Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Przeniesienie nauczania religii ze szkół do salek katechetycznych wymagałoby zmian w umowie międzynarodowej

Data publikacji: 22.11.2023

Adobe Stock

· W ostatnim czasie wiele komentarzy wywołała uchwała rady powiatu tarnowskiego o przeniesieniu lekcji religii z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu do salek miejscowej parafii.

· Jest to wyłom w dotychczasowej praktyce prowadzenia katechezy w polskich szkołach

· Konstytucyjne prawo do nauczania religii oraz do korzystania z takiego nauczania jest ściśle powiązane z wolnością sumienia i religii oraz prawem rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. 

· W państwach członkowskich Unii Europejskiej panuje przekonanie, że religia stanowi istotny element kulturowego dziedzictwa Europy i powinna być nauczana w szkołach. Jedynie w czterech państwach edukacja religijna odbywa się poza szkołami.

· Wyprowadzenie religii ze szkół wymagałoby zmiany lub wypowiedzenia Konkordatu ze Stolicą Apostolską.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę prawną na ten temat.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

W październiku rada powiatu tarnowskiego podjęła uchwałę o przeniesieniu do salki katechetycznej zajęć religii organizowanych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. Jako powód podano brak wystarczającej ilości sal lekcyjnych w placówce. Na bezpłatne udostępnienie pomieszczeń parafialnych zgodził się proboszcz miejscowej parafii św. Wawrzyńca.

Uchwała rady powiatu tarnowskiego stanowi niebezpieczny precedens odbiegający od europejskich standardów. Analizując rozwiązania systemowe w tym zakresie w państwach członkowskich Unii Europejskiej, można zauważyć, że wolność wyznania to zasada, która wpływa na miejsce edukacji religijnej w ich systemach oświatowych. W konsekwencji w większości państw europejskich edukacja religijna odbywa się w szkołach publicznych, finansowana jest z budżetu państwa i może mieć charakter obowiązkowych lub fakultatywnych zajęć. Rezygnacja z uczęszczania na lekcje religii w przeważającej większości państw zależy od zgody rodziców i/lub dzieci po osiągnięciu przez nie określonego wieku. Przyjęte rozwiązania wynikają w głównej mierze z przekonania państw członkowskich, że religia jako nośnik wartości przyczynia się do prawidłowej formacji moralnej dzieci. Instytut Ordo Iuris wskazuje, że istnieje ryzyko, iż rozwiązanie zastosowane w Wojniczu zostanie wykorzystane jako niebezpieczny precedens przywoływany w kontekście całkowitego usunięcia religii ze szkół.

Realizacja tego typu postulatu nie może nastąpić bez zmian na poziomie konstytucyjnym i międzynarodowym. Decyzja w tej sprawie należy nie do władz szkoły, gminy czy władz kurialnych, ale do parlamentu, Prezydenta RP oraz Stolicy Apostolskiej. Wymagałoby to bowiem zmiany lub wypowiedzenia umowy międzynarodowej jaką jest Konkordat z 1993 r., poprzedzonej zgodą wyrażoną w ustawie.

Wspieram
Edukacja

01.03.2024

Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie – konferencja naukowa w Collegium Intermarium

· Dziedzictwo św. Tomasza z Akwinu od wieków znajduje się u podstaw nauczania Kościoła.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

28.02.2024

Należy ograniczyć możliwość uzyskania przywilejów podatkowych przez związki wyznaniowe

· Polskie rozwiązania prawne w zakresie wpisu do rejestru mogą zostać wykorzystane przez pseudo-związki wyznaniowe, dla których celem nie jest działalność religijna a przestępcza.

Czytaj Więcej
Wolność religii w szkole

01.02.2024

Religia, po złożeniu oświadczenia, jednak przedmiotem obowiązkowym

· Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, które wprowadza rezygnację z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii.

· Zdaniem Ministerstwa, zmiana wynika z faktu, że lekcje religii mają charakter nieobowiązkowy. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 września 2024 r.

Czytaj Więcej
Wolność religii w szkole

09.01.2024

Plany Ministerstwa Edukacji, które mogą skutkować dyskryminacją nauczycieli

· Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, od 1 września 2024 r. lekcje religii w szkołach mają się odbywać przed lub po zajęciach z innych przedmiotów.

Czytaj Więcej