Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Krakowska uchwała zakazująca wjazdu pojazdów na teren miasta sprzeczna z prawem – opinia prawna Ordo Iuris

Data publikacji: 23.12.2022

Adobe Stock

· Rada Miasta Krakowa. ustanowiła na terenie miasta Strefę Czystego Transportu, do której zakazuje się wjazdu określonym pojazdom.

· Instytut Ordo Iuris wskazuje w opinii, że uchwała narusza szereg konstytucyjnych zasad, uderzając w osoby uboższe, a także może prowadzić do dyskryminacji ze względu na wiek.

· Prawnicy podkreślają, że akt, jako sprzeczny z prawem, powinien zostać wyeliminowany z obrotu prawnego.

· Opinia prawna Ordo Iuris trafiła do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do Wojewody Małopolskiego.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ – LINK

 

23 listopada Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Strefa ta obejmuje drogi, których zarządcą jest Prezydent Miasta Krakowa. Uchwała określa zasady wjazdu i poruszania się po tej strefie, granice jej obszaru oraz sposób organizacji ruchu wewnątrz. Ponadto reguluje w sposób szczegółowy procedurę wydawania „nalepki” uprawniającej do wjazdu do strefy, wysokość opłat za jej wydanie, a także przedstawia sposób prowadzenia kontroli uprawnień do wjazdu do strefy. Strefa Czystego Transportu w Krakowie została ustanowiona na czas nieoznaczony, zaś jako datę początkową obowiązywania wyznaczono 1 lipca 2024 roku.

 

Instytut Ordo Iuris przygotował opinię prawną, w której wykazano, iż uchwała narusza konstytucyjne zasadę równości obywateli wobec prawa, prawo własności czy też przesłanki ograniczania wolności i praw człowieka. Skutki wprowadzonych regulacji będą m.in. nieproporcjonalne i w największym stopniu dotkną w ludzi o niższym statusie majątkowym, których nie będzie stać na zakup nowego pojazdu spełniającego wymagania zawarte w uchwale. Uchwała dopuszcza zróżnicowanie sytuacji prawnej obywateli ze względu na wiek. Ustanowienie kryterium wieku stanowi nieuzasadnione okolicznościami uprzywilejowanie, nie mające charakteru uprzywilejowania wyrównawczego. Odmienne traktowanie jest w tym wypadku wprowadzona wyłącznie na podstawie cech osobistych (wieku), a więc wykazuje znamiona dyskryminacji.

 

Eksperci Instytutu zwrócili także uwagę na szereg uchybień zawartych w przepisach uchwały, w których Rada Miasta przekroczyła przyznane jej kompetencje, a zatem naruszyła konstytucyjną zasadę legalizmu. Powyższe naruszenia sprawiają, że uchwała powinna zostać usunięta z porządku prawnego jako wykraczająca poza jego granice.

 

„Ograniczenia wolności i praw wprowadzone w uchwale mają przyczynić się do ochrony środowiska, jednak nie spełniają konstytucyjnych wymogów. Ponadto uchwała wykracza swym zasięgiem oddziaływania na jednostki niezamieszkałe na terenie miasta Krakowa bezprawnie godząc w prawa innych osób. W związku z tym powinna ona zostać usunięta z obrotu prawnego” – wskazał Łukasz Bernaciński, członek zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

Opinia została przekazana do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do Wojewody Małopolskiego, który ma kompetencję do stwierdzenia nieważności niezgodnej z prawem uchwały jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.09.2023

Sowieckie pomniki na śmietnik historii!

W niedzielę obchodziliśmy 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, która stała się początkiem ciągu niezliczonych zbrodni. Przelano morze polskiej krwi. Tymczasem w Polsce wciąż stoją propagandowe pomniki, wyrażające wdzięczność wobec Armii Czerwonej za… „wyzwolenie” Polski.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.09.2023

Agenda 2030 na półmetku. Ideologiczne zagrożenia coraz większe

· W siedzibie ONZ w Nowym Jorku trwa szczyt SDG 2023. W ramach tego wydarzenia państwa ocenią postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030, otrzymają wytyczne polityczne odnośnie przyspieszenia działań i mobilizacji środków.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

18.09.2023

Suwerenność państw ograniczona na rzecz WHO? Trwają prace nad Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi

· W WHO trwają prace nad zmianą Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, będących najważniejszym instrumentem Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych w skali globalnej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.09.2023

Co z pieniędzmi zagrabionymi Kościołowi? Cykl "Gdy piłują chrześcijan..."

Debata dotycząca likwidacji Funduszu Kościelnego toczy się w Polsce z różnym natężeniem od wczesnych lat 90-tych ubiegłego wieku. Sam postulat likwidacji Funduszu Kościelnego nie budzi w doktrynie większych kontrowersji. Problemem jest brak chęci ze strony państwa polskiego do uregulowania historycznych zobowiązań związanych z materialnym pokrzywdzeniem niektórych wspólnot religijnych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. WIęcej na ten temat w artykule Łukasza Bernacińskiego z Zarządu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej