Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

W kierunku urzeczywistnienia wolności sumienia i religii – propozycje legislacyjne Ordo Iuris

Data publikacji: 15.02.2023

Ordo Iuris

· Instytut Ordo Iuris przedstawił propozycje zmian legislacyjnych z zakresu wolności sumienia i religii.

· Eksperci Instytutu przygotowali trzy projekty ustaw dotyczące klauzuli sumienia, zabezpieczenia opieki duszpasterskiej dla pacjentów oraz sposobu wprowadzania norm przeciwepidemicznych przez wspólnoty religijne.

· Ordo Iuris postuluje, aby planowana reforma nauczania religii i etyki w szkołach została połączona z wprowadzeniem możliwości zdawania religii na maturze.

· Instytut wskazuje także na kwestie wymagające szerokiej debaty publicznej poprzedzającej zmiany: modyfikację modelu przyznawania uprawnień wspólnotom religijnym oraz restytucję majątku kościelnego wraz z likwidacją Funduszu Kościelnego.

· Propozycje zostały przedstawione podczas konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z Katolicką Agencją Informacyjną w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

· Materiał dostępny jest na stronie gwarancjedlareligii.pl.

 

PRZECZYTAJ PROPOZYCJE - LINK

 

Pakiet propozycji legislacyjnych zaprezentowanych przez Ordo Iuris ma pomóc w pełniejszym urzeczywistnieniu wolności sumienia i religii w Polsce. Kluczową kwestią pozostaje wprowadzenie jasnych podstaw prawnych, na które będzie mógł powołać się każdy pracownik czy przedsiębiorca, który chce skorzystać ze sprzeciwu sumienia. Instytut Ordo Iuris przygotował w tej sprawie projekt ustawy, który realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r.

 

Doświadczenia okresu epidemii COVID-19 doprowadziły do przygotowania dwóch kolejnych projektów ustaw. Pierwszy zabezpiecza pacjentom i personelowi medycznemu możliwość skorzystania z opieki duszpasterskiej, drugi zaś obliguje władze państwowe do wydawania niewiążących rekomendacji dotyczących działań przeciwepidemicznych dla kościołów i innych związków wyznaniowych, z jednoczesnym zakazem ustanawiania tego rodzaju norm przez stronę państwową.

 

Kolejne trzy propozycje – już bez projektu ustaw - mają na celu przypomnienie opinii publicznej o ważkich kwestiach z zakresu wolności sumienia i religii, które powinny zostać podjęte w debacie politycznej w roku wyborczym. Pierwsze zagadnienie dotyczy wprowadzenia możliwości zdawania na maturze religii jako przedmiotu dodatkowego. Ordo Iuris wskazuje, że umożliwiłoby to wydziałom filozoficznym i teologicznym lepszą weryfikację kandydatów.

 

Druga propozycja obejmuje dyskusję nad zakresem uprawnień jakie ustawodawca przyznaje wspólnotom religijnym już w dniu ich rejestracji. Instytut wskazuje, że potrzebna jest debata na temat przyznawania wspólnotom religijnym szerokich uprawnień w sferze edukacji, kultury czy finansów dopiero po uchwaleniu w odniesieniu do nich ustawy partykularnej. Trzecia z propozycji odnosi się natomiast do kwestii niezwrócenia Kościołowi katolickiemu nieruchomości ziemskich o szacunkowej wartości 3,7 mld zł i wynikającego z tego faktu utrzymywania Funduszu Kościelnego jako elementu finansowania o charakterze restytucyjnym.

„W roku wyborczym, w którym partie polityczne będą prezentowały swoje programy na kolejne lata, nie może zabraknąć dyskusji nad zmianami, które w pełniejszy sposób urzeczywistnią możliwość realizacji jednej z najważniejszych wolności – wolności sumienia i religii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Instytut Ordo Iuris przygotował pakiet propozycji legislacyjnych – zarówno projektów ustaw jak i elementów systemu wymagających szerokiej debaty publicznej przed wprowadzeniem akceptowalnych społecznie zmian” – podkreśla Łukasz Bernaciński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.06.2024

Traktat WHO przepadł… na razie

Na początku czerwca w Genewie zakończyły się obrady 77. Światowego Zgromadzenia Zdrowia, w trakcie którego miało dojść do podpisania traktatu antypandemicznego WHO.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

06.06.2024

Ideologiczne rekomendacje dotyczące walki z nienawiścią

· Europejski Panel Obywatelski do spraw przeciwdziałania nienawiści ogłosił swoje rekomendacje przygotowane w celu zwalczania tego zjawiska.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

06.06.2024

Imperium Europa czy Europa Narodów. Dyskusja o planowanej reformie traktatów unijnych

Europejski panel dyskusyjny przeprowadzony przez Instytut Ordo Iuris w ramach konferencji o przyszłości Europy zorganizowanej przez Telewizję Media Narodowe w Warszawie 20 maja. 50-minutowa dyskusja koncentrowała się na projekcie reformy traktatów Unii Europejskiej przyjętym przez Parlament Europejski w listopadzie ubiegłego roku, a następnie zatwierdzonym przez Radę UE w grudniu.

Czytaj Więcej