Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nowy Wojewoda Kujawsko-Pomorski odmówił stwierdzenia nieważności bydgoskiego programu równościowego

Data publikacji: 18.01.2024

Unsplash

• Rada Miasta Bydgoszczy uchwaliła pod koniec października 2023 r. Program Działań na Rzecz Równego Traktowania dla Miasta Bydgoszczy na lata 2023-2028.

 

• Zapisy programowe zostały znacznej mierze oparte na założeniach teorii gender i stwarzają podstawę do ograniczenia wolności słowa, swobody sumienia oraz sprzyjają dyskryminacji ze względu na wyznanie i światopogląd.

 

• Instytut Ordo Iuris przesłał Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu analizę przyjętego programu, w której wskazał na zaistniałe naruszenia obowiązujących przepisów prawa, uzasadniające stwierdzenie nieważności przez wojewodę uchwały rady miejskiej przyjmującej program.

 

• W odpowiedzi wojewoda poinformował, że nie znajduje podstaw do stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały.

 

• Stanowisko wojewody nie pozbawia jednak mieszkańców, pracowników, przedsiębiorców i organizacji działających na terenie Bydgoszczy środków prawnych mających na celu ochronę ich praw i wolności, do naruszenia których dojdzie w wyniku realizacji dyskryminujących postanowień bydgoskiej uchwały.

 

W listopadzie ubiegłego roku Instytut Ordo Iuris wysłał do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego analizę Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania dla Miasta Bydgoszczy na lata 2023-2028, przyjętego uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXII/1508/23 z dnia 25 października 2023 r. Instytut rekomendował stwierdzenie nieważności programu z powodu istotnego naruszenia przepisów prawa poprzez przekroczenie kompetencji organu stanowiącego gminy miejskiej przy podejmowaniu tzw. uchwały kierunkowej oraz w naruszenie wolności i praw obywatelskich gwarantowanych konstytucyjnie

 

W grudniu 2023 r. mianowany został nowy wojewoda, który w odpowiedzi na otrzymaną korespondencję stwierdził, że jako organ nadzoru, nie znajduje podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały. Wojewoda uznał m.in., że uchwała ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego i nie wkracza w sferę uprawnień i obowiązków mieszkańców miasta. Ponadto, zdaniem wojewody, wskazane przez Instytut przykłady naruszeń i nieprawidłowości, mają charakter światopoglądowy i nie mogą być zakwalifikowane jako istotne naruszenia prawa. Choć wojewoda przyznał, że niektóre uregulowania programu mogą w sposób zbyt szczegółowy określać zadania Prezydenta Miasta Bydgoszczy, co mogłoby być uznane za przekroczenie kompetencji prawotwórczych organu uchwałodawczego gminy, to istota tych naruszeń nie powoduje nieważności całego aktu prawnego.

 

Tymczasem z analizy przyjętego dla Bydgoszczy programu równościowego wynika, że to jego postanowienia mają w znacznej mierze charakter światopoglądowy, a co więcej prowadzący do dyskryminacji tych osób i organizacji, które tego światopoglądu nie podzielają. Dotyczy to m.in. postulowanego wdrożenia klauzul antydyskryminacyjnych do regulaminów konkursów dla NGO i do umów na wynajem miejskich lokali.

 

"Trudno zgodzić się ze stanowiskiem wojewody. Już same postanowienia bydgoskiego programu równościowego, przewidujące specjalne klauzule antydyskryminacyjne NGO-sów, warunkujące ubieganie się o realizację zadań finansowanych ze środków publicznych czy wynajem lokali miejskich, paradoksalnie mają charakter dyskryminujący. Wykluczone podmioty będą jednak mogły kwestionować legalność konkursów ogłaszanych np. w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta, które zawierałoby analogiczne rozwiązania" – wskazuje r.pr. Marek Puzio, starszy analityk Instytutu Ordo Iuris.

 

W przesłanej wojewodzie analizie Instytut wskazuje również na przewidziane w bydgoskim programie szkolenia dla nauczycieli, mające m.in. zwalczać „tradycyjne przekonania dotyczące płci”, czy stworzenie dla wszystkich urzędników „słownika równościowego”, zawierającego wskazówki co do stosowania tzw. języka inkluzywnego, w tym „promowania stosowania feminatywów i form inkluzywnych w nomenklaturze stosowanej we wszystkich strukturach miejskich”.

 

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris oferują pomoc przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, pracownikom oraz wszystkim osobom, których prawa i wolności będą ograniczane z przyczyn światopoglądowych i religijnych, przy wdrażaniu w życie założeń uchwalonego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania dla Miasta Bydgoszczy.

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Jak się szyje „ruskie onuce”. Polityczne narracje mające zniszczyć prawicę

Choć Rosja ma prawdziwą i niebezpieczną agenturę wpływu na Zachodzie, to wciąż o działania promoskiewskie oskarża się tradycyjną konserwatywną prawicę. Wśród metod najczęściej używanych są:

● stworzenie wrażenia, że prawica ma jakieś niejawne biznesowe czy społeczne kontakty z reprezentantami Kremla;

● sugerowanie, że Moskwa za pomocą skomplikowanej sieci zależnych od siebie organizacji finansuje światowy konserwatyzm;

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Zaczyna się epoka genderowej cenzury w Polsce

Stało się. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało oficjalny projekt ustawy cenzorskiej. 3 lata więzienia mają grozić za prawdę niewygodną dla ideologów gender i aktywistów LGBT. Od kilku miesięcy szykowaliśmy się na ten dzień.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.04.2024

Pakt o azylu i migracji przyjęty przez Parlament Europejski

· Parlament Europejski przyjął Pakt o azylu i migracji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

09.04.2024

Prokurator Zapaśnik prawidłowo przywrócona ze stanu spoczynku. Opinia Odro Iuris dla Sądu w Szczecinie

· Instytut Ordo Iuris przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie opinię „przyjaciela sądu” w sprawie prokurator Bogusławy Zapaśnik.

Czytaj Więcej