fbpx Doprowadzenie osoby do udziału w nieakceptowanych praktykach religijnych rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Doprowadzenie osoby do udziału w nieakceptowanych praktykach religijnych rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą

Data publikacji: 08.06.2022

Adobe Stock

· Zgodnie z Konstytucją, nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

· Szczególnym przypadkiem naruszenia powyższej normy prawnej może być wprowadzenie w błąd co do charakteru wydarzenia otwartego dla publiczności.

· Doprowadzanie do udziału w praktykach religijnych bez zgody osoby zainteresowanej, np. poprzez zmianę charakteru wydarzenia, w którym bierze ona udział, stanowi naruszenie dóbr osobistych, a tym samym pozwala na domaganie się zadośćuczynienia.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

Konstytucja RP nie pozwala na zmuszanie do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych (art. 53 ust. 6). Szczególnym przypadkiem naruszenia powyższej normy prawnej może być wprowadzenie w błąd co do charakteru wydarzenia otwartego dla publiczności. Tego rodzaju sytuacje mogą mieć miejsce na przykład wówczas, gdy wydarzenie zapowiedziane i postrzegane przez odbiorców jako pozbawione elementów sprawowania kultu, ma w rzeczywistości ukryty charakter religijny. Szczególną kwestią pozostaje odpowiedzialność kontaktowa za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w sytuacji zmiany programu lub charakteru wydarzenia, w którym udział możliwy jest po uprzednim zawarciu właściwej umowy. Osoba, która nieświadomie i bez swej woli uczestniczyła w takim wydarzeniu może dochodzić ochrony swych praw na drodze cywilnoprawnej.

 

Doprowadzanie do udziału w praktykach religijnych bez zgody osoby zainteresowanej, np. poprzez zmianę charakteru wydarzenia, w którym bierze ona udział, stanowi naruszenie dóbr osobistych. Pozwala to tym samym na domaganie się zadośćuczynienia z tego tytułu lub naprawienia szkody (zapłaty odszkodowania). Poddanie jednostki, bez jej zgody, praktykom religijnym właściwym obcemu jej wyznaniu, skutkować będzie najczęściej powstaniem szkody. Natomiast poddanie wiernego, bez jego zgody, praktykom przynależnym do jego wspólnoty religijnej, rodzi odpowiedzialność cywilnoprawną jedynie w szczególnych okolicznościach stanu faktycznego.

 

„Każdy ma konstytucyjne prawo do udziału w praktykach religijnych, jak też do powstrzymania się od uczestniczenia w nich - zarówno osoby wierzące, jak i niewierzące. Poddanie człowieka nieakceptowanym przez niego praktykom religijnym nie jest przewinieniem błahym, czyli takim, które nie zasługiwałoby na ochronę. Po wykazaniu zawinienia sprawcy skutkuje ono odpowiedzialnością sprawcy” – podkreślił Łukasz Bernaciński z Zarządu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

01.07.2022

Tomasz Woźniak: Kolejne ograniczenie tajemnicy informacji finansowych

Informacje finansowe, takie jak liczba i stan rachunków bankowych, kwoty obciążeń czy zawarte umowy kredytu mają charakter równie wrażliwy, jak informacje o zdrowiu. Jednym z elementów wolności obywateli jest natomiast prawo do ich zachowania w tajemnicy. Wchodząca w życie od 1 lipca 2022 r. zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zapewnia jednak organom podatkowym szerszy niż dotychczas dostęp do informacji finansowych. Budzi to poważne obawy i zachęca, aby pochylić się nad obowiązującymi w tym względzie regulacjami.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.06.2022

Minister zdrowia: „WHO musi pozostać liderem w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego”

· Obecnie toczą się prace nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym.

· Światowa Organizacja Zdrowia, wraz z rządami państw i międzynarodowymi organizacjami, w tym Bill & Melinda Gates Foundation, Clinton Health Access Initiative czy International Planned Parenthood Federation, pracuje nad rozwiązaniami, które mogą znacznie poszerzyć jej kompetencje.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

28.06.2022

Wątpliwości co do proporcjonalności zmian w Kodeksie karnym wykonawczym – analiza Ordo Iuris

· Do Sejmu trafił przygotowany przez ministra sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.06.2022

Veronica Turetta: Globalne zarządzanie zdrowiem coraz bliżej. Trwają negocjacje

Trwają prace nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym Światowej Organizacji Zdrowia. Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) omawia obecnie z zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi zasadnicze elementy traktatu.

Czytaj Więcej