Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Podsumowujemy pandemię. Wykaz obostrzeń wprowadzanych w związku z koronawirusem

Data publikacji: 12.04.2022

Adobe Stock

· Na przestrzeni dwóch lat obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii Covid-19, wprowadzano liczne ograniczenia swobód i wolności, mające przyczynić się do ograniczenia transmisji wirusa Sars CoV–2.

· Najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zniosło większość obowiązujących dotychczas obostrzeń.

· Lista restrykcji wprowadzonych w celu walki z epidemią dotyczy takich sfer, jak działalność handlowa, działalność gastronomiczna, fryzjerstwo i kosmetyka, działalność kasyn, hotelarstwo, działalność sportowa, organizacja imprez, wolność zgromadzeń, działalność parków rozrywki itp., kultura, rozrywka, edukacja, działalność bibliotek, praktyki religijne, przemieszczanie się, transport, administracja, działalność lecznicza i inne.

· Prezentowane zestawienie ukazuje rozmiar regulacji prawnych, które miały przyczynić się do walki z epidemią oraz pozwala ocenić z perspektywy czasu ich zasadność i skuteczność.

POBIERZ ZESTAWIENIE - LINK

„Lista nie wszystkich, ale tylko najważniejszych, ograniczeń wolności i praw jednostki wprowadzonych podczas epidemii Covid-19 pomieściła się w tabeli na ponad 100 stronach. To ukazuje skalę ingerencji w wolności i prawa człowieka, opartej zresztą na wątpliwej jakości podstawie prawnej” – podkreśla Łukasz Bernaciński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Najnowsze regulacje dotyczące obostrzeń związanych z epidemią Covid-19, zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przywracają niemal w całości rzeczywistość sprzed marca 2020 roku. Zniesiony został obowiązek izolacji i kwarantanny, prowadzenie działalności gospodarczej nie podlega żadnym ograniczeniom mającym powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa SarsCoV–2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki pozostaje aktualny w odniesieniu do budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz aptek.

Aktualne przepisy wydają się być o wiele mniej dolegliwe, niż te, które obowiązywały na przestrzeni dwóch lat restrykcji wdrażanych w związku z epidemią koronawirusa. Instytut Ordo Iuris, od początku ich wprowadzania, z uwagą przyglądał się tworzonemu prawodawstwu, wielokrotnie zwracając uwagę na fakt, że kryzys wywołany epidemią nie może usprawiedliwiać działań legislacyjnych niezgodnych z Konstytucją. W publikowanych raportach, analitycy omawiali zagadnienia prawne, zdrowotne i ekonomiczne wprowadzanych obostrzeń sanitarnych. Opinie prawne dotyczące projektów ustawodawczych poddawały szczegółowej analizie wpływające do sejmu propozycje rozwiązań, często oceniając je krytycznie w zakresie celowości. Eksperci Instytutu wielokrotnie udzielali pomocy prawnej Polakom niepotrafiącym się odnaleźć w przestrzeni stale zmieniających się przepisów i restrykcji.

W ciągu ostatnich dwóch lat do walki z epidemią Covid-19 w Polsce wykorzystywano rozmaite narzędzia osadzone w licznych rozporządzeniach. Rozprzestrzenianiu się wirusa SarsCoV-2 miały zapobiec m.in. liczne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, takie jak zamknięcie punktów gastronomicznych oraz instytucji związanych z kulturą i rozrywką czy aktywnością fizyczną. Czasowo zawieszono stacjonarne zajęcia w szkołach, ustanowiono zakaz wstępu do lasu czy zakaz wypożyczania rowerów miejskich. Liczne restrykcje dotyczyły samego sposobu i możliwości przemieszczania się, wskazując obowiązkową odległość, którą powinni utrzymywać ludzie spacerujący ulicą. Wprowadzano też zakazy przemieszczania się osób w określonym wieku w konkretnych godzinach. Wprowadzono także godzinę policyjną w nocy sylwestrową w 2020 r. Zakazano sprowadzania zwłok zza granicy, ograniczono możliwość uczestnictwa w uroczystości pochówku. Restrykcje wprowadzono także w zakresie możliwości sprawowania kultu religijnego.

Te i inne ograniczenia swobód i wolności zostały zebrane przez ekspertów Ordo Iuris i zaprezentowane w formie tabeli. Zestawienie to ukazuje przegląd wybranych obostrzeń wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2 w czasie epidemii Covid-19 z podziałem na obszary, których dotyczyły, jak: działalność handlowa, działalność gastronomiczna, fryzjerstwo i kosmetyka, działalność kasyn, hotelarstwo, działalność sportowa, organizacja imprez, wolność zgromadzeń, działalność parków rozrywki itp., kultura i rozrywka, animacja i edukacja, działalność bibliotek, praktyki religijne, przemieszczanie się, transport, administracja, działalność lecznicza i inne. Lista ograniczeń wskazuje podstawę prawną wprowadzającą dane restrykcje wraz z czasem ich obowiązywania. Przygotowane zestawienie pozwala z perspektywy czasu ocenić rozmiar wprowadzanych instrumentów prawnych, mających przyczynić się do wygaszenia epidemii koronawirusa, a także ocenić ich zasadność i skuteczność. Pogłębiona refleksja w tym zakresie z pewnością pozwoli na prowadzenie sprawnych działań w przypadku ewentualnego wzrostu liczby zachorowań.  

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

31.05.2023

Ataki na księży i wiarę wzmagają się

Narastająca fala agresji wobec wiary, Kościoła i kapłanów jest efektem lekceważenia pierwszych aktów nienawiści. Lewicowe media, które pochwalały ataki na kościoły oraz brały w obronę celebrytów boleśnie szydzących ze świętych dla chrześcijan symboli, stworzyły atmosferę swoistego przyzwolenia na agresję skierowaną przeciw ludziom wierzącym. To ośmielało naśladowców i prowadziło do eskalacji przestępstw.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.05.2023

Czwarty działacz prolife uniewinniony od zarzutu rzekomego zakłócania demonstracji ruchu LGBT w Częstochowie

· Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił czwartego z działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia, którzy zostali obwinieni o domniemane zakłócanie demonstracji ruchu LGBT.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2023

„Opiłowywanie katolików”? Skutki mogą być tragiczne

W ostatnim czasie doszło w Polsce do wzmożonych ataków na osobę św. Jana Pawła II. Chociaż spotkały się one z oburzeniem sporej części Polaków, to jednak zdać sobie trzeba sprawę z tego, że mogą one być jedynie elementem złożonego planu laicyzacji Polski, a w dalszej perspektywie preludium prześladowań wiernych jakichkolwiek religii (nie tylko Kościoła Katolickiego). Dlatego tym bardziej niepokoić mogą zapowiedzi „opiłowywania katolików” wyrażane na polskiej scenie politycznej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.05.2023

Poprawa bezpieczeństwa z ryzykiem ograniczenia wolności

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu karnego. Największe zainteresowanie budzą zawarte w projekcie propozycje dotyczące podwyższenia kar za szpiegostwo czy penalizacji określonych działań dezinformacyjnych. Jednakże projektodawcy proponują także nowelizację lub dodanie szeregu nie mniej istotnych przepisów, nie tylko prawnokarnych. Zmiany dotyczyłyby np.

Czytaj Więcej