Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Krakowska uchwała zakazująca wjazdu pojazdów na teren miasta sprzeczna z prawem – opinia prawna Ordo Iuris

Data publikacji: 23.12.2022

Adobe Stock

· Rada Miasta Krakowa. ustanowiła na terenie miasta Strefę Czystego Transportu, do której zakazuje się wjazdu określonym pojazdom.

· Instytut Ordo Iuris wskazuje w opinii, że uchwała narusza szereg konstytucyjnych zasad, uderzając w osoby uboższe, a także może prowadzić do dyskryminacji ze względu na wiek.

· Prawnicy podkreślają, że akt, jako sprzeczny z prawem, powinien zostać wyeliminowany z obrotu prawnego.

· Opinia prawna Ordo Iuris trafiła do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do Wojewody Małopolskiego.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ – LINK

 

23 listopada Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Strefa ta obejmuje drogi, których zarządcą jest Prezydent Miasta Krakowa. Uchwała określa zasady wjazdu i poruszania się po tej strefie, granice jej obszaru oraz sposób organizacji ruchu wewnątrz. Ponadto reguluje w sposób szczegółowy procedurę wydawania „nalepki” uprawniającej do wjazdu do strefy, wysokość opłat za jej wydanie, a także przedstawia sposób prowadzenia kontroli uprawnień do wjazdu do strefy. Strefa Czystego Transportu w Krakowie została ustanowiona na czas nieoznaczony, zaś jako datę początkową obowiązywania wyznaczono 1 lipca 2024 roku.

 

Instytut Ordo Iuris przygotował opinię prawną, w której wykazano, iż uchwała narusza konstytucyjne zasadę równości obywateli wobec prawa, prawo własności czy też przesłanki ograniczania wolności i praw człowieka. Skutki wprowadzonych regulacji będą m.in. nieproporcjonalne i w największym stopniu dotkną w ludzi o niższym statusie majątkowym, których nie będzie stać na zakup nowego pojazdu spełniającego wymagania zawarte w uchwale. Uchwała dopuszcza zróżnicowanie sytuacji prawnej obywateli ze względu na wiek. Ustanowienie kryterium wieku stanowi nieuzasadnione okolicznościami uprzywilejowanie, nie mające charakteru uprzywilejowania wyrównawczego. Odmienne traktowanie jest w tym wypadku wprowadzona wyłącznie na podstawie cech osobistych (wieku), a więc wykazuje znamiona dyskryminacji.

 

Eksperci Instytutu zwrócili także uwagę na szereg uchybień zawartych w przepisach uchwały, w których Rada Miasta przekroczyła przyznane jej kompetencje, a zatem naruszyła konstytucyjną zasadę legalizmu. Powyższe naruszenia sprawiają, że uchwała powinna zostać usunięta z porządku prawnego jako wykraczająca poza jego granice.

 

„Ograniczenia wolności i praw wprowadzone w uchwale mają przyczynić się do ochrony środowiska, jednak nie spełniają konstytucyjnych wymogów. Ponadto uchwała wykracza swym zasięgiem oddziaływania na jednostki niezamieszkałe na terenie miasta Krakowa bezprawnie godząc w prawa innych osób. W związku z tym powinna ona zostać usunięta z obrotu prawnego” – wskazał Łukasz Bernaciński, członek zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

Opinia została przekazana do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do Wojewody Małopolskiego, który ma kompetencję do stwierdzenia nieważności niezgodnej z prawem uchwały jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Nielegalni imigranci docierają do Polski. Ordo Iuris domaga się dokładnych informacji od władz wojewódzkich i Ambasady Niemiec

· W ostatnim czasie media obiegły informacje o imigrantach docierających do Polski z terytoriów Niemiec i Białorusi.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Fiasko prac nad traktatem pandemicznym? Globalne zarządzanie zdrowiem oddala się

· W trakcie 77 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia nie udało się uzgodnić i przyjąć tekstu umowy międzynarodowej określanej jako „traktat pandemiczny”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Spór o wolne niedziele, czyli o tym, komu służy państwo polskie

· Na ostatnim posiedzeniu Sejmu miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy Polski 2050, który dotyczy ograniczenia prawa pracowników handlu do niedzielnego wypoczynku.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej