Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Collegium Intermarium wykształci obrońców praw człowieka

Data publikacji: 05.10.2021

Adobe Stock

· Do 10 listopada trwa rekrutacja studia LL. M. in Human Rights and International Dispute Resolution na Collegium Intermarium.

· Spośród sześciu polskich uczelni wyższych, które prowadzą programy LL. M. (Master of Laws), tylko ta placówka oferuje tego rodzaju studia z zakresu obrony praw człowieka.

·  To jedyny uniwersytet w Europie Środkowej, który prowadzi tego typu program.

·  Zapisy możliwe są za pośrednictwem strony internetowej uczelni.

STRONA REKRUTACJI - LINK

„Absolwenci tych studiów będą w stanie realnie angażować się w dyskusję i będą też posiadali zdolność przewidzenia tego, w jaki sposób ta dyskusja może się kształtować, gdy przyjęte zostaną określone rozwiązania” - podkreśla Karolina Pawłowska, pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej i koordynator programu LL. M.

LL. M. in Human Rights and International Dispute Resolution to studia innowacyjne pod wieloma względami. Stworzono je z myślą o każdym, kto działa lub chce działać na rzecz ochrony praw człowieka, niezależnie od tego, czy posiada wykształcenie prawnicze. Kompetencje, które można zdobyć na tym kierunku, są szczególnie ważne w pracy urzędników, działaczy organizacji pozarządowych, dziennikarzy czy pracowników nauki zaangażowanych na co dzień w obronę praw człowieka, a także prawników-praktyków, których praca dotyczy relacji transgranicznych.

Program oferuje nie tylko szczegółową wiedzę nt. dokumentów wydawanych przez międzynarodowe instytucje. Wykładowcy zamierzają sięgnąć do historii pojęcia praw człowieka i jego filozoficznych podstaw, pokazując różnice pomiędzy jego autentycznym a instrumentalnym wykorzystaniem. Słuchacze nauczą się odróżniać zasady wynikające z prawa naturalnego i zapisane w obowiązujących traktatach od prób ukrytej redukcji lub zafałszowania pojęcia praw człowieka w celu podporządkowania go określonym ideologiom. W programie mieści się także warsztat praktycznych umiejętności wpływania na międzynarodową debatę.

Na słuchaczy LL. M. in Human Rights and International Dispute Resolution czeka nauka różnych sposobów zaangażowania w kształtowanie dokumentów międzynarodowych, zwłaszcza konsultowania projektów aktów prawnych w dziedzinie praw człowieka, monitorowania stanu przestrzegania praw człowieka na świecie oraz diagnozy ich naruszania. Poznają procedurę postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz innymi międzynarodowymi organami sprawiedliwości. Będą też ćwiczyć kompetencje określane anglojęzycznym terminem advocacy, czyli zdolność uwrażliwiania uczestników debaty międzynarodowej na realne problemy, z którymi borykają się dziś obywatele poszczególnych państw.

Wykłady na kierunku LL. M. będą dostarczać wiedzy przydatnej także z punktu widzenia prawników-praktyków. Dużą rolę w programie studiów odgrywa moduł dotyczący rozwiązywania sporów na poziomie międzynarodowym, w tym także sporów prywatnych.

„To są studia o charakterze całkowicie unikalnym też z perspektywy tych bardzo praktycznych umiejętności związanych z funkcjonowaniem w transgranicznych relacjach, które mają coraz większe znaczenie w czasach integracji europejskiej, w czasach globalizacji. To są umiejętności, w które z reguły prawnicy nie są wyposażeni, ani podczas studiów, ani podczas aplikacji” - mówi dr r. pr. Tymoteusz Zych, rektor Collegium Intermarium.

Aby zapewnić efektywne połączenie teorii i praktyki, eksperci Ordo Iuris zaprosili do współpracy wykładowców znanych nie tylko z dorobku naukowego, ale także pracy w międzynarodowych instytucjach i praktycznego zaangażowania w obronę praw człowieka ma forum ogólnoświatowym.

Jednym z wykładowców Collegium jest prof. dr księżna Ingrid Detter de Frankopan, która w latach 1984-2005 doradzała papieżowi Janowi Pawłowi II w sprawach prawa międzynarodowego. Podczas swojej długiej kariery w dziedzinie rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych doradzała także innym rządom m.in.: rządowi brytyjskiemu podczas negocjacji w sprawie Brexitu. W Collegium Intermarium kieruje katedrą Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych.

Inną znaną postacią jest dr Grégor Puppinck, dyrektor European Centre for Law and Justice oraz członek międzynarodowego panelu ekspertów, wspierającego państwa członkowskie OBWE w realizacji ich zobowiązań w zakresie prawa do wolności religii i przekonań. Od 2000 r. regularnie pełni funkcję eksperta reprezentującego Stolicę Apostolską w komisjach Rady Europy, obecnie w Komitecie Ekspertów ds. Systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wykładał prawa człowieka, a także prawo międzynarodowe konstytucyjne na uniwersytetach w Miluzie i Strasburgu.

Zajęcia na kierunku LL. M. poprowadzą także: rektor Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie prof. dr. András Lánczi, holenderski filozof dr Andreas Kinneging, brazyliska Sekretarz ds. rodziny w Ministerstwie ds. Kobiet, Rodziny i Praw Człowieka dr Angela Gandra, ekspert Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków z Państwami dr Jane F. Adolphe, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych w Center for Family and Human Rights (C-Fam) Stefano Gennarini, członek Europejskiego Instytutu Prawa dr Svitlana Mazepa, a także amerykańscy specjaliści w dziedzinie prac człowieka, prawa międzynarodowego, filozofii politycznej i moralnej oraz nauk o państwie: prof. dr Stephen Baskerville, dr Francis J. Beckwith i Ligia Castaldi. Wśród wykładowców są także prawnicy związani z Instytutem Ordo Iuris: adw. Jerzy Kwaśniewski, dr Marcin Olszówka oraz rektor uczelni dr r. pr. Tymoteusz Zych.

Rekrutacja na LL. M. in Human Rights and International Dispute Resolution potrwa do 10 listopada.

Wspieram
Edukacja

01.12.2023

Konferencja "Ocalić Logos. XX-wieczne spory o Prawdę, Dobro i Piękno"

· Uczelnia Collegium Intermarium zaprasza na drugą konferencję z cyklu „Odkrywać wiecznotrwałe".

Czytaj Więcej
Edukacja

01.12.2023

O czym nie powiedzą edukatorzy seksualni? Nowy cykl esejów

Pojęcie edukacji seksualnej budzi wiele kontrowersji. Jej współcześnie promowany model, mylnie nazywany "wszechstronnym", w rzeczywistości jest modelem permisywnym, pociągającym za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla młodego człowieka. Zagadnieniu edukacji seksualnej poświęcony będzie cykl esejów autorstwa radcy prawnego Marka Puzio, analityka Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Edukacja

09.11.2023

Jakie konsekwencje grożą uczniowi stosującemu przemoc rówieśniczą oraz jego rodzicom?

Przemoc rówieśnicza jest najczęstszą formą przemocy, jaka dotyka dzieci i młodzież. Ponieważ krzywdzicielami są osoby niepełnoletnie, niekiedy może pojawić się błędne przekonanie, że nie ponoszą one odpowiedzialności za swoje czyny. Tymczasem konsekwencje prawne, a także finansowe, z jakimi może spotkać się młody człowiek, mogą być bardzo dotkliwe.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.11.2023

Dlaczego dostęp do aborcji nie jest prawem człowieka?

Fakt, że z mediów możemy usłyszeć czy wyczytać, że szeroki dostęp do aborcji (w domyśle rzecz jasna: na żądanie) powinien być w Polsce zagwarantowany, nie oznacza, że postulat ten posiada jakiekolwiek podstawy w obowiązującym prawie międzynarodowym.

Czytaj Więcej