Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kontrola korespondencji w imię walki z „mową nienawiści” – raport komitetu Rady Europy

Data publikacji: 12.02.2024

Adobe Stock

· Komitet Sterujący ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Różnorodności i Włączenia Społecznego Rady Europy przygotował raport poświęcony zjawisku tzw. mowy nienawiści.

· W dokumencie postuluje się m.in. skuteczne karanie przypadków „mowy nienawiści”, współpracę z platformami oferującymi usługi w mediach społecznościowych czy prowadzenie szeroko rozumianych „szkoleń antydyskryminacyjnych”.

· Z drugiej jednak strony pojawiają się zalecenia, które mogą stanowić zagrożenie dla praw człowieka i innych wolności obywatelskich, w tym np. postulat objęcia konsekwencjami prawnymi dotyczącymi „mowy nienawiści” wiadomości wysyłanych za pomocą prywatnej poczty elektronicznej.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

 

Raport Komitetu CDADI został opublikowany w listopadzie 2023 r. Dokument powstał w związku z przyjęciem 20 maja 2022 roku przez Komitet Ministrów Rady Europy zalecenia w sprawie zwalczania tzw. „mowy nienawiści”, które stanowi zbiór wytycznych dla krajów członkowskich i działających w nich urzędów publicznych, organów ścigania i mediów, a także określa środki mające na celu zapobieganie i zwalczanie tego zjawiska.

W raporcie zaznaczono, że „mowa nienawiści” jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym, przejawiającym się we wszelkiego rodzaju wypowiedziach, które promują, podżegają, szerzą lub usprawiedliwiają przemoc, nienawiść lub dyskryminację wobec osoby lub grupy osób, które oczerniają ze względu ich status bądź pewne cechy, takie jak m.in. rasa, kolor skóry, wiek, tożsamość płciowa czy orientacja seksualna. Autorzy publikacji wzkazują również, iż pojęcie „mowy nienawiści” jest różnie definiowane w prawodawstwie poszczególnych państw, jak i na poziomie prawa europejskiego oraz międzynarodowego.

W dokumencie podkreślono wpływ ostatnich kryzysów na rozpowszechnienie zjawiska „mowy nienawiści”. Wśród nich wymienia się pandemię COVID-19, rosyjską agresję na Ukrainę, problemy związane z migracją czy ataki terrorystyczne. W tym kontekście wspomniano o dezinformacji, która może mieć wpływ na dyskurs polityczny i przyczynić się do szerzenia „mowy nienawiści”.

Dlatego też, w opinii Komitetu, niezbędne są działania prawne, mające na celu zapobieganie i zwalczanie „mowy nienawiści”. Według twórców raportu, takie działania są konieczne z punktu widzenia potrzeby ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, demokracji i praworządności. Jednocześnie podkreślają oni, iż wdrożenie polityki i ustawodawstwa mającego na celu zapobieganie i zwalczanie „mowy nienawiści” powinno odbywać się w zgodzie z przepisami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W raporcie wspomina się również o nadużywaniu idei wolności słowa, w kontekście dezinformacji i „mowy nienawiści”, podkreślając związki pomiędzy tymi dwoma zjawiskami, zwłaszcza w Internecie.

W zawartych rekomendacjach twórcy raportu zalecają m.in. przyznanie zapobieganiu „mowie nienawiści” najwyższego priorytetu i wzmocnienie środków egzekwowania prawa, w celu skutecznego karania przypadków „mowy nienawiści” oraz zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej. Rekomenduje się również przeprowadzanie szkoleń dla jednostek takich jak policja czy prokuratura. W raporcie zaleca się także podjęcie działań uświadamiających społeczeństwo, że wyrażanie opinii w Internecie, przesyłanie wiadomości zawierających „mowę nienawiści”, również za pośrednictwem e – maila, wiązać się będzie z surowymi konsekwencjami prawnymi. Autorzy publikacjirekomendują także współpracę z mediami społecznościowymi, takimi jak TikTok czy Facebook (w zakresie ich zobowiązania do działań na rzecz zwalczania „mowy nienawiści”).

W raporcie podkreślono, że wszelkie regulacje wprowadzone w celu ograniczenia „mowy nienawiści” powinny uwzględniać konieczność poszanowania ugruntowanych praw człowieka, takich jak prawo do prywatności. Z drugiej jednak strony autorzy tego dokumentu postulują objęcie konsekwencjami prawnymi informacji przekazywanych za pośrednictwem poczty e-mail, a więc treści o charakterze prywatnym. Przyjęcie takiego rozwiązania byłoby sprzeczne z art. 8 Europejskiej Kary Praw Człowieka, zgodnie z którym ingerencja władzy publicznej w korzystanie z prawa do prywatności może stanowić wyjątek od ogólnej zasady poszanowania życia prywatnego, w którego treść wpisuje się również tajemnica korespondencji.

- Należy zaznaczyć, iż w raporcie jedną z przesłanek służących zdefiniowaniu pojęcia „mowa nienawiści” jest „tożsamość genderowa”. Termin ten nie występuje w systemie prawnym wielu krajów, a interpretowany w oderwaniu od biologicznego pojęcia płci, pozostaje subiektywnym odczuciem określonej osoby. W efekcie penalizacja czynu opartego o tak dowolnie interpretowaną przesłankę może skutkować naruszeniem zasady pewności prawa i podstawowych wolności obywatelskich, gwarantowanych m.in. w Konstytucji RP. Każdorazowo sankcjonując przestępstwo „mowy nienawiści” należy mieć na uwadze poszanowanie praw człowieka i konieczność zastosowania obiektywnych kryteriów, ponieważ zwłaszcza prawo karne powinno „służyć jako wsparcie polityki społecznej kreującej wrażliwość i wzory politycznej poprawności, ale nie może takiej polityki zastąpić” – podkreśla Patryk Ignaszczak z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy: pornografia winna przemocy wobec dzieci

· Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) jednogłośnie przyjęło kilka dokumentów dotyczących „ochrony dzieci przed przemocą w Internecie”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.06.2024

Traktat WHO przepadł… na razie

Na początku czerwca w Genewie zakończyły się obrady 77. Światowego Zgromadzenia Zdrowia, w trakcie którego miało dojść do podpisania traktatu antypandemicznego WHO.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

06.06.2024

Ideologiczne rekomendacje dotyczące walki z nienawiścią

· Europejski Panel Obywatelski do spraw przeciwdziałania nienawiści ogłosił swoje rekomendacje przygotowane w celu zwalczania tego zjawiska.

Czytaj Więcej