fbpx Polityka Oświatowa Miasta Poznania 2030 – ideologiczny program ograniczający wolność w dziedzinie edukacji | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Polityka Oświatowa Miasta Poznania 2030 – ideologiczny program ograniczający wolność w dziedzinie edukacji

Data publikacji: 24.02.2023

Adobe Stock

· Władze Poznania planują uchwalenie dokumentu strategicznego, wyznaczającego główne kierunki działania w dziedzinie oświaty.

· „Polityka Oświatowa Miasta Poznania 2030” wykracza jednak poza obszar związany z edukacją, wprowadzając wiele postulatów opartych na ideologii gender.

· Instytut Ordo Iuris wskazuje w analizie, że wdrożenie założeń dokumentu będzie zagrażało wolności słowa, swobodzie sumienia, wolności wyrażania przekonań, a także godziło w prawa pracownicze nauczycieli i innych osób zatrudnionych w oświacie oraz ograniczało rodzicom możliwość wyboru dla dzieci szkół promujących wartości zgodne z ich przekonaniami.

· Założenia Polityki zostały oparte na badaniach, które zostały przeprowadzone na marginalnej liczbie osób i mogą budzić duże wątpliwości co do reprezentatywności przebadanych grup.

· Pod koniec marca planowane jest głosowanie Rady Miasta Poznania nad uchwaleniem Polityki.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

Dokument posługuje się nieprecyzyjnymi określeniami, takimi jak „równość”, „włączanie” i walka z „dyskryminacją”. Może to rodzić obawy, że pojęcia te staną się narzędziem do zwalczania, również w przestrzeni szkolnej, poglądów, postaw, a nawet form wysławiania się, niezgodnych postulatami wspomnianej teorii.

Wśród aktów kluczowych dla Polityki wymienia się wiele pozycji odwołujących się do teorii gender, traktującej płeć jako konstrukt społeczny, oderwany od rzeczywistości biologicznej. Należą do nich m.in. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn, która różnice między kobietami a mężczyznami uznaje za „stereotyp oparty na płci”. Założenia „Polityki” są w dużej mierze zbieżne z Europejską Kartą Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Postuluje się w nich m.in. wprowadzenie tzw. języka równościowego ze względu na płeć oraz „wrażliwości na określenia związane z innymi grupami osób narażonych na dyskryminację”.

„W dalszej perspektywie tym, którzy nie będą chcieli podporządkować się przyjętym rozwiązaniom, łatwo będzie zarzucić wspieranie zjawisk dyskryminacji, wykluczenia i tzw. «mowy nienawiści», zaś wobec osób zatrudnionych w systemie oświaty – nauczycieli, dyrektorów szkół, a także urzędników pracujących w jednostkach i wydziałach zajmujących się oświatą, dodatkowo wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne; wobec tych którzy są już zatrudnieni – poprzez kary porządkowe lub rozwiązanie stosunku pracy, zaś wobec tych, którzy aplikują o pracę – przez zamknięcie drogi do zatrudnienia w poznańskich szkołach i urzędach, zajmujących się sprawami oświatowymi” – przewiduje r. pr. Marek Puzio z Centrum Prawa i Polityki Rodzinnej Ordo Iuris.

Wdrażanie w życie postanowień Polityki może prowadzić do poważnego ograniczenia rodzicom i uczniom możliwości wyboru szkoły wolnej od indoktrynacji, gdzie nie będzie afirmowana każda różnorodność, choćby sprzeczna z dobrem dziecka i zakłócająca jego prawidłowy rozwój. Znaczącemu ograniczeniu ulegnie zatem prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, gwarantowane przez art. 48 Konstytucji RP.

Autorzy Polityki dla poparcia przyjętych założeń, odwołują się m.in. do raportu pt. „Badanie problemów i potrzeb wybranych grup społecznych doświadczających i narażonych na dyskryminację”, przeprowadzonego na zlecenie Prezydenta Miasta Poznania w grudniu 2020 r. W badaniach wzięło udział nieco ponad 400 osób, z czego zaledwie 19 przebadano bezpośrednio, w ramach tzw. badań jakościowych, zaś do pozostałych osób rozesłano formularze internetowych ankiet. Wśród przebadanych było tylko troje przedstawicieli dzieci i młodzieży.

Ankiety internetowe rozesłano wyłącznie do tych mieszkańców Poznania, którzy przynależą do grup uznanych, przez 19 osób biorących udział w badaniach jakościowych, za najczęściej doświadczające dyskryminacji. Są to: „osoby LGBTQ+”, obcokrajowcy, niepełnosprawni i seniorzy. Autorzy raportu nie wyjaśniają przy tym, czy i w jaki sposób weryfikowano dane osoby uczestniczącej w badaniach. Nieweryfikowalność przesłanych formularzy może prowadzić do sytuacji, w której jedna osoba wypełnia dany formularz ankiety kilkukrotnie, manipulując w ten sposób wynikami badań.

Wskazano natomiast, że do dystrybucji ankiet wykorzystane zostały przede wszystkim media społecznościowe (w tym grupy facebookowe) oraz stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz czterech badanych grup społecznych. Autorzy raportu nie informują, o jakie informacje chodziło, lecz pewną sugestią mogą być odpowiedzi na jedno z pytań: „jakie „organizacje, stowarzyszenia, które działają na rzecz przeciwdziałania gorszemu - nierównemu traktowaniu i pomagają osobom dyskryminowanym z różnych powodów?”. Najczęściej wymieniano tu organizacje wspierające postulaty ruchu LGBT i proaborcyjnego: Stowarzyszenie/Grupa Stonewall, Kampania Przeciw Homofobii, Lambda, Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza.

Głosowanie nad uchwaleniem Polityki Oświatowej Miasta Poznania 2030 planowane jest podczas sesji Rady Miasta Poznania, która ma się odbyć pod koniec marca 2023 r.

Wspieram

Deklaracja troski o wychowanie młodzieży i ochronę rodziny – stanowisko rządu na temat uchwał sprzeciwiających się postulatom organizacji LGBT

· Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało Instytutowi Ordo Iuris stanowisko Rządu RP dotyczące uchwał samorządów wyrażających sprzeciw wobec ideologicznych postulatów organizacji LGBT.

· Podkreślono w nim, że „Rząd RP podtrzymuje pogląd”, że uchwały stanowią „deklarację przywiązania samorządowców do tradycyjnych wartości oraz troski o wychowanie młodzieży i ochronę rodziny”.

Czytaj Więcej
Edukacja

07.03.2023

Ludobójstwo a „prawa reprodukcyjne”. Wykład dr. Dragana Dakicia na Collegium Intermarium

· Kolejnym zagranicznym profesorem wizytującym na uczelni Collegium Intermarium jest dr Dragan Dakić.

· Serbski uczony specjalizuje się w tematyce ochrony życia, nowych technologii i sztucznej inteligencji, a także najnowszej historii Bałkanów.

· Dr Dakić był naukowcem wizytującym na uniwersytetach w Niemczech i na Węgrzech.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

06.03.2023

Ciąg dalszy sprawy IKEA. Ordo Iuris walczy o odszkodowanie dla Janusza Komendy

· Instytut Ordo Iuris złożył w Sądzie Okręgowym w Krakowie apelację od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie Janusza Komendy – pracownika zwolnionego z firmy IKEA za cytowanie Biblii.

· W grudniu 2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty nakazał przywrócenie Janusza Komendy do pracy, stwierdził jednak, że pracodawca nie dopuścił się dyskryminacji i nie nakazał wypłaty pracownikowi odszkodowania.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

03.03.2023

Sąd Apelacyjny przekazuję do ponownego rozpoznania sprawę Stowarzyszenia Tolerado przeciwko Fundacji Pro – prawo do życia

· Sąd Apelacyjny w Gdańsku, na skutek apelacji Stowarzyszenia Tolerado w sprawie przeciwko Fundacji Pro – prawo do życia, uchylił wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

· Fundacja prezentowała w przestrzeni publicznej plakaty, na których widniały dane dotyczące skali zjawiska pedofilii wśród osób praktykujących homoseksualny styl życia.

· W opinii Tolerado, naruszało to dobra osobiste organizacji.

Czytaj Więcej