fbpx TK rozstrzygnie w sprawie handlowych niedziel. Opinia Ordo Iuris przekazana sędziom | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

TK rozstrzygnie w sprawie handlowych niedziel. Opinia Ordo Iuris przekazana sędziom

Data publikacji: 19.03.2021

Adobe Stock

Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał w sprawie zgodności ograniczenia handlu niedzielnego z Konstytucją RP. Wniosek w tej sprawie złożyła jeszcze w 2018 r. Konfederacja Lewiatan. Opinię dotyczącą ograniczenia niedzielnego handlu przekazał Trybunałowi również Instytut Ordo Iuris. Prawnicy przypominają, że, zgodnie z ustawą zasadniczą, władze publiczne powinny równoważyć potrzeby pracowników i pracodawców. Konstytucja gwarantuje też prawo do wypoczynku w dni ustawowo wolne. Podobne przepisy obowiązują też w innych krajach Unii Europejskiej.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

 

W opinii „przyjaciela sądu”, Instytut podkreśla, że ustawa jest w pełni zgodna z Konstytucją, a ewentualne mankamenty – związane głównie z obchodzeniem przepisów o ograniczeniu niedzielnego handlu – powinny być poprawione w drodze procesu legislacyjnego. Ordo Iuris odwołuje się również do prawodawstwa niemieckiego i francuskiego. W krajach tych od lat obowiązuje ograniczenie handlu niedzielnego. W Niemczech jest to zagwarantowane konstytucyjnie, a Trybunał w Karlsruhe orzekł, że służy ono nie tylko umożliwieniu spełniania praktyk religijnych przez chrześcijan, ale również regeneracji fizycznej i psychicznej, wzmacnianiu więzi rodzinnych czy realizacji prawa obywateli do zrzeszania się.

 

Instytut przypomniał również, że w polskiej Konstytucji przyjęty został model społecznej gospodarki rynkowej. Oznacza to, że władze publiczne powinny równoważyć potrzeby pracowników i pracodawców. Konstytucja gwarantuje również prawo do wypoczynku w dni określone ustawowo. Z kolei, z art. 9 Konkordatu wynika, że dniem takim powinna być niedziela.

 

W 2018 r. zrzeszająca przedsiębiorców Konfederacja Lewiatan złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Konfederacja zarzuciła ustawie ograniczenie wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, bezpodstawne zróżnicowanie sytuacji prawnej przedsiębiorców, naruszenie zasad prawidłowej legislacji, a także zbyt krótkie „vacatio legis”. We wniosku brak jednak zarzutów dotyczących naruszenia swobody działalności gospodarczej.

 

„Zarzuty Konfederacji Lewiatan nie zasługują na uwzględnienie. W szczególności dotyczy to tezy o tym, że ograniczenie handlu niedzielnego narusza wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. We wniosku podnosi się argument, że wolność ta jest ograniczona, ponieważ niektórzy pracownicy chcieliby pracować w niedzielę. Podobnie jednak znaleźć się mogą pracownicy, którzy chcą pracować dłużej niż osiem godzin dziennie. Nie jest to jednak podstawa do tego, by orzekać niekonstytucyjność przepisów kodeksu pracy dotyczących norm czasu pracy. Niedziela powinna być dniem wypoczynku spędzonym z rodziną, a nie za ladą w sklepie. Dla chrześcijan jest to natomiast dzień podejmowania praktyk religijnych, co również podlega ochronie konstytucyjnej” – komentuje dr Bartosz Zalewski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

 

Orzeczenie w tej sprawie ma zapaść 24 marca.

 

Wspieram
Wolność Sumienia

03.08.2022

Do czego Polska zobowiązała się w ramach KPO? Przegląd autorstwa Ordo Iuris

· W Polsce wciąż toczy się dyskusja na temat zaakceptowanego w czerwcu przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Czytaj Więcej

Przesłuchania publiczne w sprawie traktatu antypandemicznego: wiele krytycznych głosów

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny przeprowadził cztery sesje w ramach pierwszej rundy wysłuchań publicznych z udziałem zainteresowanych stron i różnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (organizacji międzynarodowych, instytucji akademickich, organizacji sektora prywatnego, instytucji medycznych) w celu omówienia treści tzw.

Czytaj Więcej

Kolejna próba wykorzystania przez Unię Europejską porozumienia gospodarczego do narzucenia agendy aborcyjnej i LGBTIQ krajom Południa

• Umowa post-Cotonou między Unią Europejską a 79 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) została wynegocjowana w celu zastąpienia poprzedniego dwudziestoletniego porozumienia gospodarczego między tymi dwoma blokami państw.

Czytaj Więcej

Dalsze kroki WHO w kierunku zdefiniowania "traktatu antypandemicznego": projekt roboczy już opublikowany

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) zakończył właśnie w Genewie drugą sesję mającą na celu omówienie projektu tzw. ,,traktatu antypandemicznego". 

Czytaj Więcej