Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Komisja Europejska wykorzystuje postulat ochrony praw człowieka do forsowania ideologicznych treści 

Data publikacji: 24.04.2020

AdobeStock

Prawo do życia od poczęcia, ochrona tożsamości małżeństwa czy prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami mogą być zagrożone, jeśli propozycje Komisji Europejskiej wejdą w życie. KE ogłosiła trzeci „Plan działania dotyczący praw człowieka i demokracji 2020-2024”. Jednocześnie zaproponowała, by Rada Europejska przyjęła go w ramach procedury strategicznych celów i interesów Unii Europejskiej. Na tej podstawie Rada Unii Europejskiej będzie mogła większością kwalifikowaną zamiast jednomyślnie uchwalać stanowiska oraz przeprowadzać działania i projekty sprzeczne z wartościami chronionymi przez Konstytucję RP. Instytut Ordo Iuris przygotował memorandum na ten temat. 

PRZECZYTAJ MEMORANDUM 

Przedstawiony przez Komisję Europejską i Wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa „Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji na lata 2020-2024” ma strategiczne znaczenie dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Po raz kolejny radykalni aktywiści w nieuprawniony sposób wykorzystują postulat ochrony praw człowieka do forsowania ideologicznych koncepcji. W Planie znajdują się kontrowersyjne postulaty związane z ideologią „gender” oraz tzw. zdrowiem i prawami reprodukcyjnymi i seksualnymi, na stosowanie których w międzynarodowym dyskursie państwa nigdy nie wyraziły powszechnej zgody.

Komisja Europejska – chcąc walczyć z tzw. przemocą ze względu na „gender”, planuje m.in. intensyfikację działań na rzecz przyjmowania i wdrażania kontrowersyjnej konwencji stambulskiej. Dokument ten zakłada, że „przemoc wobec kobiet jest manifestacją nierównego stosunku sił pomiędzy kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków który doprowadził do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji tych ostatnich”.

Wątpliwości budzą również znajdujące się w dokumencie odniesienia do koncepcji „praw reprodukcyjnych i seksualnych” (SRHR). Co istotne, pojęcie praw reprodukcyjnych od samego początku budziło liczne kontrowersje, a radykalne środowiska stale wykorzystują je do promocji na szeroką skalę aborcji i wulgarnej edukacji seksualnej. Co więcej, już podczas Międzynarodowej Konferencji nt. Ludności i Rozwoju w Kairze (1994), podczas której termin ten został oficjalnie włączony do międzynarodowego dyskursu, państwa celowo nie wyraziły zgody na stworzenie odrębnej kategorii „praw seksualnych” ze względu na jego jeszcze bardziej ideologiczny charakter. Stanowisko to podtrzymywane jest również dziś, czego przykładem są obrady dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych w 2015 r. Z tych przyczyn, posługiwanie się terminem „prawa reprodukcyjne i seksualne” przez Komisję jest całkowicie nieuprawnione.

Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że na forum ONZ Unia Europejska przyjmowała stanowiska, z których niektóre państwa – w tym Polska czy Węgry – wyłamywały się. Dużym echem w mediach obiły się między innymi odrębne stanowiska Polski i Węgier wyrażone podczas kontrowersyjnego Szczytu w Nairobi czy obrad nad przyjęciem Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Oba wydarzenia dotyczyły kwestii objętych „Planem działania”, takich jak edukacja seksualna czy prawa reprodukcyjne. Mając na uwadze zakomunikowane przez ONZ plany dotyczące m. in. zmiany interpretacji postanowień Pekińskiej Platformy Działań dotyczącej praw kobiet, nie ma wątpliwości, że prób formułowania podobnych ustaleń będzie jeszcze więcej.


„Warto zaznaczyć, że przyjęcie przez Radę Europejską strategicznych celów UE w drodze Planu działania dot. praw człowieka i demokracji oznacza, że Rada Unii Europejskiej będzie mogła uchwalać stanowiska sprzeczne z polskim porządkiem konstytucyjnym w drodze uproszczonej procedury większością kwalifikowaną – zamiast jednomyślnie - i prezentować je na forum międzynarodowym” – skomentowała Magdalena Olek, Zastępca Dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

Wspieram
Działalność Instytutu

28.03.2024

Przerwa w pracy biura

W dniu 29 marca (Wielki Piątek) biuro Ordo Iuris będzie nieczynne.

Czytaj Więcej
Edukacja

19.03.2024

Ordo Iuris interweniuje u wojewody wielkopolskiego w sprawie genderowej Strategii Oświatowej

· Instytut Ordo Iuris przekazał wojewodzie wielkopolskiemu analizę wybranych założeń uchwalonej Strategii Oświatowej Miasta Poznania, wzywając go do podjęcia stosownych działań nadzorczych, w tym do stwierdzenia nieważności uchwały rady miejskiej.

Czytaj Więcej
Edukacja

04.03.2024

Prawda o edukacji seksualnej – podsumowanie cyklu esejów

· Duże kontrowersje wzbudzają zmiany w systemie oświaty wprowadzane przez obecny rząd.

· Wiele negatywnych konsekwencji może pociągnąć za sobą szczególnie wprowadzenie „wszechstronego”, hedonistycznego modelu edukacji seksualnej.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.02.2024

Przełomowy krok Ordo Iuris i Centrum Życia i Rodziny

O tym odważnym kroku myśleliśmy od dawna. Obserwowaliśmy skuteczne organizacje konserwatywne zza oceanu oraz… analizowaliśmy metody działania lewicowych środowisk, łączących zdolności analityczne z silnym zapleczem społecznym i strukturami terenowymi.

Czytaj Więcej