fbpx Policjanci mają pewną swobodę w nakładaniu kar za brak maseczki | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Policjanci mają pewną swobodę w nakładaniu kar za brak maseczki

Data publikacji: 08.03.2022

Adobe Stock

· W odpowiedzi na pytania funkcjonariuszy Policji, Instytut Ordo Iuris przygotował analizę dotyczącą obowiązku nakładania kar za brak maseczki.

· Policjant w swych działaniach musi stosować się do obowiązującego prawa, a wybór kary i jej wysokości tam, gdzie prawo na to pozwala, pozostaje w gestii funkcjonariusza podejmującego czynności.

· Przełożony nie powinien wydawać poleceń zmierzających do zobowiązania funkcjonariuszy do karania wykroczeń w określony przez niego sposób.

· Zawinione przekroczenie uprawnień lub niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych, może skutkować pociągnięciem funkcjonariusza do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

 

Do Instytutu Ordo Iuris napływały pytania funkcjonariuszy Policji, którzy nie zgadzali się z poleceniem przełożonych, by za brak maseczki nakładać określone kary. Eksperci Instytutu przygotowali analizę, która odpowiada na wątpliwości stróżów prawa.

 

„Policjant może, a nawet musi odmówić wykonania polecenia służbowego jedynie, gdy prowadzi ono do popełnienia przestępstwa. Natomiast prawo pozwala mu na nakładanie kar w pewnym zakresie uznaniowo” – wskazał Łukasz Bernaciński, Członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

Funkcjonariusze dobrowolnie zgłaszający się do służby w Policji są świadomi, że podczas pełnienia obowiązków służbowych będą obowiązani przestrzegać dyscypliny służbowej i wykonywać polecenia przełożonych. Obowiązek ten jest aktualny niezależnie od tego, jak rozkazy i polecenia są oceniane przez konkretnego funkcjonariusza. Służba w Policji opiera się na poszanowaniu zasady hierarchiczności i charakteryzuje się przestrzeganiem określonych przepisami prawa zasad podejmowania decyzji i wydawania rozkazów lub poleceń, związanych z wykonywaniem zadań Policji. Trzeba jednak przy tym podkreślić, że zgodnie z ustawą o Policji, funkcjonariusz ma obowiązek odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, jeśli jego wykonanie łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.

 

Policjant po ujawnieniu wykroczenia lub uzyskaniu wiadomości o możliwości popełnienia wykroczenia, obowiązany jest podjąć czynności wyjaśniające, zmierzające do ustalenia sprawcy wykroczenia oraz zatrzymania go w uzasadnionych przypadkach. Ponadto, to prowadzący czynności policjant a nie jego przełożony decyduje o nałożeniu mandatu karnego, jego wysokości bądź też o zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego.

 

Funkcjonariusze muszą jednak stosować się obowiązującego prawa. Ich działanie polegające na zawinionym przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych stanowi naruszenie dyscypliny służbowej, za które funkcjonariusz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

26.09.2022

Nowe technologie – nowe zagrożenia. Analiza Ordo Iuris w sprawie ingerencji podmiotów publicznych i prywatnych w prawo do prywatności

· Istnieje szereg przepisów, które dają służbom specjalnym potencjalnie szeroki dostęp do informacji o obywatelach, bez właściwego mechanizmu kontroli.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

22.09.2022

Brońmy uczuć religijnych chrześcijan. Apel o odwołanie od wyroku w sprawie „Dody”

· Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że ukaranie Doroty „Dody” Rabczewskiej za obrazę uczuć religijnych, stanowiło naruszenie jej wolności słowa.

· Zgodnie z wyrokiem ETPC, Polska musi wypłacić piosenkarce 10 tys. euro zadośćuczynienia.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do polskich władz, w której apeluje o odwołanie się od orzeczenia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.09.2022

Wyrok ETPC w sprawie „Dody” sprzeczny z linią orzeczniczą, chroniącą uczucia religijne

· Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że ukaranie Doroty „Dody” Rabczewskiej grzywną stanowiło naruszenie wolności słowa.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.09.2022

Ujawnili plan agresji wobec chrześcijan

Z końcem wakacji, funkcję dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie objęła Monika Strzępka. Uroczystą inauguracją jej pięcioletniej kadencji była manifestacja zatytułowana „Sabat Dobrego Początku”. Podczas wydarzenia, które odbyło się w samym centrum Warszawy, kierownictwo teatru i lewicowi aktywiści dokonali wulgarnej profanacji, wyszydzając katolicką procesję. W uroczystym orszaku wniesiono do teatru rzeźbę „złotej waginy”, którą ustylizowano na podobieństwo figury Matki Bożej.

Czytaj Więcej