Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Komu przeszkadza Jan Paweł II jako patron szkoły?

Data publikacji: 08.11.2018

fotolia

Fundacja Wolność od Religii sprzeciwia się przepisom Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach. Przewidują one organizowanie corocznych obchodów upamiętniających patrona placówki oraz kształcenie uczniów w celu rozwijania postaw i wartości zgodnie z nauką Papieża-Polaka. Eksperci Instytutu Ordo Iuris  przygotowali analizę wykazującą zgodność Statutu z prawem.

 

W opinii Fundacji niezgodne z prawem miałyby być coroczne, organizowane przez szkołę uroczystości ku czci jej patrona, których elementem jest msza święta, mimo że udział w niej jest całkowicie dobrowolny. Organizacja uważa zarazem, że publiczna placówka nie powinna nosić imienia Jana Pawła II, lecz Karola Wojtyły. Zdaniem Fundacji szkoła powinna też ograniczyć się do podkreślenia ,,dorobku humanistycznego”, a nie religijnego Jana Pawła II.

 

Fundacja zażądała od władz placówki zmiany Statutu. Dyrektor Szkoły odpowiedziała, że jego przepisy nie naruszają polskiego prawa. Potwierdziło to też Małopolskie Kuratorium Oświaty, do którego następnie zwróciła się organizacja. Kolejnym krokiem Fundacji było wystąpienie do wójta gminy Zielonka z zapytaniem, czy „zamierza podjąć działania w celu rozwiązania powstałego problemu”. Wójt odpowiedział, że nie widzi ku temu podstaw. O sprawie zostali także powiadomieni prawnicy Ordo Iuris, którzy przygotowali krótką opinię wykazującą zgodność z prawem przepisów Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach.

 

POBIERZ OPINIĘ

 

„Stanowisko wójta jest w pełni trafne. W świetle polskiego prawa problemu nie stanowi celebrowanie mszy św. z okazji Święta Patrona Szkoły oraz nauczanie o postaci i przesłaniu św. Jana Pawła II" - komentuje dr Marcin Olszówka, ekspert Instytutu Ordo Iuris.

 

Fundacja tego typu działania podejmuje nie po raz pierwszy. W przeszłości stwierdziła m.in., iż organizowanie w szkole jasełek miałoby być formą dyskryminacji. Warto również dodać, że była ona finansowana z tzw. funduszy norweskich.

 

W kwestii obecności symboli i treści religijnych w szkole prawo jest jednoznaczne. Preambuła Prawa oświatowego z 2016 r. wprost stanowi, że nauczanie i wychowanie ma respektować chrześcijański system wartości i służyć rozwijaniu u młodzieży poczucia poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Ponadto ustawa ta zobowiązuje szkołę do umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Z kolei Konstytucja RP w preambule zawiera wyrazy wdzięczności za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu, a w art. 5 stwierdza, że Rzeczpospolita strzeże dziedzictwa narodowego.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach potwierdza, że w placówkach oświatowych może wisieć krzyż i można odmawiać modlitwę. Trybunał Konstytucyjny w 1993 r. wyraźnie zaznaczył, iż prawo do umieszczania krzyża i odmawiania modlitwy w szkole wynika z konstytucyjnej wolności sumienia i religii. Zabronienie tego byłoby równoznaczne z wprowadzeniem zakazu uczestnictwa w praktykach religijnych, co jest niedopuszczalne na równi ze zmuszaniem do udziału w tych praktykach.  Z kolei w 2014 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku potwierdził, że poświęcenie sztandaru szkoły nie jest bezprawne.

 

Instytut Ordo Iuris wielokrotnie wskazywał w publikowanych analizach, że obecność treści religijnych w szkole jest zgodna z prawem. Pomimo jednoznacznego stanu prawnego i coraz liczniejszych orzeczeń sądowych, co pewien czas do Instytutu zwracają się rodzice uczniów, których prawa są kwestionowane, a także nauczyciele, a nawet dyrektorzy, których próbuje się wprowadzić w błąd przekonując, że polskie prawo zakazuje ekspresji religijnej w szkole. W odpowiedzi powstała więc kolejna analiza dotycząca podstaw prawnych obecności treści religijnych w szkole.

 

„Organizacje domagające się wyrugowania ze szkoły praktycznie wszelkich odniesień do religii – szczególnie katolickiej, bo na mniejszości wyznaniowe zazwyczaj patrzą nieco bardziej przychylnym okiem – najczęściej powołują się na przepisy o niedyskryminacji oraz wolności sumienia i religii, przy czym interpretują je w sposób, który jednym daje większe uprawnienia niż innym. Przejawia się to np. w tym, że tylko uczeń, który nie chce się modlić, ma rzekome »prawo« żądania od wszystkich innych, by postępowali tak jak on. Inny przykład – tylko przeciwnik obecności krzyża w sali szkolnej ma rzekome »prawo« żądania, by jej wystrój odzwierciedlał jego przekonania. Oczywiście konstytucyjne i ustawowe przepisy o respektowaniu chrześcijańskich wartości i chrześcijańskim dziedzictwie Narodu czy podtrzymywaniu tożsamości religijnej uczniów są skrzętnie przemilczane. Kolejnym stosowanym mechanizmem dezinformacji jest powoływanie się na zasadę świeckości szkoły. Sęk w tym, że w polskim prawie nie ma takiego przepisu. Obowiązuje wprawdzie uchwalony w PRL w 1989 r. przepis o świeckości państwa, lecz trzeba pamiętać, że już w wolnej Polsce, w 1991 r., Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż – uchwalona w PRL – zasada świeckości szkoły jest niespójna z systemem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i dlatego jeszcze w tym samym roku została uchylona” – wyjaśnia dr Olszówka.

 

Analiza podstaw prawnych obecności treści religijnych w szkole (poza edukacją religijną) 

 

Wspieram
Wolność Sumienia

24.06.2019

Stop nienawiści wobec chrześcijan – petycja Ordo Iuris do Prokuratora Generalnego

W ostatnich tygodniach w Polsce ma miejsce coraz więcej przypadków znieważania przedmiotów czci religijnej i obrazy uczuć religijnych. Pomimo istnienia przepisów umożliwiających ściganie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców tych działań, prawo nie jest w wystarczający sposób egzekwowane.

Czytaj Więcej

Europejski Nakaz Aresztowania dla ojca, który ratował swoje córki

Szwecja wystawiła Europejski Nakaz Aresztowania dla Rosjanina, który chcąc chronić swoje córki wyjechał z nimi do Polski. Dzieci umieszczone były w muzułmańskiej pieczy zastępczej. Rodzina znalazła schronienie w Polsce, gdzie ubiega się o azyl.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.06.2019

Fala nienawiści wobec chrześcijan po próbie zamordowania księdza. Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę

Po brutalnym ataku na księdza we Wrocławiu, w Internecie pojawiło się wiele komentarzy pochwalających to przestępstwo i nawołujących do nienawiści ze względu na wyznanie. Nie spotkały się one z żadną reakcją administracji stron, na których zostały zamieszczone, m.in. portali „Gazety Wyborczej” i „Gazety Wrocławskiej” oraz Facebooka i Twittera. Instytut Ordo Iuris zawiadomił w tej sprawie Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.06.2019

Wątpliwości wokół sprawy Szymonka - komentarz Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris

Śmierć dziecka wywołuje w pełni zrozumiałe reakcje emocjonalne. Tym bardziej, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, konieczne jest odwołanie się do ustalonych faktów, w tym zwłaszcza wiedzy medycznej oraz informacji dotyczącej poszanowania bądź też naruszenia praw dziecka jako pacjenta oraz jego rodziców. 

Zakres posiadanych informacji

Czytaj Więcej