fbpx Centrum Prawne Ordo Iuris opiniuje Krajowy Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Centrum Prawne Ordo Iuris opiniuje Krajowy Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania

Data publikacji: 06.06.2013

Centrum Prawne Ordo Iuris zgłosiło swoje  uwagi do projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015. Przedstawicielka Centrum Prawnego Ordo Iuris, Magdalena Korzekwa, wzięła udział w konsultacjach społecznych na temat wymienionego programu, które poprowadziła pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Odbyły się one 24. maja br. w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W konsultacjach wzięło udział kilkadziesiąt osób z organizacji pozarządowych z całego kraju, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas spotkania Przedstawicielka Ordo Iuris odniosła się do pierwszego obszaru polityki antydyskryminacyjnej określonego w programie, zwracając uwagę na to, że propozycje tworzenia nowych stanowisk, z czym mogą wiązać się bliżej niesprecyzowane plany zadań dla zaproponowanych w programie Koordynatorów ds. Równego Traktowania oraz zespołu analityczno-doradczego przy Pełnomocniku Rządu do spraw Równego Traktowania, są pomysłami wysoce kontrowersyjnymi – zwłaszcza w czasie trwania kryzysu i konieczności dokonywania cięć budżetowych. Zamiast powyższych pomysłów warto stworzyć  warunki dla prowadzenia realnej debaty publicznej, w szczególności z organizacjami pozarządowymi.

Jednym z punktów programu była troska o tzw. „zdrowie seksualne” kobiet. Po zgłoszeniu postulatu dotyczącego rozpowszechniania antykoncepcji oraz dostępu do „legalnej” aborcji, przedstawicielka Ordo Iuris zwróciła uwagę na istotne niedoinformowanie społeczeństwa w tym obszarze. Powszechnie przemilczany jest fakt, że antykoncepcja hormonalna ma bardzo często działanie wczesnoporonne, a jej stosowanie wiąże się z – często bardzo poważnymi – konsekwencjami dla życia i zdrowia fizycznego oraz psychicznego kobiet. Brak informacji w tym względzie narusza m.in. prawa konsumenckie obywateli. Mówiła także o bolesnych i trwałych skutkach aborcji, które są przemilczane i kwestionowane przez środowiska promujące aborcję i antykoncepcję, które czynią tę problematykę tematem tabu.

Przedstawicielka Ordo Iuris wyczerpująco uzasadniła, dlaczego Prawnicy Centrum odnoszą się krytycznie do kwestionowania tradycjonalizmu spojrzenia na rodzinę, co miało miejsce w pierwszym projekcie Programu. Zwróciła uwagę na fakt, iż nade wszystko kwestionowany tradycjonalizm jest wymagany przez konkretne unormowania konstytucyjne (art. 18, art. 48 ust. 1, art. 153 ust. 3 oraz art. 70 ust. 3 Konstytucji). Pani Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zapewniła, że wskazana krytyka została usunięta z programu. Zapewniła również, że usunięto z programu punkty mówiące o potrzebie oswajania dzieci z „problematyką inności”, przez którą projektodawcy rozumieją również alkoholizm, molestowanie i przemoc domową (str. 84. pierwszej wersji projektu).

Warto dodać, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, korzystając z obecności Centrum Prawnego Ordo Iuris, wyraziło swoją wdzięczność za nadesłaną analizę prawną, dotyczącą statutu Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie, którą MEN rozesłał odpowiednim kuratorom oświaty oraz przedstawiał podczas spotkań na temat analizowanego problemu.

Centrum Prawne Ordo Iuris wyraziło gotowość uczestniczenia w kolejnych tematycznych konsultacjach na temat programu równościowego i podobnych.

Wspieram

Więcej dzieci w żłobkach? UE ingeruje w obszary leżące poza jej kompetencjami

· 8 grudnia Rada ds. Polityki Społecznej Unii Europejskiej zagłosuje nad projektem wprowadzającym zmiany do tzw. Celów barcelońskich. 

· W projekcie proponuje się zwiększenie wymogu objęcia przez państwa członkowskie do 2030 r. opieką formalną dzieci do 3 roku życia z 33 proc. do 45 proc. 

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

06.12.2022

Sąd podtrzymuje uniewinnienie kierowniczki z IKEA. Trwa drugie postępowanie

· Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał orzeczenie Sądu Rejonowego uniewinniające kierowniczkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sieci IKEA. Kobiecie zarzucano dyskryminację ze względu na wyznanie.

Czytaj Więcej

Nietrafione zarzuty szkoły. Sąd nie ograniczył władzy rodzicielskiej nad chłopcem

· Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa stwierdził brak podstaw do ograniczania władzy rodzicielskiej rodziców 10-letniego chłopca.

Czytaj Więcej

Projekt zmian w regulacjach dotyczących przemocy domowej – niejednorodny pakiet dobrych i wątpliwych nowelizacji

· W Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zmierzający do wzmocnienia ochrony osób będących ofiarami przemocy domowej.

· Projekt przewiduje zmianę szeregu ustaw oraz ma wdrażać postanowienia aktów prawa międzynarodowego.

Czytaj Więcej