko rządu w sprawie dyrektywy.

 

– „Dyrektywa antydyskryminacyjna” zawiera nieostre definicje, co, szczególnie w kontekście aktu, który w sposób znaczny rozszerza ingerencję w stosunki między podmiotami prywatnymi, w tym między przedsiębiorcami i odbiorcami ich usług, nie jest dobrym rozwiązaniem. Polska „ustawa antydyskryminacyjna” z 2010 roku stanowiła implementację przepisów równościowych Unii Europejskiej, natomiast proponowana dyrektywa stanowi jej rozszerzenie. Ponadto, warto zauważyć, że zalecenia tej nowej dyrektywy wykraczają poza postanowienia art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który służy jako podstawa polityki antydyskryminacyjnej UE” – wskazała Julia Książek z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

Wspieram

Cios w solidarnościowe fundamenty ustroju – projekt Ryszarda Petru o ograniczeniu wolnych niedziel

· Dogmatyczni liberałowie chcieliby cofnięcia debaty publicznej o całą dekadę.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.06.2024

„Wobec sprawców kryzysu konstytucyjnego zostaną wyciągnięte konsekwencje” – deklaracja środowisk prawniczych

· W auli Collegium Intermarium miało miejsce spotkanie przedstawicieli środowisk prawniczych, którego uczestnicy przyjęli deklarację porozumienia.

· Jej sygnatariusze sprzeciwiają się lekceważeniu przez obecną władzę zasad ustrojowych Rzeczypospolitej, poprzez m.in. kwestionowanie niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów czy przejmowanie prokuratur i mediów publicznych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie ocenia rozporządzenie mogące wymusić uznawanie homoadopcji. Jutro debata w Radzie UE

· Unijna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych będzie jutro debatować na temat rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu rodzicielstwa. 

Czytaj Więcej