Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Co zmieni nowe rozporządzenie dotyczące prac domowych? Analiza dla nauczycieli i rodziców

Data publikacji: 27.03.2024

Adobe Firefly

· Pierwszego kwietnia wejdą w życie regulacje przewidujące ograniczenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych. Dotyczą one możliwości zadawania i oceniania prac domowych.

· W klasach I-III zabronione będzie zadawanie uczniom pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, czyli np. umiejętność pisania.

· W klasach IV-VIII pisemne i praktyczno-techniczne prace domowe będą mogły być proponowane do wykonania przez nauczyciela, ale nie będą one obowiązkowe dla ucznia i nie będą podlegały ocenie.

· Nauczyciele we wszystkich klasach szkół podstawowych będą mogli jednak wciąż zadawać do wykonania w domu i oceniać zadania inne niż prace pisemne i praktyczno-techniczne, takie jak nauka wiersza, nauka czytania, opanowanie tabliczki mnożenia, przeczytanie lektury czy opanowanie określonej partii materiału.

· Wykonanie dobrowolnej - pisemnej lub praktyczno-technicznej pracy domowej, choć nie będzie podlegało bieżącej ocenie, będzie mogło być przez nauczyciela brane pod uwagę przy ustalaniu semestralnej i końcowej oceny klasyfikacyjnej.

· Materia regulowana rozporządzeniem nie jest objęta wymogami ustawowymi, które muszą spełniać szkoły niepubliczne. Prowadzi to do wniosku, że ograniczenia w zadawaniu i ocenianiu prac domowych dotyczą tylko placówek publicznych.

· Instytut Ordo Iuris przygotował opinię prawną, w której odpowiada na pytania dotyczące praktycznych konsekwencji wprowadzanych zmian.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

Znana jest już ostateczna wersja rozporządzenia Ministra Edukacji, które wprowadza ograniczenia w zadawaniu i ocenianiu prac domowych w szkołach podstawowych. W porównaniu do pierwotnej wersji projektu rozporządzenia, Ministerstwo Edukacji zgodziło się, aby nauczyciele w klasach I-III mogli zadawać uczniom do wykonania w domu obowiązkowe ćwiczenia usprawniające motorykę małą. Dopuszczalne będzie zatem zadanie dziecku pracy domowej polegającej na pisaniu ciągów cyfr lub liter, szlaczków, kolorowanek oraz innych prostych ćwiczeń z wykorzystaniem narzędzia pisarskiego. Niezależnie od tego, nauczyciele we wszystkich klasach szkół podstawowych będą mogli zadawać i oceniać prace domowe niebędące pracami pisemnymi lub praktyczno-technicznymi.

Zmiany nie powinny dotknąć szkół niepublicznych, w tym np. szkół katolickich prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. Wskazuje na to literalna treść rozporządzenia oraz fakt, że regulowana nim materia wykracza poza zakres wymagań ustawowych, które, zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe, muszą spełniać placówki niepubliczne.

W związku z wprowadzanymi zmianami, swoje zastrzeżenia wyraziło wiele środowisk, w tym nauczycielskich i rodzicielskich. Wyrażano m.in. obawy, że ograniczenia w zakresie zadawania i oceniania prac domowych spowodują spadek poziomu nauczania, pogłębienie różnic pomiędzy uczniami najzdolniejszymi a uzyskującymi gorsze wyniki w nauce oraz brak wyrobienia nawyku systematycznej nauki w klasach najmłodszych. Z drugiej strony wskazywano na możliwe ograniczenie swobody nauczycieli w stosowaniu takich metod dydaktyczno-wychowawczych, jakie uznają za najwłaściwsze dla prowadzonych przez siebie grup uczniów.

- Rodzice, którzy obawiają się wpływu wprowadzanych zmian na jakość kształcenia będą mogli zwracać się do nauczycieli o wsparcie w indywidualnej pracy z dzieckiem uczęszczającym do danej szkoły, np. poprzez wskazanie propozycji zadań, których rozwiązanie umożliwi uczniowi lepsze powtórzenie i przyswojenie materiału. Przepisy prawa oświatowego nakładają na szkoły obowiązek współpracy z rodzicami w zakresie podejmowania niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej i wychowawczej – wskazuje radca prawny Marek Puzio, starszy analityk Instytutu Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris w opublikowanej w lutym analizie wskazywał, że wprowadzanie ograniczeń w zakresie zadawania i oceniania prac domowych narusza przepisy rangi ustawowej i konstytucyjnej, co podważa legalność wdrażanych regulacji. Pomimo to regulacje te wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

 

 

Wspieram
Edukacja

12.04.2024

NSA: Monika Strzępka zgodnie z prawem wybrana na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego

· Naczelny Sąd Administracyjny uznał wybór Moniki Strzępki na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego za zgodny z prawem.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.04.2024

Odpowiedzialność rodziców i uprawnienia dyrektorów szkół. Analiza na temat sposobów przeciwdziałania demoralizacji nieletnich

· Przemoc rówieśnicza to jeden z problemów obecnych w polskich szkołach. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uznaje jej stosowanie za przejaw demoralizacji.

· Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletnich stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym. Może być ono zainicjowane już wobec osób, które ukończyły 10 lat.

Czytaj Więcej
Wolność religii w szkole

23.03.2024

Prawo ucznia do udziału w rekolekcjach. Analiza Ordo Iuris

· Antyreligijne organizacje pozarządowe wysyłają pisma do dyrektorów szkół, w których organizowane są rekolekcje.

· Może to mieć na celu wywołanie tzw. „efektu mrożącego”, czyli wzbudzenia wśród  dyrektorów szkół obawy przed organizacją rekolekcji.

· Ordo Iuris wskazuje w analizie, że rekolekcje mogą odbywać się zarówno w kościele, jak i na terenie szkoły, a ich uczestnikiem może być każdy uczeń, który wyrazi taką wolę.

Czytaj Więcej
Edukacja

22.03.2024

Perwersja w prawach człowieka (cykl "Aborcja - droga do narodowego horroru")

· Zwolennicy aborcji manipulują hasłami praw człowieka, które wciąż mają znaczenie dla polskich obywateli, by wymusić społeczne poparcie dla aborcji.

· Odwoływanie się przez propagatorów prawnej dostępności zabójstwa prenatalnego do praw człowieka ma sprawiać wrażenie, że ich postulaty zakorzenione są w najlepszych tradycjach humanizmu.

Czytaj Więcej