Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Genderowe postulaty zatwierdzone w Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania w Bydgoszczy

Data publikacji: 23.11.2023

Adobe Stock

· Pod koniec października Rada Miasta Bydgoszczy uchwaliła Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2023-2028.

· Inicjatywa, która stawia sobie za cel przeciwdziałanie dyskryminacji, w znacznej mierze oparta jest o ideologiczne założenia teorii gender.

· W uchwalonym dokumencie stwierdzono, że przyczynami dyskryminacji ze względu na płeć jest m.in. brak edukacji seksualnej w szkołach, a także tradycyjne przekonania dotyczące płci, które miałyby być utrwalane „przez stereotypy i uprzedzenia obecne w postawach nauczycieli i nauczycielek, w podręcznikach i w programie szkolnym”.

· Zdaniem autorów programu, obecność krzyży w przestrzeni publicznej czy zapraszanie duchownych na uroczystości w charakterze gości honorowych, miałyby być przyczyną dyskryminacji niekatolików.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę programu.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

Władze Bydgoszczy przewidują szkolenia równościowe i antydyskryminacyjne dla nauczycieli, a także dla wszystkich urzędników oraz pozostałych osób pracujących w strukturach miejskich. Szkolenia mają obejmować m.in. promocję języka „inkluzywnego”i pełnego feminatywów. Choć program ma przeciwdziałać m.in. dyskryminacji ze względu na płeć, autorzy programu nie dostrzegają, że z pomocy oferowanej przez samorząd młodym matkom, wykluczone są te kobiety, które, kosztem pracy zawodowej, zdecydowały się osobiście wychowywać swoje dzieci, zamiast posyłać je do żłobków lub korzystać z usług niani.

Jedną z przesłanek dyskryminacyjnych wskazanych w programie jest dyskryminacja i wykluczenie ze względu na religię, wyznanie i światopogląd. Dyskryminacji i wykluczenia doświadczają jednak, zdaniem autorów programu, nie katolicy – bo ci są grupą dominująca i najbardziej uprzywilejowaną – ale osoby bezwyznaniowe oraz wyznawcy innych religii. Źródłem tej dyskryminacji i wykluczenia miałaby m.in. obecność krzyży w przestrzeni publicznej czy dobór gości honorowych na różnego rodzaju wydarzenia w postaci osób duchownych.

W celu przeciwdziałania dyskryminacji, władze samorządowe Bydgoszczy planują wdrożenie klauzul antydyskryminacyjnych do regulaminów konkursów dla NGO i umów na wynajem miejskich lokali. Najprawdopodobniej będzie to skutkowało ograniczeniem organizacjom pozarządowym, niepodzielającym ideologicznych postulatów i założeń teorii gender, dostępu do organizowanych przez władze samorządowe konkursów grantowych, finansowanych ze środków publicznych, jak również możliwości wynajęcia lokali będących własnością miasta.

- Bydgoski program równościowy, choć ma przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu, paradoksalnie może prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania, wolności słowa, sumienia i wyznania mieszkańców Bydgoszczy oraz pracowników instytucji miejskich, a w dalszej perspektywie także do oswajania dzieci z założeniami ideologii gender, wbrew woli ich rodziców, m.in. przez przeszkolonych odpowiednio nauczycieli oraz wspierane przez samorząd organizacje pozarządowe, zrzeszające aktywistów LGBT – wskazuje r.pr. Marek Puzio, starszy analityk Instytutu Ordo Iuris.

Dlatego Instytut Ordo Iuris przygotował analizę, w której wskazuje na istotne naruszenia prawa przez bydgoską uchwałę oraz na nierzetelność badań stanowiących podstawę programu równościowego. Analiza, wraz z rekomendacją stwierdzenia nieważności uchwały, została przesłana Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

28.02.2024

Należy ograniczyć możliwość uzyskania przywilejów podatkowych przez związki wyznaniowe

· Polskie rozwiązania prawne w zakresie wpisu do rejestru mogą zostać wykorzystane przez pseudo-związki wyznaniowe, dla których celem nie jest działalność religijna a przestępcza.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

28.02.2024

Wyrok za krytykę antykatolickiego aktywisty LGBT. Nowy cykl Ordo Iuris o „mowie nienawiści”

Coraz bardziej realne staje się zagrożenie ideologiczną cenzurą pod pozorem walki z tzw. mową nienawiści. W Polsce ogłoszone zostały plany wpisania tego pojęcia do Kodeksu karnego. W innych krajach rzekome zwalczanie „mowy nienawiści” od dawna zamyka usta ludziom przywiązanych do wartości konserwatywnych i chrześcijańskich. Taka sytuacja spotkała chociażby meksykańskiego polityka Rodrigo Ivána Cortésa.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.02.2024

Dyrektywa anty-SLAPP może się przyczynić do tłumienia debaty publicznej

W Parlamencie Europejskim przyjęto dzisiaj dyrektywę „w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi” (tzw. pozwy SLAPP). Dokument ma na celu ochronę osób i podmiotów zaangażowanych w debatę publiczną przed ewidentnie nieuzasadnionymi postępowaniami sądowymi, których celem jest cenzurowanie, zastraszanie i uciszanie krytyków poprzez o bciążenie ich kosztami obrony prawnej, dopóki nie zrezygnują z krytyki lub sprzeciwu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

23.02.2024

Sejm odrzuca projekty chroniące życie i rodzinę

· Sejm przyjął większością głosów rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Czytaj Więcej