Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Przeciwko dyskryminacji chrześcijan – Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris

Data publikacji: 22.01.2019

Adobe Stock

Instytut Ordo Iuris powołał Centrum Wolności Religijnej. Jego zadaniem jest monitorowanie wszelkich aktów i zdarzeń, do których doszło ze względu na wrogość wobec wspólnot religijnych w Polsce. Zjawisko szerzenia nienawiści względem grup wyznaniowych jest coraz bardziej widoczne i dotyczy w dużej mierze chrześcijan.

Od 2015 roku eksperci Ordo Iuris przygotowują raport o przestępstwach z nienawiści względem chrześcijan. W 2017 r. zgłoszono Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 34 takie przypadki. OBWE każdego roku sporządza raport dotyczący skali przestępstw z nienawiści wobec określonych grup, uwzględniając również zgłoszenia dotyczące dyskryminacji i agresji względem chrześcijan w całej Europie. Zjawisko to jest już na tyle powszechne, że coraz częściej określa się je nazwą chrystianofobii.

„Obecnie przygotowujemy raport za 2018 rok, gdzie liczba zgromadzonych incydentów, w których dochodziło do aktów motywowanych nienawiścią do chrześcijan wciąż nie maleje. Wiemy, że skala tego zjawiska jest jednak o wiele większa niż jesteśmy w  stanie to samodzielnie wykryć. Potwierdzają to badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego przeprowadzone w latach 2012-2014, wedle których w Polsce doszło do ponad 1000 przypadków dyskryminacji katolików lub przestępstw na tle religijnym przeciwko chrześcijanom” – wskazuje Karina Walinowicz, dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.

Centrum Wolności Religijnej ma na celu umożliwienie obywatelom szybkiego zgłaszania drogą elektroniczną informacji o zdarzeniach będących przejawem dyskryminacji, braku tolerancji czy też agresji względem chrześcijan, dokonanych w Polsce. Wszystkie przypadki będą ewidencjonowane, katalogowane i regularnie publikowane w raportach, a następnie przedstawiane opinii publicznej. Każde zgłoszenie zostanie również poddane analizie pod kątem konieczności interwencji procesowej, wszędzie tam, gdzie okaże się to niezbędne.

„Niestety dominuje błędne przekonanie, że chrześcijanie jako że są przedstawicielami większości, nie mogą być ofiarami dyskryminacji czy marginalizacji w życiu społecznym i publicznym. Dotychczas nikt w Polsce regularnie nie monitorował takich niepokojących przypadków, ani nie prowadził ich rejestru, teraz się to zmieni” – dodaje Karina Walinowicz.

O powstaniu Centrum Wolności Religijnej poinformowani zostali biskupi Konferencji Episkopatu Polski, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski biskup Sawa oraz przewodniczący Rady Kościoła Baptystów w RP - pastor dr Mateusz Wichary. Cały czas odbywają się również spotkania i rozmowy z hierarchami innych chrześcijańskich wyznań.

STRONA INTERNETOWA CENTRUM WOLNOŚCI RELIGIJNEJ

 

Wspieram

Napisany w duchu marksistowskim manifest podstawą dalszego rozwoju Unii Europejskiej? Komentarz ekspertów Ordo Iuris

Komisja Europejska w „Białej Księdze” o przyszłości Unii Europejskiej wymienia tylko jedno źródło ideowe jej dalszego rozwoju – napisany w duchu ideologii marksistowskiej Manifest z Ventotene. Jego autorzy zakładają federalizację Europy, niezależnie od woli mieszkańców kontynentu. W Parlamencie Europejskim zaprezentowano pierwsze w języku polskim krytyczne opracowanie tego dokumentu autorstwa ekspertów Ordo Iuris oraz innych specjalistów.

Czytaj Więcej

Wyrok ETPC w sprawie surogacji podważa prawodawstwo państw europejskich i prawa dziecka

Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał państwa do uznawania prawnych skutków surogacji, mimo że jest ona nielegalna w większości krajów Europy. Wyrok jest odpowiedzią na pytanie francuskiego sądu o możliwość odmowy rejestracji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako matka została wskazana kobieta niespokrewniona z nim biologicznie. Takie rozstrzygnięcie podważa prawa dziecka i przepisy obowiązujące w wielu państwach.

Czytaj Więcej

Parlament Europejski przeciwko ochronie życia i rodziny – kolejna kontrowersyjna rezolucja

Parlament Europejski ponownie wystąpił przeciwko ochronie życia i rodziny. Europosłowie uchwalili kontrowersyjną rezolucję, w której walkę o ochronę życia nienarodzonych dzieci czy sprzeciw wobec nadawania przywilejów ruchowi LGBT uznali za działania godzące w podstawowe prawa człowieka.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2019

Kolejne skuteczne interwencje Ordo Iuris. Sprawy działaczy pro-life umorzone

Jednego dnia zapadły cztery orzeczenia Sądów Rejonowych w różnych częściach kraju, zgodnie z którymi postępowania wobec działaczy Fundacji Pro – Prawo do Życia zostały umorzone. Wolontariusze w związku z prowadzonymi pikietami antyaborcyjnymi byli obwinieni o rzekome wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym oraz tzw. czyn nieobyczajny. Obrońców życia reprezentowali prawnicy Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Czytaj Więcej