fbpx Odpowiedź na artykuł red. Łukasza Zboralskiego dotyczący analizy Ordo Iuris na temat projektu nowelizacji prawa drogowego. | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Odpowiedź na artykuł red. Łukasza Zboralskiego dotyczący analizy Ordo Iuris na temat projektu nowelizacji prawa drogowego.

Data publikacji: 27.09.2021

Adobe Stock

• 21 września 2021 r. Instytut Ordo Iuris opublikował opinię prawną dotyczącą rządowego projektu nowelizacji prawa drogowego[1].

• Analiza ta została skomentowana przez red. Łukasza Zboralskiego w artykule pt. “Ordo Iuris w obronie kierowców. Twierdzi, że po nowelizacji mandaty byłyby dużo wyższe niż w UE”, opublikowanym na portalu brd24[2].

• Redaktor poddał krytyce argumentację przywoływaną przez Instytut, zarzucając jej “potknięcia, wpadki i niezrozumienie danych”.

• Niniejszy tekst stanowi odpowiedź na wymienione w artykule wątpliwości.

 

Pierwszą obiekcję redaktora Zboralskiego budzi porównanie w analizie rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy z systemem karania za wykroczenia drogowe obowiązującym w Szwecji. Redaktor nie kwestionuje, że w relacji do średniej pensji wysokość szwedzkich mandatów w Szwecji jest porównywalna do obecnych kwot mandatów w Polsce, przy równoczesnej znacznej różnicy w poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego w obu krajach. Jednak autor artykułu wskazuje, że wpływ na sytuację w Szwecji mają także inne czynniki, takie jak sankcje w postaci prac społecznych i kary pozbawienia wolności, niższe limity prędkości czy uwarunkowania techniczne dróg.

Należy zauważyć, że kwestie podniesione przez redaktora Zboralskiego są oczywiście prawdziwe, nie podważają jednak argumentacji przedstawionej w analizie Instytutu. W istocie Redaktor potwierdził to, co stanowiło jedną z głównych tez opinii prawnej - wysokość grzywien nie jest decydującym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nie oznacza to, że nie ma ona żadnego wpływu. Stwierdzenie to nie implikuje również, że we wszystkich państwach uwarunkowania kluczowe dla bezpieczeństwa są identyczne. Z tego względu opinia prawna nie zawiera porównań wyłącznie do Szwecji, ale także do innych krajów (przykładowo do Litwy, która jest przypadkiem odwrotnym od Szwecji - choć mandaty w relacji do średniego wynagrodzenia są tam znacznie wyższe niż w Polsce, bezpieczeństwo ruchu drogowego pozostaje na podobnym poziomie). Ponadto, dalsza część analizy zawiera prezentację konkretnych czynników mających dominujące znaczenie w Polsce, zgodnie z raportami Naczelnej Izby Kontroli czy Polskiej Izby Ubezpieczeń, takich jak stan techniczny dróg czy organizacja ruchu.

Pozostałe zarzuty redaktora Zboralskiego ograniczają się do zawartych w analizie Instytutu opisów tabeli prezentującej liczbę zgonów na drogach na milion mieszkańców w poszczególnych europejskich państwach w 2020 r., zawartej w raporcie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu[3]. Redaktor słusznie wytknął nieścisłość techniczną analizy, jaką stanowi brak jasnego określenia, od której strony autor opinii odczytuje tabelę. Stąd wyrażenie, iż Litwa plasuje się w niej “zaraz za Polską”, które miało oznaczać, iż ma ona minimalnie mniejszy współczynnik zgonów, może zasugerować czytelnikowi odwrotne rozumienie tego zdania. Błąd ten nie ma jednak charakteru merytorycznego, więc określanie go “spektakularną wpadką” wydaje się przesadzone.

Trudno natomiast odnieść się do zarzutu, że “w swoich wnioskach Ordo Iuris notuje też spektakularne wpadki, które nie pozwalają na poważne traktowanie tej opinii. Czytamy na przykład, że: <<w przedstawionym przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu raporcie nt. bezpieczeństwa w 2020 r., w statystyce liczby zgonów w wypadkach na milion mieszkańców Szwecja plasuje się na drugim miejscu od końca […]>> […] Obojętnie więc jak czytając tabelę Szwecja z żadnej strony nie będzie na miejscu <<trzecim>>”. Wyrażenie “drugie miejsce od końca” oznacza miejsce przedostatnie, a więc w tym wypadku, z drugim najniższym współczynnikiem liczby zgonów. Niezrozumiałe więc jest, dlaczego redaktor Zboralski zarzuca temu zdaniu błąd, jednocześnie samemu przyznając, że za Szwecją (tzn. z jeszcze niższym współczynnikiem) znajduje się wyłącznie Norwegia.

W innym miejscu autor polemiki zauważa, iż „nigdzie nie działo się tak, jak w przypadku mandatów w Polsce – że ich stawek nie dotykano od 25 lat.” Istota rzeczy nie polega jednak w tym wypadku na tym czy sankcje podnoszone są stopniowo czy skokowo ale na ich faktycznej, finalnej wysokości. Gdyby projektowane stawki grzywien były poprzedzone wcześniejszymi podwyżkami, to sam ten fakt nie byłby okolicznością wyłączającą możliwość wyrażania wątpliwości.

Na koniec należy zaznaczyć, że redaktor Zboralski w swoim komentarzu zwrócił uwagę wyłącznie na szczegółowe kwestie, nie odnosząc się niemal zupełnie do istoty argumentacji przedstawionej w analizie. Redaktor ograniczył się jedynie do stwierdzenia, iż “urealnienie stawek grzywien za wykroczenia na drogach nie jest jedynym elementem, ale jest jednym z elementów, które pozwolą ograniczyć wypadki na polskich drogach”, a na temat poziomu urealnienia “dyskusja jest otwarta”. Trzeba ponownie podkreślić, że opinia prawna Instytutu Ordo Iuris nie próbuje dowodzić tezy, iż sankcje za wykroczenia drogowe nie mają żadnego wpływu na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Główne zagadnienie analizy stanowi zgodność obecnej postaci rządowego projektu nowelizacji prawa drogowego z konstytucyjną zasadą proporcjonalności oraz trzema przesłankami koniecznymi dla jej spełnienia. Redaktor w żaden sposób nie odniósł się do podnoszonych przez Instytut wątpliwości wobec spełniania tego warunku przez rzeczony projekt ustawy.

Podsumowując, zarzuty redaktora Zboralskiego są niemal w całości bezpodstawne albo wręcz same obarczone błędami. Co więcej, odnoszą się one wyłącznie do kwestii szczegółowych, nie kwestionując meritum tez zawartych w analizie Instytutu Ordo Iuris.

Iwo Buller - analityk Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris

 


 

[1] I. Buller, Uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504), https://ordoiuris.pl/wolnosci-obywatelskie/uwagi-do-rzadowego-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym [23.09.21.],

[2] Ł. Zboralski, Ordo Iuris w obronie kierowców. Twierdzi, że po nowelizacji mandaty byłyby dużo wyższe niż w UE, http://www.brd24.pl/spoleczenstwo/ordo-iuris-w-obronie-kierowcow-twierdzi-ze-po-nowelizacji-mandaty-bylyby-duzo-wyzsze-niz-w-ue/ [23.09.21.],

[3] European Transport Safety Council “Ranking EU Progress on Road Safety. 15th Road Safety Performance Index Report”, https://etsc.eu/wp-content/uploads/15-PIN-annual-report-FINAL.pdf [23.09.21.], s. 52.

 
Wspieram
Wolności obywatelskie

05.08.2022

Nadciąga kolejna fala obostrzeń?

Pod koniec lipca Minister Zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że spodziewa się szczytu letniej fali epidemii Covid‑19 w „okolicach połowy sierpnia”. W tym kontekście coraz częściej w mediach pojawiają się zapowiedzi przywrócenia sanitarnych rygorów, które zniesiono zaledwie kilka miesięcy temu.

WIĘCEJ W KOMENTARZU - LINK

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

03.08.2022

Wyrok ETPC w sprawie sędziego Żurka budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady równości

· Trwa dyskusja na temat zmian w ustroju Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.07.2022

Czy wygramy w walce z antychrześcijańską agresją?

Ostatnie dwa lata to czas prawdziwej erupcji nienawiści do chrześcijan w Polsce. Wulgarne i antykościelne demonstracje proaborcyjne, ataki na kościoły, miejsca kultu, a nawet fizyczne ataki na polskich księży i wiernych. Dziś możemy pochwalić się pierwszymi konkretnymi owocami tych działań. Naszego zaangażowania potrzebują kolejne sprawy, w których na sprawiedliwość czekają ofiary antychrześcijańskiej nienawiści.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.07.2022

Łukasz Bernaciński: Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w związku z COVID-19 niekonstytucyjne? Monografia Ordo Iuris

Ostatnie ponad dwa lata to czas dyskusji na temat zasadności i zgodności z prawem regulacji wprowadzanych w związku epidemią COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2020 roku oficjalnie uznała szerzenie się tej choroby za pandemię. Już dwa dni później w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego a tydzień później stan epidemii, który trwał nieprzerwanie do 16 maja 2022 roku.

Czytaj Więcej