fbpx Plan dla uczelni wolny od ideologii gender | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Plan dla uczelni wolny od ideologii gender

Data publikacji: 22.07.2021

Adobe Stock

Na niektórych uczelniach wyższych podjęto prace nad Planami Równości Płci.

●Plany Równości Płci, stają się ideologicznym narzędziem wykorzystywanym do realizacji polityki tzw. gender mainstreaming.

Instytut Ordo Iuris przygotował projekt Planu Równości Płci wolny od ideologii gender, wspierający m.in. działania mające wpływać na harmonijny rozwój zarówno na płaszczyźnie życia akademickiego, jak i rodzinnego wśród kobiet i mężczyzn.

Prawnicy proponują m.in. wprowadzenie bonów wychowawczych dla pracowników uczelni oraz promowanie elastycznych form pracy.

PLAN RÓWNOŚCI PŁCI dla uczelni wyższych – projekt Ordo Iuris 

„Przygotowany przez Ordo Iuris Plan równości płci proponuje nowe lub rozwija i integruje dotychczasowe działania uczelni na rzecz równego traktowania jej pracowników badawczo-dydaktycznych, studentów - w tym studentów studiów podyplomowych i słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku – doktorantów, pracowników technicznych i administracyjnych oraz osób uczestniczących w rekrutacji na studia niezależnie od ich rodzaju i szczebla oraz do szkół doktorskich” – podkreśla adw. Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris.

Jak informował Instytut Ordo Iuris, przyjmowane na niektórych uczelniach tzw. Plany Równości Płci nie są związane z żadnym obowiązkiem wynikającym z prawa unijnego i mają charakter ściśle fakultatywny. Uczelnie podejmujące prace nad wdrożeniem takiego Planu dysponują wyłącznie wzorami Planów Równości Płci opierającymi się na ideologicznych założeniach. Przykładem takich dokumentów mogą być Plany przyjęte przez Uniwersytet Warszawski, a w ślad za nim również przez Politechnikę Krakowską. Przyjęte w nich rozwiązania – w tym zmierzające do zastąpienia konstytucyjnej zasady równości płci zasadą „zrównoważonej reprezentacji płci” – mogą prowadzić do skutków sprzecznych z prawem powszechnie obowiązującym, co uzasadnia uchylenie obu Planów i zastąpienie ich dokumentem, który będzie realizował wskazany cel bez naruszania konstytucyjnych wolności i praw. Z tego powodu Instytut Ordo Iuris przygotował projekt Planu równości płci wolny od ideologicznych założeń obecnych we wspomnianych dokumentach i będący odpowiedzią na realne potrzeby kobiet i mężczyzn studiujących lub pracujących na uczelniach wyższych.

Wśród środków służących realizacji celów Planu, Ordo Iuris przewiduje wspieranie działań mających wpływać na harmonijny rozwój zarówno na płaszczyźnie życia akademickiego, jak i rodzinnego wśród kobiet i mężczyzn. W tym zakresie proponuje się m.in. wprowadzenie instrumentów takich jak bony opiekuńczo-wychowawcze dla pracowników uczelni, co przyczyni się do odciążenia kobiet łączących wychowanie dzieci do lat 3 z karierą akademicką, promowanie elastycznych form pracy czy promowanie elastycznego przechodzenia na urlop macierzyński i powracania z niego, a także digitalizację większej liczby zasobów bibliotecznych stanowiąca ułatwienie dla kobiet w ciąży oraz tych, które wychowują dzieci, a jednocześnie chciałyby prowadzić badania naukowe.

Wspieram
Działalność Instytutu

01.07.2022

Oferta pracy - Asystent prawników w Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris poszukuje studenta prawa lub absolwenta studiów prawniczych do stałej współpracy z Centrum Interwencji Procesowej.

 

Czytaj Więcej

UE wykorzystuje zależność ekonomiczną uboższych państw do narzucania ideologicznych postulatów

· Unia Europejska zmierza do podpisania nowej umowy partnerskiej z Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku - AKP.

· Oprócz wymiaru gospodarczego, porozumienie stanowi próbę narzucania ideologicznych treści związanych z niezdefiniowanym lub ukrytym znaczeniem pojęć „prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne” czy „gender”.

· Stanowi to przejaw wykorzystywania zależności ekonomicznej państw AKP od Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Edukacja

06.06.2022

Jerzy Kwaśniewski: Genderowa cenzura i …genderowa toaleta

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przegłosował skrajnie genderowy projekt „polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”. Rektor uczelni prof.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

19.05.2022

12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was!

Niemal 9 lat działalności Ordo Iuris przyniosło liczne dowody skuteczności naszej pracy. Prezentujemy 12 obszarów, w których Instytut odnosił największe sukcesy.

 

Czytaj Więcej