Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Policjanci mają pewną swobodę w nakładaniu kar za brak maseczki

Data publikacji: 08.03.2022

Adobe Stock

· W odpowiedzi na pytania funkcjonariuszy Policji, Instytut Ordo Iuris przygotował analizę dotyczącą obowiązku nakładania kar za brak maseczki.

· Policjant w swych działaniach musi stosować się do obowiązującego prawa, a wybór kary i jej wysokości tam, gdzie prawo na to pozwala, pozostaje w gestii funkcjonariusza podejmującego czynności.

· Przełożony nie powinien wydawać poleceń zmierzających do zobowiązania funkcjonariuszy do karania wykroczeń w określony przez niego sposób.

· Zawinione przekroczenie uprawnień lub niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych, może skutkować pociągnięciem funkcjonariusza do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

 

Do Instytutu Ordo Iuris napływały pytania funkcjonariuszy Policji, którzy nie zgadzali się z poleceniem przełożonych, by za brak maseczki nakładać określone kary. Eksperci Instytutu przygotowali analizę, która odpowiada na wątpliwości stróżów prawa.

 

„Policjant może, a nawet musi odmówić wykonania polecenia służbowego jedynie, gdy prowadzi ono do popełnienia przestępstwa. Natomiast prawo pozwala mu na nakładanie kar w pewnym zakresie uznaniowo” – wskazał Łukasz Bernaciński, Członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

Funkcjonariusze dobrowolnie zgłaszający się do służby w Policji są świadomi, że podczas pełnienia obowiązków służbowych będą obowiązani przestrzegać dyscypliny służbowej i wykonywać polecenia przełożonych. Obowiązek ten jest aktualny niezależnie od tego, jak rozkazy i polecenia są oceniane przez konkretnego funkcjonariusza. Służba w Policji opiera się na poszanowaniu zasady hierarchiczności i charakteryzuje się przestrzeganiem określonych przepisami prawa zasad podejmowania decyzji i wydawania rozkazów lub poleceń, związanych z wykonywaniem zadań Policji. Trzeba jednak przy tym podkreślić, że zgodnie z ustawą o Policji, funkcjonariusz ma obowiązek odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, jeśli jego wykonanie łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.

 

Policjant po ujawnieniu wykroczenia lub uzyskaniu wiadomości o możliwości popełnienia wykroczenia, obowiązany jest podjąć czynności wyjaśniające, zmierzające do ustalenia sprawcy wykroczenia oraz zatrzymania go w uzasadnionych przypadkach. Ponadto, to prowadzący czynności policjant a nie jego przełożony decyduje o nałożeniu mandatu karnego, jego wysokości bądź też o zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego.

 

Funkcjonariusze muszą jednak stosować się obowiązującego prawa. Ich działanie polegające na zawinionym przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych stanowi naruszenie dyscypliny służbowej, za które funkcjonariusz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

28.09.2023

Globaliści przyspieszają! Będziemy patrzeć im na ręce

W polskich mediach wiele mówiło się ostatnio o wystąpieniu Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, który wypowiadając się na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zasugerował, że Polska… realizuje interesy Rosji. Jednak w Nowym Jorku stało się w tych dniach o wiele więcej…

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.09.2023

Murem za polskim mundurem. Apel poparcia dla obrońców granic

· W ostatnim czasie nasiliły się ataki na żołnierzy broniących granicy polsko białoruskiej, co ma związek z filmem „Zielona granica” w reżyserii Agnieszki Holland.

· Dzieje się tak, mimo trwającego od ponad dwóch lat kryzysu migracyjnego, wywołanego napływem nielegalnych imigrantów na tereny przygraniczne.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.09.2023

Głęboka ingerencja w funkcjonowanie Unii Europejskiej. Raport francusko-niemieckiej grupy eksperckiej

W ostatnich dniach ukazał się Raport francusko-niemieckiej grupy eksperckiej, mającej za zadanie przygotować propozycję reformy Unii Europejskiej. Publikacja zawiera szereg daleko idących propozycji, odnoszących się do obszarów takich jak rządy prawa, reforma instytucji unijnych czy pogłębienie oraz rozszerzenie integracji o nowe państwa.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.09.2023

Sowieckie pomniki na śmietnik historii!

W niedzielę obchodziliśmy 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, która stała się początkiem ciągu niezliczonych zbrodni. Przelano morze polskiej krwi. Tymczasem w Polsce wciąż stoją propagandowe pomniki, wyrażające wdzięczność wobec Armii Czerwonej za… „wyzwolenie” Polski.

Czytaj Więcej