Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Po co nam suwerenność? Raport Ordo Iuris na temat reformy traktatów unijnych

Data publikacji: 13.02.2024

Adobe Stock

· W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów unijnych.

· Procedowane zmiany mogą doprowadzić do znacznego ograniczenia suwerenności Polski w kluczowych obszarach, takich jak polityka międzynarodowa, zdrowie, ochrona granic czy polityka walutowa.

· Skutkiem wdrożenia reformy może być m.in. przejęcie przez Unię dowodzenia nad siłami zbrojnymi Polski, zastąpienie polskich misji dyplomatycznych służbami unijnymi czy oddanie Brukseli kontroli nad przepływem imigrantów.

· Unia Europejska będzie mogła przejąć także nadzór nad kluczowymi gałęziami polskiego przemysłu oraz nabyć wyłączną kompetencję w zakresie zawierania porozumień dotyczących ochrony klimatu.

· Reforma może skutkować również narzuceniem państwom członkowskim akceptacji aborcji, surogacji, eutanazji czy permisywnej edukacji seksualnej.

· Raport został zaprezentowany podczas konferencji prasowej.

PRZECZYTAJ RAPORT – LINK

ENGLISH VERSION - LINK

Reforma traktatów doprowadzi do poddania polityki zagranicznej Polski nadrzędnej roli UE. Polskie placówki dyplomatyczne będą mogły być zastąpione przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych. Dowodzenie nad siłami zbrojnymi RP przejmie Unia Obronna. Możliwe będzie wysyłanie polskich żołnierzy na misje wojskowe bez zgody polskiego rządu. Unia kontrolować będzie także przepływ migrantów i może nakazać otwarcie szlaków migracyjnych. Państwa pozbawione zostaną również decyzyjności w zakresie infrastruktury transgranicznej. Może to oznaczać utratę przez Polskę kontroli nad inwestycjami takimi jak Centralny Port Komunikacyjny.

Zmiany ograniczać będą również suwerenność krajów członkowskich w zakresie polityki walutowej. Polska zostanie poddana presji na rzecz przyjęcia euro. Unia będzie mogła przejąć także nadzór nad kluczowymi gałęziami przemysłu, nawet mimo weta poszczególnych państw. Bruksela ma nabyć również wyłączną kompetencję w zakresie zawierania porozumień dotyczących polityki klimatycznej. Może to oznaczać głęboką ingerencję w obszary takie jak rolnictwo czy urbanistyka.

Unia Europejska przejmie także kontrolę nad edukacją. Zyska kompetencję do narzucania programów szkolnych. Może to pociągnąć za sobą przymus wdrażania permisywnej edukacji seksualnej. Również kompetencje w zakresie ochrony zdrowia zostaną przesunięte z państw członkowskich na instytucje unijne. Skutkiem tego może być narzucenie wspólnej polityki pandemicznej czy włączenie w zakres świadczeń zdrowotnych aborcji, eutanazji oraz surogacji. 

Instytut Ordo Iuris zaprezentował raport na ten temat podczas konferencji prasowej. Adw. Jerzy Kwaśniewski omówił poszczególne obszary, które obejmować będą zmiany traktatowe. Wskazał na zagrożenia dla polskiej suwerenności, jakie się z tym wiążą.

- Reforma traktatów to realna cesja suwerenności narodowej na rzecz nowego państwa. Wyposażone w te kompetencje struktury Unii Europejskiej to już nie organizm ponadnarodowy. To już jednolite scentralizowane państwo, które możemy nazywać Imperium Europa - zaznaczył prezes Ordo Iuris.

Głos zabrał także dr Jarosław Lindenberg - dyplomata, były wiceminister spraw zagranicznych. Wskazał on na korzenie centralistycznych dążeń w Unii Europejskiej oraz konsekwencje tego typu działań.

- Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, która, stosując strategię salami, po plasterku odkrawa suwerenność narodową państw członkowskich i tworzy swego rodzaju monstrum polityczne. Po wprowadzeniu zmian w traktatach, Unia stanie się Związkiem Socjalistycznych Republik Europejskich - zauważył dr Lindenberg.

Tryb procedowania zmian traktatowych omówił natomiast Patryk Ignaszczak, analityk Centrum Prawa Międzynarodowgo Ordo Iuris.

W związku z prawdopodobnym brakiem dwóch trzecich głosów w polskim parlamencie, potrzebnych do przyjęcia tego typu zmian, w Polsce zapewne odbędzie się to w drodze referendum ogólnokrajowego. Można się spodziewać, że procedura zmiany traktatów potrwa około dwóch lat i należy ten czas wykorzystać, aby prowadzić szeroką debatę publiczną na temat tej reformy - podkreślił prawnik.

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Nie można zmienić unijnych traktatów bez akceptacji wszystkich państw członkowskich. Analiza Ordo Iuris

· W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów unijnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Olsztynie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcony będzie wykład prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Olsztynie.

18 kwietnia, godz. 17:00

Centrum Św. Jakuba

ul. Pieniężnego 2A

 

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Jak się szyje „ruskie onuce”. Polityczne narracje mające zniszczyć prawicę

Choć Rosja ma prawdziwą i niebezpieczną agenturę wpływu na Zachodzie, to wciąż o działania promoskiewskie oskarża się tradycyjną konserwatywną prawicę. Wśród metod najczęściej używanych są:

● stworzenie wrażenia, że prawica ma jakieś niejawne biznesowe czy społeczne kontakty z reprezentantami Kremla;

● sugerowanie, że Moskwa za pomocą skomplikowanej sieci zależnych od siebie organizacji finansuje światowy konserwatyzm;

Czytaj Więcej